0976.389.199
Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT

Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng thực hành ISO/IEC 20000-1:2018 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để triển khai và quản lý Hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) như được quy định trong ISO/IEC 20000. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu các mô-đun khác nhau của SMS, bao gồm chính sách SMS, thủ tục, đo lường hiệu suất, cam kết quản lý, đánh giá nội bộ, xem xét quản lý và cải tiến liên tục.

ISO/IEC 20000-1:2018 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về hệ thống quản lý dịch vụ. Nó hỗ trợ việc quản lý vòng đời dịch vụ, bao gồm việc lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, phân phối và cải tiến dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận, để chúng mang lại giá trị cho khách hàng, người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ khám phá cách triển khai SMS dựa trên ISO/IEC 20000-1:2018. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước với sự hỗ trợ của bộ công cụ, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và triển khai HTQLDV của mình.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, triển khai, duy trì hoặc giám sát HTQLDV theo ISO/IEC 20000-1: 2018

Điều kiện tiên quyết

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về SO/IEC 20000-1: 2018 và các nguyên tắc chính của HTQLDV. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Yêu cầu ISO/IEC 20000-1: 2018 của chúng tôi.

Nội dung đào tạo

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Công nhận một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO/IEC 20000-1: 2018
 • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018 từ góc độ triển khai
 • Xác định các lợi ích cụ thể cho tổ chức của bạn liên quan đến việc triển khai HTQLDV hiệu quả
 • Chuẩn bị cho chứng nhận của bên thứ ba

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO/IEC 20000-1: 2018
 • Tạo và hỗ trợ việc thực hiện một kế hoạch hành động
 • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018

Lợi ích khi tham dự khóa đào tạo của ISOCERT

Bằng cách tham dự khóa đào tạo của ISOCERT, bạn sẽ:

 • Làm quen với khuôn khổ điển hình để triển khai HTQLDV dựa trên ISO/IEC 20000-1
 • Có được cơ sở hợp lý để tập trung nỗ lực triển khai sao cho nó mang lại lợi ích cho bạn và tổ chức của bạn.
 • Có được khả năng nhận biết những nơi có thể cần thực hiện các điều chỉnh, để phù hợp với tình huống cụ thể của bạn và tiến độ đã đạt được cho đến nay
 • Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1
 • Phát triển các kỹ năng để tiến hành đánh giá cơ bản của riêng bạn về vị trí hiện tại của tổ chức bạn liên quan đến ISO/IEC 20000-1
 • Hiểu quy trình chứng nhận và lợi ích của việc tích hợp nhiều hệ thống quản lý