0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Điều khoản 10: Cải tiến

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Điều khoản 10: Cải tiến

Phần cuối cùng của ISO 14001:2015 - Điều khoản 10: Cải tiến đề cập đến các yêu cầu về cách tổ chức giải quyết sự không phù hợp trong các quy trình EMS của mình, các hành động khắc phục cần thiết cho những sự không phù hợp này và các hoạt động cải tiến liên tục. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào giải thích các yêu cầu mà điều khoản 10 này đưa ra.

Điều khoản 10 của ISO 14001:2015 - Cải tiến

Điều khoản 10 của ISO 14001:2015 - Cải tiến

Do cách thức mới để xử lý các hành động phòng ngừa, không có yêu cầu về hành động phòng ngừa nào trong ISO 14001:2015. Tuy nhiên, có các yêu cầu về hành động khắc phục được lặp lại từ ngữ: để phản ứng với sự không phù hợp và thực hiện hành động, nếu có, để kiểm soát và sửa chữa sự không phù hợp và giải quyết hậu quả, và xác định xem liệu sự không phù hợp tương tự có tồn tại hoặc có thể xảy ra hay không nơi khác. Cũng có một yêu cầu tương tự để đảm bảo rằng các hành động khắc phục phù hợp với các ảnh hưởng của sự không phù hợp gặp phải.

Yêu cầu về cải tiến liên tục đã được làm rõ để bao gồm tính phù hợp và đầy đủ của MS cũng như tính hiệu quả của nó, nhưng không nêu rõ cách thức tổ chức đạt được điều này.

10.1 Khái quát 

Tổ chức phải xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường của mình. Tổ chức cần xem xét các kết quả từ việc phân tích và đánh giá hoạt động môi trường, đánh giá sự tuân thủ, Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo khi thực hiện hành động để cải tiến. Ví dụ về cải tiến bao gồm hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi đột phá, đổi mới và tổ chức lại.

Giải thích:

Điều khoản này yêu cầu các tổ chức xác định và nhận định các cơ hội để cải tiến EMS. Yêu cầu về cải tiến liên tục đã được mở rộng để đảm bảo rằng tính phù hợp và đầy đủ của EMS cũng như tính hiệu quả của nó được xem xét trên cơ sở nâng cao hiệu suất môi trường. Có một số hành động được yêu cầu bao gồm việc xử lý các hành động khắc phục. Đầu tiên, các tổ chức cần phản ứng với sự không phù hợp và hành động. Thứ hai, họ cần xác định xem liệu sự không phù hợp tương tự có tồn tại hoặc có thể xảy ra hay không. Một số yếu tố ảnh hưởng đến cải tiến bao gồm:

  • Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với quản lý môi trường - thiết lập tầm nhìn môi trường hoặc chính sách của công ty
  • Toàn bộ sự tham gia của nhân viên - các đội “xanh” đang được thành lập để giải quyết các vấn đề môi trường
  • Đào tạo - nhân viên được đào tạo các kỹ năng cần thiết để hoàn thành các trách nhiệm về môi trường và đạt được các mục tiêu về môi trường của họ
  • Sản phẩm xanh / thiết kế quy trình - thiết kế quy trình sản xuất và sản phẩm theo cách mà thiết kế có tác động tiêu cực tối thiểu đến môi trường

Điều khoản 10 của ISO 14001:2015 - Cải tiến - khái quát

  • Quản lý nhà cung cấp - hoạt động môi trường được sử dụng như một trong những tiêu chí khi lựa chọn nhà cung cấp
  • Đo lường - các phép đo khách quan được thiết lập để đánh giá mức độ hoạt động môi trường
  • Quản lý thông tin - thông tin môi trường phải đáp ứng bốn tiêu chí chính, tức là mốc thời gian, khả năng tiếp cận, độ chính xác và mức độ liên quan.​​​​​​​

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục 

Khi sự không phù hợp xảy ra, tổ chức phải phản ứng với sự không phù hợp và thực hiện hành động để kiểm soát và sửa chữa nó. Nó phải giải quyết các hậu quả, bao gồm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Nó phải đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, bằng cách xem xét sự không phù hợp, xác định nguyên nhân của sự không phù hợp và xác định xem sự không phù hợp tương tự có tồn tại hoặc có thể xảy ra hay không .

Nó phải thực hiện hành động cần thiết và xem xét tính hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào được thực hiện. Nếu cần, nó phải thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường. Các hành động khắc phục phải phù hợp với tầm quan trọng của các tác động của sự không phù hợp gặp phải, bao gồm cả tác động môi trường. Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản để làm bằng chứng về bản chất của sự không phù hợp, bất kỳ hành động nào được thực hiện và kết quả của bất kỳ hành động khắc phục nào.

Giải thích:

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục để giảm thiểu bất kỳ tác động nào gây ra. Tổ chức có thể sẽ tìm thấy các vấn đề với hệ thống của mình, đặc biệt là trong thời gian đầu thông qua các cuộc kiểm tra, đo lường hoặc các hoạt động khác. EMS của tổ chức cũng sẽ cần thay đổi khi tổ chức của bạn thay đổi và phát triển. 

Khi gặp phải những khiếm khuyết của hệ thống, tổ chức sẽ cần một quy trình để đảm bảo rằng các vấn đề bao gồm cả sự không phù hợp được điều tra; nguyên nhân gốc rễ được xác định; các hành động khắc phục được xác định và thực hiện; các hành động khắc phục được theo dõi và ghi lại.

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục 

10.3 Cải tiến liên tục 

Tổ chức phải liên tục cải tiến tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường để tăng cường hoạt động môi trường.

Giải thích: 

Tổ chức xác định tỷ lệ, mức độ và thời gian của các hành động hỗ trợ cải tiến liên tục. Hiệu quả hoạt động môi trường có thể được nâng cao bằng cách áp dụng toàn bộ hệ thống quản lý môi trường hoặc cải tiến một hoặc nhiều yếu tố của hệ thống quản lý môi trường.

Thuật ngữ cải tiến liên tục được sử dụng để xác định nhu cầu cải tiến một cách có hệ thống các quy trình khác nhau trong EMS để cung cấp các cải tiến tổng thể. Không hợp lý khi kỳ vọng rằng mọi quy trình trong EMS sẽ luôn được cải thiện, vì vậy, cải tiến liên tục được sử dụng để lập kế hoạch, giám sát và thực hiện cải tiến trong một số quy trình đã được xác định để cải tiến.

Mặc dù có nhiều cách để lập kế hoạch cải tiến liên tục trong EMS, hai trong số các quy trình chính được xác định trong các yêu cầu của ISO 14001 là sử dụng các mục tiêu môi trường và tư duy dựa trên rủi ro. Thông qua việc sử dụng hợp lý hai quy trình này, tổ chức có thể thấy những lợi ích to lớn từ việc cải tiến liên tục EMS của mình.

Tóm lại, qua những gì đã chia sẻ về ISO 14001:2015 - Điều khoản 10: Cải tiến có thể giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ và nắm bắt được tất cả các yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO 14001 đề ra. Từ đó, giúp doanh nghiệp thực hiện và áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường của mình. 

Tin tức liên quan