0976.389.199
Quản lý các vấn đề liên quan đến tính khách quan

Quản lý các vấn đề liên quan đến tính khách quan

4.2.1 Quản lý các vấn đề liên quan đến tính khách quan

ISOCERT thấu hiểu tầm quan trọng của các yếu tố khách quan trong việc thực hiện các hoạt động chứng nhận, giám định, quản lý các xung đột lợi ích và đảm bảo mục đích của các hoạt động chứng nhận, giám định. ISOCERT không cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm và chứng thư giám định trong các trường hợp sau:

a) Mối quan hệ của ISOCERT đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan

b) Tổ chức chứng nhận, giám định khác yêu cầu ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận, giám định cho hoạt động chứng nhận, giám định của họ, hoặc

c) Khách hàng được tư vấn hoặc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý bởi tổ chức tư vấn có mối quan hệ với ISOCERT dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan (Lưu ý: nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan có thể được giảm thiểu đến mức chấp nhận được sau ít nhất 02 (hai) năm kể từ khi kết thúc tư vấn hệ thống quản lý)

d) Các tổ chức logistic/đại lý hải quan đại diện khách hàng liên hệ với ISOCERT trong việc cung cấp dịch vụ giám định, chứng nhận lô hàng…

4.2.2 Để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong dịch vụ chứng nhận, ISOCERT có các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng:

a) ISOCERT không cung cấp hoặc cung cấp tư vấn hệ thống quản lý

b) ISOCERT không cung cấp đánh giá nội bộ cho các khách hàng

c) ISOCERT không chứng nhận hệ thống quản lý trong vòng hai năm kể từ khi cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ; ISOCERT không thuê các chuyên gia bên ngoài để tổ chức tư vấn hệ thống quản lý

d) ISOCERT sẽ không tiếp thị hoặc cung cấp dịch vụ trong mối liên kết hoặc hợp tác với các hoạt động của một tổ chức tư vấn về hệ thống quản lý hoặc sản phẩm. ISOCERT sẽ thực hiện các hành động để khắc phục các khiếu nại bởi bất kỳ tổ chức tư vấn nào nêu rõ hoặc ngụ ý rằng hoạt động chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn nếu sử dụng dịch vụ của ISOCERT

e) ISOCERT không chỉ định hoặc hàm ý rằng việc cấp chứng chỉ sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém nểu sử dụng dịch vụ của một tổ chức tư vấn được chỉ định

f) Cán bộ đã cung cấp tư vấn hệ thống quản lý, bao gồm cả những hoạt động về năng lực quản lý, sẽ không được sử dụng bởi ISOCERT để thực hiện hoạt động đánh giá hoặc các hoạt động chứng nhận khác nên họ đã tham gia vào tư vấn hệ thống quản lý cho khách hàng trong vòng hai năm sau khi kết thúc nhiệm vụ tư vấn

g) ISOCERT sẽ yêu cầu cá nhân, nội bộ và bên ngoài, thông báo về bất cứ tình huống nào có thể dẫn đến xung đột quyền lợi của cá nhân hoặc ISOCERT. ISOCERT sẽ sử dụng thông tin này như là yếu tố đầu vào để xác định các mối đe dọa đến sự thiếu khách quan bời các hoạt động của cá nhân hoặc của các tổ chức sử dụng cá nhân đó, và sẽ không sử dụng cá nhân, nội bộ hoặc bên ngoài, trừ khi họ có thể chứng minh rằng không có xung đột lợi ích

h) Tất cả các nhân viên, nội bộ hoặc thuê ngoài, hay các hội đồng của ISOCERT, những người có thể ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận, sẽ hành động một cách khách quan và không bị ảnh hưởng bới các yếu tố tài chính, thương mại hay áp lực dẫn đến thỏa hiệp tính công bằng

i) ISOCERT sẽ thực hiện các hành động nhằm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ những hành động của các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức 

4.2.3 Đảm bảo tính khách quan và độc lập đối với dịch vụ giám định, ISOCERT có chính sách và thủ tục đảm bảo rằng:

a. ISOCERT không cung cấp dịch vụ Logistics hoặc môi giới giám định

b. ISOCERT không cấp chứng thư giám định khi phát hiện có yếu tố ảnh hưởng tới tính khách quan của kết quả giám định

c. ISOCERT không thuê các giám định viên, các phòng thử nghiệm và chuyên gia kỹ thuật bên ngoài có liên quan đến tổ chức yêu cầu giám định

d. ISOCERT sẽ không tiếp thị hoặc cung cấp dịch vụ trong mối liên kết hoặc hợp tác với các hoạt động của một tổ chức môi giới về dịch vụ giám định (ví dụ như các Công ty tiếp vận, logistic...). ISOCERT sẽ thực hiện các hành động để khắc phục các khiếu nại bởi bất kỳ tổ chức môi giới nào nêu rõ hoặc ngụ ý rằng hoạt động giám định sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn nếu sử dụng dịch vụ giám định của ISOCERT

e. Cán bộ có liên quan đến khách hàng sẽ không được ISOCERT sử dụng để thực hiện hoạt động giám định tại hiện trường đối với yêu cầu giám định của khách hàng đó cho đến khi khẳng định việc liên quan không ảnh hưởng tới tính khách quan của kết quả giám định

f. ISOCERT sẽ yêu cầu cá nhân, nội bộ và bên ngoài, thông báo về bất cứ tình huống nào có thể dẫn đến xung đột quyền lợi của cá nhân hoặc ISOCERT. ISOCERT sẽ sử dụng thông tin này như là yếu tố đầu vào để xấc định mối đe dọa đến sự thiếu khách quan bởi cấc hoạt động của cá nhân hoặc của các tổ chức sử dụng các nhân tố đó, và sẽ không sử dụng các nhân, nội bộ, hoặc thuê ngoài trừ khi họ có thể chứng minh rằng không có xung đột lợi ích

g. Tất cả nhân viên, nội bộ hoặc thuê ngoài, hay các ban của ISOCERT, những người có thể ảnh hưởng tới hoạt động giám định, sẽ hành động một cách khách quan và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tài chính, thương mại hay áp lực dẫn đến thỏa hiệp tính công bằng

h. ISOCERT sẽ thực hiện các hành động nhằm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ những hành động của các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức

i. ISOCERT là tổ chức giám định bên thứ 3 (theo phân loại tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 là tổ chức giám định loại  A.

Tin tức liên quan