0976.389.199
Mở rộng phạm vi và tái chứng nhận

Mở rộng phạm vi và tái chứng nhận

Hoạt động đánh giá chứng nhận lại phải được hoạch định và tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan.

Chứng nhận lại

Hoạt động đánh giá chứng nhận lại phải được hoạch định và tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan. Thủ tục đánh giá chứng nhận lại của ISOCERT phải đảm bảo:

a) Xem xét kết quả thực hiện của hệ thống quản lý trong suốt chu kỳ chứng nhận;

b) Xem xét các báo cáo đánh giá giám sát trước đó;

c) Có đánh giá giai đoạn một nếu phát sinh những thay đổi đáng kể tới hệ thống quản lý, Tổ chức hoặc bối cảnh trong đó hệ thống quản lý đang được vận hành (ví dụ: thay đổi về cơ sở pháp luật).

d) Bao gồm việc đánh giá tại hiện trường nhấn mạnh tới các khía cạnh sau:

i) hiệu lực của hệ thống quản lý khi có các thay đổi nội bộ hoặc bên ngoài và sự phù hợp của hệ thống với phạm vi chứng nhận;

ii) cam kết được thể hiện nhằm duy trì tính hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý để nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể;

iii) việc vận hành hệ thống quản lý đã được chứng nhận góp phần đạt được các chính sách và mục tiêu của Tổ chức.

Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại, trường hợp có sự không phù hợp hoặc thiếu bằng chứng của sự phù hợp, ISOCERT phải xác định khoảng thời gian cho việc khắc phục và hành động khắc phục trước thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận.

ISOCERT phải cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận lại cũng như kết quả xem xét tổng thể hệ thống chứng nhận qua cả chu kỳ chứng nhận cũng như các khiếu nại nhận được từ đối tượng sử dụng kết quả chứng nhận.


Đánh giá mở rộng

Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký chứng nhận mở rộng cho ISOCERT. Khi nhận được đăng ký, ISOCERT phải xem xét và xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi đã được chứng nhận. Lần đánh giá mở rộng có thể kết hợp với lần đánh giá giám sát định kỳ.

►   Đánh giá đột xuất:

Thủ tục của ISOCERT phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể:

a) điều tra các khiếu nại; hoặc

b) đáp ứng đối với những thay đổi; hoặc

c) xem xét tiếp theo đối với các Tổ chức đã bị đình chỉ.

Nếu việc đánh giá đột xuất được xác định bởi ISOCERT là cần thiết, ISOCERT phải đảm bảo:

+) mô tả và làm rõ trước với Tổ chức được chứng nhận những điều kiện để tiến hành cuộc đánh giá đặc biệt; và

+) cẩn trọng trong việc chỉ định đoàn đánh giá.

►   Thay đổi yêu cầu chứng nhận:

Khi có thay đổi trong yêu cầu chứng nhận như thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận, qui định hay thủ tục, ISOCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về những thay đổi này và xác định khoảng thời gian hợp lý cho Tổ chức để điều chỉnh lại các quá trình, các thủ tục cho phù hợp với các yêu cầu thay đổi.

ISOCERT phải thẩm tra xác nhận rằng từng Tổ chức được chứng nhận tuân thủ với các yêu cầu mới. Nếu Tổ chức được chứng nhận vẫn không có khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi khi hết hạn thời gian chuyển đổi, ISOCERT phải thực hiện một trong những hành động sau:

a) Đình chỉ chứng nhận;
b) Hủy bỏ chứng nhận;
c) Từ chối cấp lại chứng nhận; hoặc
d) Thu hẹp phạm vi chứng nhận.

ISOCERT phải thông báo quyết định và lý do cho Tổ chức bằng văn bản.


Đình chỉ, Hủy bỏ hoặc Thu hẹp chứng nhận

►   ISOCERT phải đình chỉ chứng nhận trong các trường hợp:

a) Hệ thống quản lý của Tổ chức đã được chứng nhận không đáp ứng yêu cầu chứng nhận bao gồm cả yêu cầu về hiệu lực của hệ thống quản lý ở mức độ nghiêm trọng hoặc trong thời gian kéo dài liên lục;
b) Tổ chức được chứng nhận không đảm bảo các cuộc giám sát hoặc đánh giá lại định kỳ được thực hiện theo tần suất yêu cầu; hoặc
c) Tổ chức được chứng nhận tự nguyện yêu cầu đình chỉ.

ISOCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về việc đình chỉ và yêu cầu có hành động khắc phục trong khoảng thời gian nhất định. Việc đình chỉ chứng nhận phải được công bố công khai.

►   Sau thời hạn đình chỉ chứng nhận, ISOCERT phải tiến hành xem tất cả các bằng chứng thích hợp để:

a) Khôi phục chứng nhận; hoặc
b) Hủy bỏ chứng nhận nếu Tổ chức không giải quyết được các vấn đề dẫn tới sự đình chỉ chứng nhận trong một khoảng thời gian xác định hoặc thực hiện các hành động được như quy định tại mục 4.4.

ISOCERT phải thu hẹp phạm vi chứng nhận đối với những hoạt động không đáp ứng yêu cầu, khi những hoạt động thuộc phạm vi chứng nhận này liên tục hoặc có vi phạm nghiêm trọng đối với các yêu cầu chứng nhận.

►   ISOCERT phải hủy bỏ chứng nhận và tất cả thỏa thuận về việc sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận trong những trường hợp sau:

a) Như quy định tại mục 4.3;

b) Tổ chức bị phá sản; hoặc

c) Theo đề nghị của Tổ chức.

Khi được yêu cầu, ISOCERT phải thông báo chính xác tình trạng chứng nhận của Tổ chức khi việc chứng nhận này bị đình chỉ, hủy bỏ hay thu hẹp phạm vi.


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan