0976.389.199
Phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải

Tiêu chuẩn cho Phương tiện vận tải được ISOCERT phân thành 4 nhóm cơ bản dựa trên hình thức vận tải phổ biến trên thế giới:

► Phương tiện giao thông đường bộ

► Phương tiện giao thông đường sắt

► Đóng tàu và kết cấu tàu thủy

► Kỹ thuật hàng không vũ trụ