0976.389.199
ISO 26000:2010 - Hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội

ISO 26000:2010 - Hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội

ISO 26000 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức đánh giá và giải quyết hiệu quả các trách nhiệm xã hội có liên quan và có ý nghĩa đối với sứ mệnh và tầm nhìn của họ; hoạt động và quy trình; khách hàng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan khác; và tác động của môi trường.

TỔNG QUAN ISO 26000

ISO 26000 and Organizational Social Responsibility

ISO 26000 và Trách nhiệm xã hội

 • Mục đích là hướng dẫn, không phải để chứng nhận
 • Trình bày một tài liệu toàn diện về các trách nhiệm xã hội bao gồm các chủ đề cốt lõi và các vấn đề liên quan đến các chủ thể đó
 • Được xuất bản vào năm 2010 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), một cơ quan quốc tế chuyên ngành về tiêu chuẩn hóa bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia
 • Được viết bởi một nhóm đa lĩnh vực độc đáo đại diện cho các chính phủ; các tổ chức phi chính phủ (NGO); ngành công nghiệp; nhóm người tiêu dùng; lao động; và các tổ chức học thuật, tư vấn và các tổ chức khác trên khắp thế giới với sự nỗ lực đóng góp vào nghiên cứu, phát triển của hơn 400 chuyên gia và 200 quan sát viên từ 99 quốc gia và 42 tổ chức quốc tế

Tiêu chuẩn ISO 26000 cung cấp hướng dẫn về:

 • Nhận thức trách nhiệm xã hội và thu hút các bên liên quan
 • Các cách để tích hợp hành vi có trách nhiệm với xã hội vào tổ chức
 • Bảy nguyên tắc cơ bản chính của trách nhiệm xã hội:
  • Trách nhiệm giải trình
  • Minh bạch
  • Hành vi đạo đức
  • Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan
  • Tôn trọng pháp quyền
  • Tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế
  • Tôn trọng nhân quyền
 • Bảy chủ đề và vấn đề cốt lõi liên quan đến trách nhiệm xã hội:
  • Quản trị tổ chức
  • Quyền con người
  • Thực hành lao động
  • Môi trường
  • Thực hành điều hành công bằng
  • Vấn đề người tiêu dùng
  • Sự tham gia và phát triển của cộng đồng

Ngoài việc cung cấp các định nghĩa và thông tin để giúp các tổ chức hiểu và giải quyết trách nhiệm xã hội, ISO 26000:2010 nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả và cải tiến trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ai nên sử dụng ISO 26000?

Các tổ chức trong khu vực tư nhân, công cộng và phi lợi nhuận, dù lớn hay nhỏ, và hoạt động ở các nước phát triển hay đang phát triển, đều sử dụng ISO 26000. Tất cả các chủ đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội đều có liên quan theo một cách nào đó đối với mọi tổ chức.

Vì các chủ đề chính bao gồm một số vấn đề, các tổ chức sẽ được hưởng lợi khi xác định được vấn đề nào phù hợp và có ý nghĩa nhất đối với họ thông qua việc xem xét các cân nhắc của chính họ và đối thoại với các bên liên quan.

ISO 26000 nhằm mục đích:

 • Hỗ trợ các tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội của họ trong khi tôn trọng những khác biệt về văn hóa, xã hội, môi trường, luật pháp và các điều kiện phát triển kinh tế
 • Cung cấp hướng dẫn thực tế liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Hỗ trợ xác định và tham gia với các bên liên quan và nâng cao độ tin cậy của các báo cáo và tuyên bố về trách nhiệm xã hội
 • Nhấn mạnh kết quả hoạt động và cải tiến
 • Tăng niềm tin và sự hài lòng trong tổ chức giữa khách hàng của họ và các bên liên quan
 • Đạt được sự nhất quán với các tài liệu hiện có, các hiệp ước và công ước quốc tế cũng như các tiêu chuẩn ISO hiện có
 • Thúc đẩy các thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội
 • Nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn này không nhằm làm giảm thẩm quyền của chính phủ trong việc giải quyết trách nhiệm xã hội của các tổ chức.


NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA  ISO 26000 VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tiêu chuẩn ISO 26000 xác định các chủ thể cốt lõi của trách nhiệm xã hội. Các chủ thể cốt lõi bao gồm một số vấn đề, nhưng trách nhiệm của mỗi tổ chức là xác định các vấn đề có liên quan và quan trọng đối với các bên liên quan của họ và / hoặc cần phải giải quyết.

Bảy chủ đề chính được giải thích trong Điều 6 của tiêu chuẩn ISO 26000. Chúng được liệt kê bên dưới, cùng với số điều khoản phụ của chúng.

Chủ đề chính: Quản trị tổ chức, điều 6.2

Các quyết định phải được thực hiện dựa trên sự mong đợi của xã hội. Trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, đạo đức và các bên liên quan phải là các yếu tố trong quá trình ra quyết định của tổ chức.

Chủ đề cốt lõi: Quyền con người, điều khoản phụ 6.3

Tất cả mọi người đều có quyền được đối xử công bằng và xóa bỏ phân biệt đối xử, tra tấn và bóc lột.

 • 6.3.3 Thẩm định
 • 6.3.4 Các tình huống rủi ro về quyền con người
 • 6.3.5 Tránh đồng lõa
 • 6.3.6 Giải quyết khiếu nại
 • 6.3.7 Phân biệt đối xử và các nhóm dễ bị tổn thương
 • 6.3.8 Các quyền dân sự và chính trị
 • 6.3.9 Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
 • 6.3.10 Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Thực hành lao động, điều khoản 6.4

Những người làm việc nhân danh tổ chức không phải là hàng hóa. Mục đích là ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dựa trên bóc lột và lạm dụng.

 • 6.4.3 Việc làm và các mối quan hệ việc làm
 • 6.4.4 Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội
 • 6.4.5 Đối thoại xã hội
 • 6.4.6 Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 • 6.4.7 Đào tạo và phát triển con người tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Môi trường, điều khoản phụ 6.5

Tổ chức có trách nhiệm giảm thiểu và loại bỏ khối lượng và mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững và đảm bảo rằng việc tiêu thụ tài nguyên trên mỗi người trở nên bền vững.

 • 6.5.3 Phòng ngừa ô nhiễm
 • 6.5.4 Sử dụng tài nguyên bền vững
 • 6.5.5 Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
 • 6.5.6 Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi các môi trường sống tự nhiên

Chủ đề cốt lõi: Các thông lệ vận hành hợp lý, điều khoản 6.6

Xây dựng các hệ thống cạnh tranh bình đẳng, phòng chống tham nhũng, khuyến khích cạnh tranh bình đẳng và thúc đẩy độ tin cậy của các hoạt động kinh doanh bình đẳng giúp xây dựng các hệ thống xã hội bền vững.

 • 6.6.3 Chống tham nhũng
 • 6.6.4 Tham gia chính trị có trách nhiệm
 • 6.6.5 Cạnh tranh công bằng
 • 6.6.6 Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị
 • 6.6.7 Tôn trọng quyền tài sản

Chủ đề chính: Các vấn đề của người tiêu dùng, điều khoản phụ 6.7

Tổ chức có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội công bằng, bền vững và công bằng liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và quyền tiếp cận của người tiêu dùng.

 • 6.7.3 Tiếp thị công bằng, thông tin thực tế và không thiên vị và các thông lệ hợp đồng công bằng
 • 6.7.4 Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
 • 6.7.5 Tiêu dùng bền vững
 • 6.7.6 Dịch vụ người tiêu dùng, hỗ trợ, cũng như giải quyết khiếu nại và tranh chấp
 • 6.7.7 Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và quyền riêng tư
 • 6.7.8 Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu
 • 6.7.9 Giáo dục và nhận thức

Chủ đề chính: Sự tham gia và phát triển của cộng đồng, điều khoản 6.8

Tổ chức cần tham gia vào việc tạo ra các cấu trúc xã hội bền vững, nơi có thể tồn tại trình độ giáo dục và phúc lợi ngày càng cao.

 • 6.8.3 Sự tham gia của cộng đồng
 • 6.8.4 Giáo dục và văn hóa
 • 6.8.5 Tạo việc làm và phát triển kỹ năng
 • 6.8.6 Phát triển và tiếp cận công nghệ
 • 6.8.7 Sự giàu có và tạo thu nhập
 • 6.8.8 Sức khỏe
 • 6.8.9 Đầu tư xã hội

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI LÀ GÌ?

ISO 26000: Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội kêu gọi rằng, vào những khoảng thời gian thích hợp, người dùng nên báo cáo về kết quả hoạt động của họ về trách nhiệm xã hội cho các bên liên quan bị ảnh hưởng. Tiêu chuẩn gợi ý rằng báo cáo nên bao gồm:

 • Thông tin về các mục tiêu và kết quả hoạt động về các chủ đề chính và các vấn đề liên quan của trách nhiệm xã hội
 • Làm thế nào và khi nào các bên liên quan đã tham gia vào báo cáo
 • Một bức tranh công bằng và đầy đủ về hiệu suất, bao gồm cả những thành tựu và thiếu sót, và cách giải quyết những thiếu sót

ISO 26000 gợi ý rằng độ tin cậy của các báo cáo sẽ được nâng cao bằng cách đề cập đến việc tuân thủ các hướng dẫn báo cáo của một tổ chức bên ngoài.

 • Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), một tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập để phát triển và quản lý khung báo cáo bền vững, đã xuất bản một tài liệu hướng dẫn có tên GRI G4. Tài liệu cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức muốn sử dụng các hướng dẫn GRI làm khuôn khổ báo cáo cho việc triển khai ISO 26000 của họ.
 • Một tổ chức phi chính phủ khác, CSRWire, cung cấp Báo cáo CSR & Bền vững, một tập hợp các báo cáo về tính bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và môi trường hiện tại và trong quá khứ, cũng như các thông cáo báo chí đi kèm với báo cáo.

Giá trị của ISO 26000

Việc áp dụng ISO 26000 giúp các tổ chức thực hiện các hành vi có trách nhiệm với xã hội như là một phần của các giá trị và thực tiễn kinh doanh của họ và do đó góp phần vào sự phát triển bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

Mối liên kết giữa các Tiêu chuẩn quốc tế và ISO 26000

Sử dụng ISO 26000 để cải thiện việc thực hiện Trách nhiệm xã hội. Để hiểu đầy đủ việc sử dụng và mục đích của ISO 26000, cần phải chú ý đến định nghĩa về “trách nhiệm xã hội”, tiêu chuẩn đưa ra: “trách nhiệm của tổ chức đối với các tác động của các quyết định và hoạt động của mình đối với xã hội và môi trường, thông qua hành vi minh bạch và đạo đức

 • đóng góp vào sự phát triển bền vững, bao gồm sức khỏe và phúc lợi của xã hội;
 • có tính đến kỳ vọng của các bên liên quan;
 • tuân thủ luật pháp hiện hành và phù hợp với các chuẩn mực hành vi quốc tế; và
 • được tích hợp trong toàn bộ tổ chức và được thực hành trong các mối quan hệ của nó. ”

Được hỗ trợ bởi bảy nguyên tắc (Trách nhiệm giải trình, Minh bạch, Hành vi có đạo đức, Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, Tôn trọng pháp quyền, Tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế, Tôn trọng nhân quyền), tiêu chuẩn này được thiết kế để hoạt động trong mọi bối cảnh tổ chức và văn hóa và có thể được sử dụng bởi tất cả các loại hình tổ chức. Hơn nữa, tiêu chuẩn tìm cách thúc đẩy sự hiểu biết chung về trách nhiệm xã hội. Do đó, ISO 26000 được áp dụng trong khuôn khổ xã hội, môi trường, luật pháp, văn hóa, chính trị và tổ chức hiện có do các chuẩn mực hành vi của địa phương, khu vực, quốc gia, các tiêu chuẩn, điều kiện kinh tế và môi trường được chấp nhận hoặc mong đợi.

Theo ISO 26000, các bước đầu tiên của một tổ chức cần phải xem xét hai thực hành cơ bản về trách nhiệm xã hội: a) công nhận trách nhiệm xã hội trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức, và b) xác định và tham gia với các bên liên quan. Tiêu chuẩn xác định (bảy) đối tượng cốt lõi của trách nhiệm xã hội nhưng tổ chức có trách nhiệm xác định những vấn đề có liên quan và quan trọng đối với các bên liên quan của họ và do đó cần được giải quyết.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 26000

Mục đích của ISO 26000 là hỗ trợ các tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội của họ, thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời xác định và tham gia với các bên liên quan và nâng cao độ tin cậy của các tuyên bố về trách nhiệm xã hội.

Tài liệu Lợi ích khi áp dụng ISO 26000 - Các nghiên cứu điển hình được chọn là kết quả của Dự án SR MENA trình bày các nghiên cứu điển hình của các tổ chức đã tham gia dự án (2011-2014) về việc áp dụng và sử dụng ISO 26000 về trách nhiệm xã hội ở Trung Khu vực Đông và Bắc Phi (MENA), hoạt động tại Lebanon đã ghi nhận những lợi ích sau của ISO 26000: ''giảm tiêu thụ năng lượng, tăng phạm vi sản phẩm để tiếp cận nhiều đối tượng hơn, tham gia nhiều hơn vào cộng đồng, cải thiện danh tiếng, tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan và nhân viên tham gia nhiều hơn vào các vấn đề có trách nhiệm với xã hội ''. Đồng thời, việc áp dụng ISO 26000 cũng được ghi nhận các lợi ích về: tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược được sửa đổi để tích hợp các nguyên tắc trách nhiệm xã hội, nâng cao sự hài lòng của nhân viên và các bên liên quan, tăng số lượng hợp đồng bao gồm các điều khoản liên quan đến trách nhiệm xã hội, các sáng tạo công việc mới, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng số lượng đấu thầu bao gồm cả mua sắm bền vững. Ngoài ra, việc áp dụng ISO 26000 còn giúp tăng cường và làm rõ các giá trị phù hợp với các nguyên tắc xã hội, trách nhiệm trong chính sách của công ty, thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với các nhà cung cấp, giảm lượng khí thải CO2 và tác động môi trường trong suốt quá trình chuỗi sản xuất, hệ thống và quy trình được cải tiến, nâng cao lợi thế cạnh tranh và báo cáo phát triển bền vững. Giá trị của ISO 26000 thể hiện rất rõ đối với các tổ chức phải chịu áp lực rất lớn từ các bên liên quan trong việc áp dụng các hành vi có trách nhiệm, hành động có trách nhiệm hơn với xã hội và cuối cùng là vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lý. ISO 26000 đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành về cách cấu trúc, đánh giá và cải thiện trách nhiệm xã hội của họ, bao gồm các mối quan hệ của các bên liên quan và tác động của cộng đồng. ISO 26000 giúp các tổ chức “chuyển các nguyên tắc thành các hành động hiệu quả và hành động một cách có đạo đức và minh bạch để đóng góp vào sức khỏe và phúc lợi của xã hội".

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan