0976.389.199
ISO 22301 Bảo mật và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý tính liên tục của doanh nghiệp

ISO 22301 Bảo mật và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý tính liên tục của doanh nghiệp

Các yêu cầu quy định trong tài liệu này là chung và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức hoặc các bộ phận của tổ chức đó, bất kể loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và mức độ phức tạp của tổ chức.

ISO 22301: 2019 Bảo mật và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý tính liên tục của doanh nghiệp - Yêu cầu

Tiêu chuẩn được Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 292 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO soạn thảo, phiên bản sửa đổi, bổ sung được ra mắt vào Tháng 10 năm 2019.

Các yêu cầu quy định trong tài liệu này là chung và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức hoặc các bộ phận của tổ chức đó, bất kể loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và mức độ phức tạp của tổ chức.

Tài liệu này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức:

a) thực hiện, duy trì và cải tiến BCMS;

b) tìm cách đảm bảo sự phù hợp với chính sách kinh doanh liên tục đã nêu;

c) cần có khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với công suất xác định trước có thể chấp nhận được trong thời gian gián đoạn;

d) tìm cách nâng cao khả năng phục hồi của họ thông qua việc áp dụng hiệu quả BCMS.

Tài liệu này có thể được sử dụng để đánh giá khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các nhu cầu và nghĩa vụ liên tục kinh doanh của chính tổ chức đó.

Những lợi ích của ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục là gì?

  • Xác định và quản lý mối nguy hiện tại và phát sinh trong tương lai đối với doanh nghiệp
  • Áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động đối với việc tối thiểu hóa sự ảnh hưởng của các sự cố 
  • Giữ vững chức năng quan trọng và chạy trong suốt thời kỳ khủng hoảng
  • Tối thiểu hóa thời gian chết trong sự cố và cải tiến thời gian phục hồi
  • Chứng minh khả năng phục hồi đối với khách hàng, nhà cung cấp và các sự cố yêu cầu bỏ thầu. 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan