0976.389.199
Hạ tầng chất lượng: Chất xúc tác cho cạnh tranh và tiếp cận toàn cầu

Hạ tầng chất lượng: Chất xúc tác cho cạnh tranh và tiếp cận toàn cầu

Thiết lập Hệ thống hạ tầng chất lượng là một trong các bước thiết thực và tích cực mà một quốc gia đang phát triển có thể thực hiện trên con đường tiến tới phát triển một nền kinh tế thịnh vượng làm cơ sở cho sự thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc.

 

Hạ tầng chất lượng là một hệ thống đóng góp vào các mục tiêu chính sách của quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Bao gồm: phát triển công nghiệp, thương mại, khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe, môi trường và biến đổi khí hậu.

Mặt khác, hạ tầng chất lượng giúp giải quyết các nhu cầu của quốc gia, người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức khác cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho họ. Hệ thống hạ tầng chất lượng bao gồm các khía cạnh thiết yếu như chính sách, thể chế, nhà cung cấp dịch vụ và việc sử dụng giá trị gia tăng của tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.


Các yếu tố cần thiết của hệ thống hạ tầng chất lượng

Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO-United National Industrial Development Organization) đưa ra cấu trúc hệ thống hạ tầng chất lượng (Quality Infrastructure System – QIS: hình 1). Trước hết là khuôn khổ pháp luật, chính sách chất lượng quốc gia; tiếp đến là các thể chế thực hiện hạ tầng chất lượng gồm hoạt động đo lường, tiêu chuẩn hóa, công nhận; rồi các hoạt động dịch vụ hạ tầng chất lượng như các hoạt động thúc đẩy chất lượng, đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận, giám định), hiệu chuẩn và kiểm định; tiếp theo là các doanh nghiệp và cuối cùng là người tiêu dùng.

Hình 1: Cấu trúc Hạ tầng chất lượng theo UNIDO

Hình dưới đây cũng cho ta hình dung về Hệ thống hạ tầng chất lượng với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức khác nhau tại Việt Nam

Hình 2: Cấu trúc hạ tầng chất lượng tại VN

Chúng ta đều biết, "Chất lượng" có nghĩa là đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tiếp cận theo phương pháp khoa học thì “chất lượng” là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của đối tượng đáp ứng các yêu cầu (theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015). Sự hiểu biết về chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng cho phép sử dụng QIS trong việc sản xuất các sản phẩm/dịch vụ đáp ứng kịp thời với nhiều thách thức của nền kinh tế. 

QIS là một hệ thống động và tuân thủ các yêu cầu quốc tế:  "Động" đặt trọng tâm vào các hành động. Những hành động được thực thi bởi sự tương tác giữa các tổ chức trong hệ thống và có sự liên kết chặt chẽ với các QIS khác trong chuỗi giá trị toàn cầu. QIS là một công cụ mạnh mẽ để xác định, phát triển và xác minh yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm và dịch vụ.  Nó giúp xác minh rằng các sản phẩm và dịch vụ thực sự đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ tạo ra đáp ứng các yêu cầu chất lượng công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp nhất và cần thiết để tham gia thương mại quốc tế.

QIS - Chất xúc tác cho khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường toàn cầu: QIS là chất xúc tác để nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ trên quy mô toàn quốc. Do đó, nó giúp kích thích nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ này, điều này thúc đẩy các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Bằng cách giúp đỡ ngành công nghiệp quốc gia để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, QIS làm tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia và khả năng tham gia vào thương mại và trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Không có "một kích thước phù hợp với tất cả": Bởi vì không có mô hình QIS làm sẵn nào phù hợp với tất cả các quốc gia, cho nên một cách tiếp cận phù hợp là cần thiết. QIS được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của quốc gia và khu vực đã được xác định bằng cách đánh giá kỹ lưỡng các nhu cầu.


