0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLDV ISO/IEC 20000

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLDV ISO/IEC 20000

Tìm hiểu các nguyên tắc và thực tiễn đánh giá cơ bản liên quan đến các yêu cầu quản lý dịch vụ ISO / IEC 20000-1 để bạn có thể giúp thúc đẩy cải tiến kinh doanh liên tục.

Bằng cách tham dự khóa học năm ngày này, bạn sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá hệ thống quản lý dịch vụ thành công. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn trong toàn bộ quy trình đánh giá từ khi bắt đầu đến khi theo dõi theo ISO 19011.

Thông qua học tập dựa trên hoạt động và kinh nghiệm đánh giá thực tế với huấn luyện, hội thảo nhóm và thảo luận, bạn sẽ có được các kỹ năng đánh giá cần thiết để dẫn đầu hiệu quả các cuộc đánh giá và thúc đẩy cải tiến.

Việc hoàn thành thành công khóa đào tạo được ISOCERT chứng nhận này, bằng cách vượt qua bài kiểm tra và đánh giá kỹ năng liên quan, sẽ chứng minh kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện và dẫn đầu cuộc đánh giá hệ thống quản lý.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai cần kiểm tra hệ thống quản lý dịch vụ của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết

Học viên phải có những kiến ​​thức trước sau đây:

Hệ thống quản lý

 • Chu trình Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA)

 • Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm quản lý cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục

Quản lý dịch vụ

 • Các khái niệm về quản lý chất lượng dịch vụ và độ tin cậy trong suốt vòng đời dịch vụ, tức là chuyển đổi thiết kế, phân phối và cải tiến dịch vụ

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu quy định

 • Mối quan hệ giữa quản lý dịch vụ và việc cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy và có khả năng phục hồi, và việc chủ động cải thiện hiệu suất dịch vụ

 • Các ví dụ phổ biến về các yêu cầu và luật pháp quốc gia và địa phương có liên quan

ISO/IEC 20000-1: 2018

Kiến thức về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 và các thuật ngữ và định nghĩa quản lý dịch vụ thường được sử dụng, như được nêu trong ISO/IEC 20000-1, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa đào tạo Yêu cầu ISO/IEC 20000-1 của chúng tôi hoặc tương đương. .

Nội dung đào tạo

Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng để:

Hiểu biết

 • Giải thích mục đích của SMS, quy trình đánh giá và chứng nhận của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba
 • Mô tả lợi ích của Hệ thống quản lý dịch vụ ISO/IEC 20000-1 (SMS)
 • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá SMS phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021

Kỹ năng

 • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá SMS để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO/IEC 20000-1 và phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1 nếu thích hợp

Lợi ích khi tham dự

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO/IEC 20000-1
 • Giải thích các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 đối với việc áp dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị thực
 • Hiểu việc áp dụng tư duy dựa trên dịch vụ, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách dẫn đầu các hoạt động kiểm toán phù hợp với các yêu cầu mới nhất
icon zalo
ajax-loader