0976.389.199
ISO 19011: 2018 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

ISO 19011: 2018 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Ấn bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế ấn bản thứ hai (ISO 19011: 2011), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

Tài liệu này cung cấp Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, bao gồm các nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và thực hiện đánh giá hệ thống quản lý, cũng như hướng dẫn về đánh giá năng lực của các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá. Các hoạt động này bao gồm (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá, đánh giá viên và nhóm đánh giá.

Nó được áp dụng cho tất cả các tổ chức cần lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài hệ thống quản lý hoặc quản lý chương trình đánh giá.

Có thể áp dụng tài liệu này cho các loại hình đánh giá khác, với điều kiện phải xem xét đặc biệt năng lực cụ thể cần thiết.

Tài liệu này được chuẩn bị bởi Ban dự án ISO/PC 302, Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý.

Ấn bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế ấn bản thứ hai (ISO 19011: 2011), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

Những điểm khác biệt chính so với lần xuất bản thứ hai như sau:

- bổ sung cách tiếp cận dựa trên rủi ro vào các nguyên tắc đánh giá;
- mở rộng hướng dẫn về quản lý chương trình đánh giá, bao gồm cả rủi ro của chương trình đánh giá;
- mở rộng hướng dẫn về thực hiện đánh giá, đặc biệt là phần lập kế hoạch đánh giá;
- mở rộng các yêu cầu năng lực chung đối với đánh giá viên;
- điều chỉnh thuật ngữ để phản ánh quá trình chứ không phải đối tượng (“sự vật”);
- loại bỏ phụ lục bao gồm các yêu cầu về năng lực để đánh giá các nguyên tắc cụ thể của hệ thống quản lý (do số lượng lớn các tiêu chuẩn hệ thống quản lý riêng lẻ, sẽ không thực tế nếu bao gồm các yêu cầu về năng lực đối với tất cả các lĩnh vực);
- mở rộng Phụ lục A để cung cấp hướng dẫn về các khái niệm đánh giá (mới) như bối cảnh tổ chức, lãnh đạo và cam kết, đánh giá ảo, tuân thủ và chuỗi cung ứng.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan