0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer

Bạn sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 phiên bản 5. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn qua toàn bộ quy trình đánh giá từ khi bắt đầu đến khi theo dõi theo các kỹ thuật thực hành tốt nhất.

Cho dù bạn là người mới đánh giá tiêu chuẩn này hay đang nâng cao kỹ năng của mình, khóa học này sẽ cập nhật cho bạn những phát triển mới nhất về an toàn thực phẩm cho phép bạn thúc đẩy cải tiến liên tục doanh nghiệp của mình. Các nguyên tắc và thực hành chính của đánh giá FSMS hiệu quả phù hợp với Hướng dẫn FSSC 22000 và ISO 19011 đối với hệ thống quản lý đánh giá sẽ được đề cập.

Bạn cũng sẽ học cách mô tả mục đích của cuộc đánh giá FSSC 22000 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba cũng như nắm được các nguyên tắc và thực hành chính của cuộc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả theo FSSC 22000 phiên bản 5 bao gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với:

 • ISO 22000: 2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm
 • ISO / TS 22002-1: 2009 ‘Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm, Phần 1- Sản xuất thực phẩm’
 • FSSC yêu cầu bổ sung

Đối tượng tham dự
Bất kỳ ai chịu trách nhiệm hoặc liên kết với FSSC 22000 FSMS của tổ chức họ.

Nội dung đào tạo

 • Mô tả mục đích của FSMS, tiêu chuẩn FSMS, đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận của bên thứ ba

 • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá FSMS phù hợp với ISO 19011, ISO 22003 và ISO / IEC 17021

 • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá một FSMS để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với FSSC 22000 phiên bản 5 phù hợp với ISO 19011, ISO 17021, ISO / TS 22003

Lợi ích khi tham dự

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của cuộc đánh giá FSSC 22000
 • Xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến các mục tiêu của tổ chức
 • Giải thích các yêu cầu của FSSC 22000 đối với ứng dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị thực
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro vào các sản phẩm và quy trình, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng lòng tin của các bên liên quan
icon zalo
ajax-loader