0976.389.199
Khóa đào tạo Yêu cầu của ISO/IEC 20000-1:2018

Khóa đào tạo Yêu cầu của ISO/IEC 20000-1:2018

Mong muốn tăng giá trị cho tổ chức của mình và các dịch vụ mà bạn cung cấp? Nếu vậy, ISO/IEC 20000-1 là dành cho bạn và tổ chức của bạn. Tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu đối với HTQLDV, bao gồm cách lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải thiện dịch vụ để chúng mang lại giá trị cho bạn và khách hàng của bạn. Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 cũng như cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc xác định, lập kế hoạch, đánh giá, triển khai hoặc quản lý hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) dựa trên ISO/IEC 20000-1: 2018.

Nội dung đào tạo

Bạn sẽ có thể:

 • Mô tả một HTQLDV
 • Giải thích tại sao HTQLDV lại quan trọng và lợi ích của nó
 • Giải thích nền tảng của ISO/IEC 20000-1: 2018. và kết quả dự kiến ​​của nó
 • Nhắc lại các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng
 • Xác định các khái niệm và cấu trúc chính của ISO/IEC 20000-1: 2018.
 • Xác định các yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018.
 • Nhận biết lộ trình đến chứng chỉ

Lợi ích khi tham dự

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018.
 • Mô tả loạt tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 với các thuật ngữ và định nghĩa liên quan
 • Xác định các cơ hội để tối đa hóa năng suất của các dịch vụ của tổ chức thông qua hoạt động của HTQLDV
 • Hiểu quy trình chứng nhận ISO/IEC 20000-1: 2018. và cách quy trình này có thể giúp thể hiện cam kết của bạn đối với việc quản lý dịch vụ
 • Xác định các lĩnh vực phổ biến trong ISO/IEC 20000-1: 2018. hỗ trợ bạn tích hợp HTQLDV của mình với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và ISO / IEC 27001
 • Truyền đạt những lợi ích của việc triển khai HTQLDV trong tổ chức của bạn để cải thiện việc cung cấp dịch vụ của bạn cho khách hàng

Điều kiện tiên quyết

Không có 

icon zalo
ajax-loader