0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Điều khoản 6: Hoạch định

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Điều khoản 6: Hoạch định

Trong bài viết này, hãy cùng xem xét những gì một tổ chức phải làm để đáp ứng yêu cầu ISO 14001: 2015. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét điều khoản 6.1: Hoạch định để giải quyết rủi ro và cơ hội.

Điều khoản 6 của ISO 14001:2015 - Hoạch định

Điều khoản 6 của ISO 14001:2015 - Hoạch định

Điều khoản 6 của ISO 14001:2015: Việc lập kế hoạch đảm bảo tổ chức có các cơ sở xây dựng để xác định rằng EMS có thể đạt được (các) kết quả dự kiến ​​thông qua việc đưa vào các yêu cầu cụ thể xung quanh việc xác định và phân tích rủi ro. Điều này xây dựng và mở rộng thực tiễn hiện có liên quan đến các yêu cầu của ISO 14001:2004 về việc xác định và đánh giá các khía cạnh và tác động. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, mức độ thay đổi của thực hành làm việc bắt buộc phụ thuộc vào bản chất và mức độ của các kỹ thuật đánh giá hiện có.

ISO 14001:2015 xác định ba nguồn có thể gây ra rủi ro và cơ hội cho doanh nghiệp

1) khía cạnh môi trường,

2) các nghĩa vụ tuân thủ và

3) các vấn đề và yêu cầu từ việc xem xét bối cảnh.

Một trong những yêu cầu này là yêu cầu mới mà tổ chức xác định các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết để đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường có thể đạt được các kết quả dự kiến ​​để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động không mong muốn, bao gồm cả khả năng về môi trường điều kiện ảnh hưởng đến tổ chức; và đạt được sự cải tiến liên tục.

6.1 Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội 

6.1.1 Tổng quan

Lập kế hoạch là không thể thiếu đối với tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý môi trường.

Lập kế hoạch phải là một nỗ lực hợp tác. Sự tham gia của nhân sự từ các cấp và chức năng khác nhau gửi thông điệp rằng hoạt động môi trường là trách nhiệm và mối quan tâm của tất cả mọi người trong tổ chức bất kể chức danh công việc.

Lập kế hoạch cho hệ thống quản lý môi trường là một quá trình liên tục và được thực hiện theo thứ tự:

 • Để xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động môi trường của tổ chức;
 • Để quản lý những rủi ro này;
 • Để xác định các cơ hội cải thiện hoạt động môi trường và hệ thống quản lý môi trường.

Khi lập kế hoạch cho hệ thống quản lý môi trường, tổ chức cần tính đến:

 • Tổ chức và bối cảnh của nó (khoản 4.1);
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (khoản 4.2);
 • Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường (khoản 4.3).

Tổ chức phải xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến:

 • Các khía cạnh môi trường (khoản 6.1.2);
 • Các nghĩa vụ tuân thủ (khoản 6.1.3);
 • Tổ chức và bối cảnh của nó (khoản 4.1);
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (khoản 4.2)

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:

 • Rủi ro và cơ hội;
 • Quá trình và các hành động cần thiết để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội của nó trong phạm vi cần thiết để tin tưởng rằng chúng được thực hiện theo kế hoạch.

6.1 Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội 

6.1.2 Các khía cạnh môi trường

Điều khoản 6.1.2 liên quan cụ thể đến các khía cạnh môi trường. Chìa khóa để cải thiện hoạt động môi trường của tổ chức của bạn là kiểm soát các khía cạnh môi trường phát sinh từ hoạt động của tổ chức đó. Cải thiện hoạt động môi trường là kết quả trực tiếp của việc quản lý các khía cạnh và tác động môi trường của tổ chức.

Tổ chức sẽ cần xác định các khía cạnh môi trường liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi Hệ thống quản lý môi trường của mình. Nó cũng cần thiết để:

 • Xác định nơi các khía cạnh có thể được kiểm soát hoặc ảnh hưởng
 • Xác định các tác động môi trường liên quan đến các khía cạnh môi trường của nó
 • Có quan điểm về vòng đời liên quan đến các tác động môi trường của nó
 • Xem xét các thay đổi theo kế hoạch, chẳng hạn như các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc đã được sửa đổi
 • Tính đến các điều kiện bất thường và các tình huống khẩn cấp có thể thấy trước

Điều kiện liên quan tới các khía cạnh môi trường

 • “Môi trường” là môi trường xung quanh mà tổ chức hoạt động và bao gồm không khí, nước, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, động, thực vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.
 • Tổ chức có thể tương tác với môi trường theo nhiều cách, chẳng hạn như thông qua các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Tương tác như vậy với môi trường được gọi là “khía cạnh môi trường”.
 • “Các khía cạnh môi trường trực tiếp” là những khía cạnh mà tổ chức có thể ảnh hưởng hoặc kiểm soát.
 • “Các khía cạnh môi trường gián tiếp” là những khía cạnh mà tổ chức có thể ảnh hưởng nhưng không thể kiểm soát.
 • “Tác động môi trường” là sự thay đổi bất lợi hoặc có lợi đối với môi trường do các khía cạnh môi trường của tổ chức.
 • Xem xét “quan điểm về vòng đời” là xem xét các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức mà tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng. Các giai đoạn của vòng đời bao gồm thu mua nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất, vận chuyển, phân phối, sử dụng, xử lý cuối đời và thải bỏ cuối cùng.

Sau khi xác định các khía cạnh và tác động môi trường thực tế và tiềm năng đối với hoạt động của mình, tổ chức phải xác định những tác động và khía cạnh nào là quan trọng. Một phương pháp và tiêu chí xác định phải được áp dụng để thực hiện điều này. Các khía cạnh môi trường quan trọng phải được thông báo trong toàn tổ chức khi thích hợp.

Tổ chức được yêu cầu duy trì thông tin dạng văn bản về:

 • Các khía cạnh môi trường và các tác động môi trường liên quan
 • Các tiêu chí đã được áp dụng để xác định khía cạnh môi trường nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến tác động môi trường đáng kể
 • Các khía cạnh môi trường quan trọng

6.1.2 Các khía cạnh môi trường

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu 

6.2.1 Mục tiêu môi trường của ISO 14001:2015

Mục tiêu môi trường của ISO 14001:2015 là một điều khoản phụ nêu rõ rằng tổ chức phải tạo ra các mục tiêu môi trường có tính đến các khía cạnh môi trường quan trọng của tổ chức và các nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức cũng như xem xét các rủi ro và cơ hội.

Khi phát triển các mục tiêu này, hãy cân nhắc:

 • Lựa chọn công nghệ với tài chính
 • Hoạt động
 • Yêu cầu kinh doanh

6.2.2 Lập kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu môi trường ISO 14001:2015

Ngoài mục 6.2, khi hoạch định các mục tiêu môi trường để tích hợp vào các quá trình kinh doanh, tổ chức phải xem xét:

 • Những gì sẽ được thực hiện;
 • Những nguồn lực nào sẽ cần thiết;
 • Ai sẽ chịu trách nhiệm về các mục tiêu;
 • Khi các mục tiêu sẽ được hoàn thành;
 • Cách đánh giá kết quả

Với những thông tin chia sẻ về ISO 14001:2015 - Điều khoản 6: Hoạch định trên đây, hy vọng doanh nghiệp bạn đã có được những thông tin hữu ích để triển khai áp dụng thành công ISO 14001.​​​​​​​

Tin tức liên quan