Gía trị của hạ tầng chất lượng

QIS cung cấp lợi ích cho mọi người trong chuỗi giá trị. Điều này bao gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà cung cấp, các cơ quan quản lý thuộc chính phủ.

Người tiêu dùng được hưởng lợi vì QIS cung cấp niềm tin rằng các sản phẩm và dịch vụ họ mua phù hợp với mục đích của họ.

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp được hưởng lợi vì QIS thúc đẩy việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế của họ để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu hiện đại, và các quy trình kinh doanh của họ được mô hình hóa dựa trên quản lý tiêu chuẩn hệ thống được công nhận trên toàn thế giới.

Các cơ quan quản lý được hưởng lợi vì QIS giúp họ xác định rõ các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp họ có thể sử dụng để đảm bảo rằng các yêu cầu về lợi ích công cộng, chẳng hạn như sức khỏe, an toàn và môi trường được đáp ứng. Có thể, cơ quan quản lý sẽ bắt buộc đánh giá sự phù hợp trong một số lĩnh vực và có thể cấm bán các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp.

Chính phủ được lợi vì QIS sẽ kích thích nền kinh tế, tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp của mình trên thị trường toàn cầu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chia sẻ công nghệ, xử lý môi trường và những thách thức liên quan đến khí hậu và để hoàn thành trách nhiệm của mình vì sức khỏe và an toàn cộng đồng vì lợi ích quốc gia.


Thị trường và người tiêu dùng

+ Sự lựa chọn sản phẩm ngày càng cao do toàn cầu hóa mang lại và áp lực giảm giá do cạnh tranh có nghĩa là khách hàng sẽ có xu hướng từ chối các sản phẩm họ mà họ coi là sản phẩm  kém chất lượng, mặc dù giá có thể thấp. Thị trường toàn cầu và sự cạnh tranh có xu hướng cung cấp cho họ sự lựa chọn có chất lượng tốt hơn với cùng một mức giá.

+ Trọng tâm của QIS là thị trường và người tiêu dùng. Tất cả các bộ phận của QIS hoạt động linh hoạt với nhau. Điều này nghĩa là có sự tương hỗ đặc biệt giữa các doanh nghiệp và khách hàng/người tiêu dùng. Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ và nhận lại phản hồi từ người tiêu dùng trong hình thức bán hàng và mức độ hài lòng của người dùng.

+ Thị trường cũng cung cấp phản hồi cho hạ tầng chất lượng dịch vụ, thể chế hạ tầng chất lượng và quản trị. Điều này cho phép xem xét, sửa đổi và cải tiến các thành phần khác nhau và của toàn bộ hạ tầng chất lượng.


Thể chế quản trị hạ tầng chất lượng (QIS)

Các thành phần thể chế chính trong QIS được tạo thành từ các tổ chức cấp cao chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa, đo lường, đánh giá sự phù hợp và công nhận.

Khung pháp lý:

Vì một trong những lợi ích chính được mong đợi từ QIS là tăng uy tín của quốc gia để tham gia vào thị trường toàn cầu, điều quan trọng là chính phủ phải đảm bảo rằng quốc gia thực hiện nhất quán các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật với các quy tắc thương mại thế giới. Các quy tắc này được thiết lập bởi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do tính chất bắt buộc của các quy chuẩn kỹ thuật, chúng có khả năng trở thành rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) ngăn cản hoặc cản trở luồng hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia. Mặc dù, các tiêu chuẩn nói chung là tự nguyện, nhưng chúng trở thành bắt buộc khi được tham chiếu trong các quy định mà họ cung cấp nội dung kỹ thuật làm cơ sở cho mục tiêu chính sách của quy định liên quan.

Đặc biệt, việc sử dụng không nhất quán các tiêu chuẩn và quy chuẩn có thể tạo ra các rào cản kỹ thuật. Điều này có thể xảy ra vì các quy định kỹ thuật ở một quốc gia có thể do các bộ khác nhau đưa ra. Do đó, QIS cần bao gồm một khuôn khổ pháp lý quốc gia, từ đó mỗi cơ quan quản lý có thể làm việc theo quy định để đảm bảo tính nhất quán.

