0976.389.199
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ và thực hiện các quy trình dựa trên FSSC 22000. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ FSSC 22000 v5

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) nhằm cho phép một tổ chức cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm (FS) và quản lý các rủi ro về FS của mình. Đánh giá nội bộ là một yếu tố cần thiết đối với một FSMS hiệu quả và khi tham dự khóa học này, bạn sẽ được hưởng lợi nhờ học hỏi và phát triển các kỹ năng để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động FS của tổ chức của bạn.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai liên quan đến việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát FSMS 22000 của FSSC.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải có kiến ​​thức tốt về FSSC 22000 và các nguyên tắc chính của FSMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức về FSSC 22000 của chúng tôi hoặc khóa học Thực hiện các thay đổi của FSSC 22000 (nếu trước đó bạn đã tham gia khóa học Yêu cầu theo tiêu chuẩn cũ).

Nội dung đào tạo

Bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Giải thích các hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Xác định việc áp dụng các hướng dẫn của ISO 19011 để đánh giá FSSC 22000

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Bắt đầu kiểm tra
 • Chuẩn bị các hoạt động kiểm toán
 • Tiến hành các hoạt động kiểm toán
 • Chuẩn bị và phân phối báo cáo kiểm toán
 • Hoàn thành kiểm toán
 • Kiểm tra theo dõi

Lợi ích khi tham dự
Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán FSSC 22000
 • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của cuộc đánh giá FSSC 22000
 • Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý FSMS của một tổ chức
 • Viết báo cáo kiểm toán thực tế và đề xuất các hành động khắc phục