Chính sách chất lượng quốc gia:

Chính sách chất lượng quốc gia (National Quality Policy – NQP) là công cụ cơ bản của chính phủ để thiết lập và giám sát QIS. Nó đưa ra các mục tiêu của QIS, một kế hoạch và lịch trình để thiết lập nó. Chính phủ có thể sử dụng và phát triển NQP như một cơ hội để nâng cao nhận thức tầm quan trọng của QIS và các nhân tố quốc gia khác nhau có thể được hưởng lợi từ nó. Nó có thể làm điều này bằng cách mời rộng rãi các bên liên quan tham gia xây dựng NQP. 

Ví dụ về các bên liên quan bao gồm đại diện của các bộ và cơ quan của mình, các cơ quan quản lý, hiệp hội thương mại và công nghiệp, các phòng thương mại, hiệp hội người tiêu dùng, nhà cung cấp và người dùng dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm, chứng nhận và giám định. Đầu vào của chúng sẽ giúp đảm bảo rằng NQP và QIS đáp ứng nhu cầu của quốc gia.

Tiêu chuẩn hóa:

+ Tất cả chúng ta đều có những kỳ vọng nhất định về sản phẩm/ dịch vụ chúng ta mua và sử dụng. Chúng ta mong muốn chúng phù hợp với mục đích, an toàn và dễ sử dụng, không gây hại cho sức khỏe hoặc môi trường, đáng tin cậy và hiệu quả, có thể đổi lẫn cho nhau và tương thích với các sản phẩm khác và để cung cấp các lợi ích của chúng một cách tiết kiệm. 

+  Tiêu chuẩn là các thỏa thuận được lập thành văn bản các đặc tính mong muốn thành kích thước, dung sai, khối lượng, quy trình, hệ thống, phương pháp hay nhất và các chi tiết cụ thể khác để các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ cung cấp niềm tin cho người mua và người dùng.

+  Đối với các nước đang phát triển, các tiêu chuẩn quốc tế được phát triển trên cơ sở đồng thuận trên toàn thế giới dưới sự giám sát của các chuyên gia trong lĩnh đó. Bởi xác định các đặc điểm mà sản phẩm và dịch vụ sẽ dự kiến ​​đáp ứng trên thị trường xuất khẩu, tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho các nước đang phát triển cơ sở để đưa ra các quyết định đúng đắn khi đầu tư các nguồn lực khan hiếm của họ.

+ Trong QIS, tiêu chuẩn hóa thường là trách nhiệm của Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (National Standard Body - NSB) có thể đại diện cho lợi ích quốc gia trong các tổ chức quốc tế như ISO, IEC hay ITU. NSB có thể tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn có tầm quan trọng then chốt đối với nền kinh tế quốc gia. Cho dù hoặc không phải NSB tham gia vào việc phát triển một tiêu chuẩn, nó là miễn phí áp dụng và chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia. 

+ Bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, nó đảm bảo rằng quốc gia được hưởng lợi từ kiến ​​thức quốc tế, tiên tiến nhất và các sản phẩm được sản xuất trong nước sẽ đáp ứng các yêu cầu nhu cầu của khách hàng xuất khẩu.

+ Đối với người tiêu dùng, sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ với các tiêu chuẩn quốc tế mang đến sự đảm bảo về chất lượng, độ an toàn và độ tin cậy của chúng.

Đo lường:

+ Đo lường là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ: thực phẩm được mua theo khối lượng, nước và điện được đo bằng đồng hồ công tơ điện, công tơ nước và dụng cụ đo phải chính xác. 

+ Các phép đo và thiết bị đo chính xác là cần thiết cho việc bảo vệ người tiêu dùng. Chúng cũng rất quan trọng trong các hợp đồng giữa các cá nhân, các đối tác kinh doanh và trong thương mại thế giới nói chung.

+ Các dụng cụ khác trong sản xuất cũng cần phải được được hiệu chuẩn để chúng có thể cung cấp các phép đo đáng tin cậy. Nhà sản xuất sẽ không thể thực hiện thỏa đáng các biện pháp kiểm soát quá trình để sản xuất một sản phẩm với các đặc tính tiêu chuẩn hóa nếu các công cụ điều khiển, dụng cụ đo hiệu chỉnh không đúng.

+  Niềm tin vào đo lường quốc gia được đảm bảo bởi Viện đo lường quốc gia (NMI) khi nó trở thành bên ký kết Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau của Uỷ ban Cân đo quốc tế (CIPM MRA). CIPM MRA cung cấp khung thể chế và kỹ thuật để NMI công nhận các chuẩn đo lường và chứng chỉ hiệu chuẩn của nhau, do đó hỗ trợ thương mại thế giới.

Công nhận:

+ Công nhận là quá trình mà cơ quan có thẩm quyền đưa ra công nhận chính thức rằng một cơ quan hoặc một người có đủ năng lực để thực hiện ra các nhiệm vụ cụ thể. Trong QIS, cơ quan có trách nhiệm sẽ đánh giá năng lực của tổ chức chứng nhận, thử nghiệm và tổ chức giám định. Sự chấp thuận chính thức của nó là "sự công nhận" - sẽ chỉ ra cho khách hàng và người dùng dịch vụ của các tổ chức này có thể tin tưởng vào kết quả chứng nhận, thử nghiệm, giám định mà họ cung cấp.

+ Công nhận thường là trách nhiệm của Tổ chức công nhận quốc gia (NAB) có thể công nhận các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, giám định trong các khuôn khổ của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Tổ chức quốc tế về Công nhận phòng thử nghiệm (ILAC).

+ IAF và ILAC thúc đẩy và quản lý "lẫn nhau" hoặc "đa phương" công nhận "thỏa thuận" hoặc "thỏa thuận" (MRA), theo đó các bên liên quan đồng ý công nhận kết quả thử nghiệm, kiểm tra, chứng nhận hoặc công nhận của nhau. MRA có thể là một bước quan trọng để giảm nhiều đánh giá sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quy trình và vật liệu có thể cần phải trải qua, đặc biệt là khi chúng được giao dịch qua biên giới. Từ MRA tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận hàng hóa và dịch vụ ở mọi nơi trên cơ sở một đánh giá duy nhất ở một quốc gia, họ đóng góp hiệu quả vào hệ thống thương mại quốc tế để mang lại lợi ích hài hòa giữa các nhà cung cấp và khách hàng. Vai trò hàng đầu trong việc thiết lập QIS quốc gia là đưa ra động lực đảm bảo rằng QIS hoàn thành các mục tiêu chính sách, đáp ứng nhu cầu của đất nước, phù hợp với thực tiễn, các tiêu chuẩn quốc tế và tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới. Các chính phủ thúc đẩy bằng cách phát triển Chính sách chất lượng quốc gia (NQP) và thiết lập khuôn khổ pháp lý cho QIS.


Dịch vụ hạ tầng chất lượng

Sự tương tác đặc biệt giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất sẽ đòi hỏi một bên thứ ba đủ năng lực làm chứng cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, một liên kết khác trong chuỗi QIS được tạo thành từ các tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Đánh giá sự phù hợp

+ Đánh giá sự phù hợp được sử dụng để chứng minh rằng một sản phẩm hoặc một dịch vụ, hệ thống quản lý, một tổ chức hoặc nhân sự đáp ứng các yêu cầu quy định. Những yêu cầu này thường là được nêu trong các tiêu chuẩn quốc tế do các tổ chức phát triển, chẳng hạn như ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). Các yêu cầu đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp cũng được đưa ra trong các tiêu chuẩn quốc tế và điều này giúp đảm bảo tính nhất quán trên toàn thế giới, cũng như sự chấp nhận xuyên biên giới đối với các kết quả. Đánh giá sự phù hợp bao gồm thử nghiệm, chứng nhận, giám định. Một số nước bao gồm cả công nhận.

+ Việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, do đó hài hòa các hoạt động đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới. Điều này có tầm ảnh hưởng sâu rộng lợi ích cho thương mại quốc tế nói chung. Các thỏa thuận giữa các quốc gia hoặc khu vực về khả năng chấp nhận lẫn nhau của các yêu cầu, phương pháp đánh giá, kết quả kiểm tra hoặc thử nghiệm, v.v., tất cả đều có thể giúp giảm bớt hoặc dỡ bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Đó là các yêu cầu và quy tắc thường được xác định trong các quy định liên quan đến xuất nhập khẩu, tiếp cận thị trường khác nhau giữa các quốc gia và thậm chí một số quốc gia có thể cấm một sản phẩm nước ngoài nhập vào thị trường nội địa của mình.

+ Hiệp định của Tổ chức thương mại thế giới về hàng rào kỹ thuật thương mại (Hiệp định TBT của WTO) được thành lập để đảm bảo rằng các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, và các thủ tục đánh giá sự phù hợp với chúng, không tạo ra trở ngại đối với thương mại quốc tế.

+ Hiệp định TBT của WTO thúc đẩy các nước thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau như một cách để giảm các rào cản đối với thương mại. Nó nhấn mạnh rằng độ tin cậy của kết quả đánh giá sự phù hợp là điều kiện tiên quyết để thừa nhận. Do đó, QIS ở một nước đang phát triển có thể chứng minh sự phù hợp của các sản phẩm và các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cung cấp sự tin tưởng vào các hoạt động đánh giá sự phù hợp của mình, góp phần đáng kể vào khả năng cạnh tranh của quốc gia.

Các dịch vụ đánh giá sự phù hợp thường được thực hiện bởi các tổ chức chuyên về một hoặc các hoạt động khác nhau như thử nghiệm, giám định, chứng nhận,…. Họ có thể cung cấp dịch vụ trên cơ sở thương mại, hoặc ủy thác bởi chính phủ.

Thử nghiệm

Một sản phẩm được kiểm tra dựa trên một bộ tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như hiệu suất hoặc an toàn. Thử nghiệm cũng cung cấp cơ sở cho các loại đánh giá sự phù hợp khác như giám định và chứng nhận sản phẩm.

Chứng nhận

Chứng nhận là khi một tổ chức chứng nhận đưa ra sự đảm bảo bằng văn bản rằng một sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hoặc hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Chứng nhận phổ biến nhất hiện nay là chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, đây là chứng nhận hệ thống phổ biến nhất trên toàn thế giới ngoài ra các chứng nhận hệ thống quản khác như quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), quản lý năng lượng (ISO 50001) và an toàn thông tin (ISO / IEC 27001) cũng đang dần trở nên phổ biến. 

Giám định

Các tổ chức giám định đóng một vai trò thiết yếu trong thương mại xuyên biên giới. Họ thay mặt cho chính phủ và các đối tác kinh doanh (nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu) bằng cách kiểm tra hàng hoá và nguyên vật liệu nhập khẩu. Họ chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm, vật liệu, quá trình lắp đặt, nhà máy, quy trình, công việc, các thủ tục và dịch vụ và báo cáo về các thông số như chất lượng, mức độ phù hợp và an toàn trong hoạt động. Mục đích chung là giảm rủi ro cho người mua, chủ sở hữu, người dùng hoặc người tiêu dùng của mặt hàng đã kiểm tra. Chính phủ và doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ của họ kiểm tra hàng hóa, vật tư nhập khẩu.

Liên quan đến dịch vụ hạ tầng chất lượng còn có các hoạt động thúc đẩy chất lượng, hiệu chuẩn và kiểm định phương tiện, dụng cụ đo lường.

Tác giả                 

ThS. Vũ Quốc Huân, ISOCERT.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan