0976.389.199
Tìm hiểu về Diễn đàn công nhận quốc tế IAF

Tìm hiểu về Diễn đàn công nhận quốc tế IAF

IAF được thành lập là kết quả của cuộc họp đầu tiên của “Các tổ chức kiểm định hệ thống chất lượng đăng ký và các chương trình chứng nhận”, được tổ chức vào ngày 28 tháng 1 năm 1993, tại Houston, Hoa Kỳ. Mục đích của IAF là vận hành một chương trình để công nhận các cơ quan liên quan đến đánh giá sự phù hợp, nhằm đảm bảo rằng chứng nhận sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ ở một khu vực hoặc quốc gia phải được chấp nhận ở các khu vực hoặc quốc gia khác. Ngoài ra, thông qua chương trình, IAF nhằm đảm bảo rằng các thủ tục đánh giá sự phù hợp tương đương mà các tổ chức sử dụng phải được phát triển.

IAF là gì? 

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là hiệp hội các cơ quan Công nhận Đánh giá Sự phù hợp và các cơ quan khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tự khác. Chức năng chính của nó là phát triển một chương trình đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy việc loại bỏ các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ đã được công nhận có thể được tin cậy, 

Các mục tiêu của IAF bao gồm tạo thuận lợi cho thương mại, phù hợp với các chính sách của Tổ chức Thương mại Thế giới, bằng cách thiết lập Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương (MLA) dựa trên sự tương đương của các chương trình công nhận do các thành viên cơ quan công nhận vận hành, được xác minh thông qua đánh giá ngang hàng giữa các thành viên cơ quan công nhận đó.

 

Lịch sử của IAF

IAF được thành lập là kết quả của cuộc họp đầu tiên của “Các tổ chức kiểm định hệ thống chất lượng đăng ký và các chương trình chứng nhận”, được tổ chức vào ngày 28 tháng 1 năm 1993, tại Houston, Hoa Kỳ. Mục đích của IAF là vận hành một chương trình để công nhận các cơ quan liên quan đến đánh giá sự phù hợp, nhằm đảm bảo rằng chứng nhận sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ ở một khu vực hoặc quốc gia phải được chấp nhận ở các khu vực hoặc quốc gia khác. Ngoài ra, thông qua chương trình, IAF nhằm đảm bảo rằng các thủ tục đánh giá sự phù hợp tương đương mà các tổ chức sử dụng phải được phát triển.

 

Thành viên của IAF 

Thành viên của IAF bao gồm các tổ chức công nhận từ mọi nơi trên thế giới, các đại diện trong ngành và các tổ chức chứng nhận được công nhận.

Các thành viên của IAF công nhận các tổ chức chứng nhận hoặc đăng ký cấp chứng chỉ chứng nhận rằng việc quản lý, sản phẩm hoặc nhân sự của tổ chức tuân thủ một tiêu chuẩn cụ thể.

IAF có 3 hạng Thành viên: Thành viên Cơ quan Công nhận, Thành viên Hiệp hội và Thành viên Nhóm Công nhận Khu vực. Các Thành viên của Tổ chức Công nhận bao gồm các tổ chức được các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý hoặc các tổ chức công nghiệp hoặc thương mại trong một nền kinh tế, khu vực hoặc quốc tế công nhận và đang tham gia vào việc phát triển hoặc tiến hành và quản lý, công nhận các tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp. IAF hiện có 81 Thành viên Cơ quan Công nhận, 66 trong số đó là các bên ký kết Thỏa thuận thừa nhận Đa phương của IAF (MLA) * và đại diện cho 92 nền kinh tế.

Cho đến thời điểm hiện tại, IAF hiện đang có 87 Cơ quan công nhận, 22 Thành viên hiệp hội và 6 Nhóm công nhận khu vực.

 

Vai trò của IAF

Mục đích chính của IAF là song phương. 

Đầu tiên là để đảm bảo rằng các thành viên của cơ quan công nhận chỉ công nhận các cơ quan có đủ năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm nhận và không bị xung đột lợi ích. 

Mục đích thứ hai của IAF là thiết lập các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA), được gọi là Thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA), giữa các thành viên cơ quan công nhận nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo rằng chứng chỉ được công nhận có thể được tin cậy ở bất kỳ đâu trong thế giới. MLA góp phần vào tự do thương mại thế giới bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại. 

IAF làm việc để tìm ra cách hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất cho phép các công ty có chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được công nhận ở một nơi trên thế giới, chứng chỉ đó được công nhận ở nơi khác trên thế giới. Mục tiêu của MLA là nó sẽ bao gồm tất cả các cơ quan công nhận ở tất cả các quốc gia trên thế giới, do đó loại bỏ nhu cầu các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ phải được chứng nhận ở mỗi quốc gia nơi họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 

Tóm lại, vai trò của IAF được hiểu cơ bản như sau:

  • Đảm bảo rằng các Thành viên của Cơ quan Công nhận chỉ công nhận các cơ quan có đủ năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm nhận và không bị xung đột lợi ích.
  • Duy trì Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) giữa các thành viên của Tổ chức công nhận, nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của họ bằng cách đảm bảo rằng chứng chỉ được công nhận hoặc tuyên bố xác thực/xác minh có thể được dựa trên bất kỳ nơi nào trên thế giới.
  • Làm việc để tìm ra cách hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất sẽ cho phép các công ty có chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được công nhận hoặc tuyên bố xác thực/xác nhận ở một nơi trên thế giới có chứng chỉ hoặc tuyên bố xác thực/xác minh đó được công nhận ở những nơi khác trên thế giới.
  • Loại bỏ nhu cầu các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ phải được chứng nhận ở mỗi quốc gia nơi họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Được chứng nhận một lần - được chấp nhận ở mọi nơi.
  • Thúc đẩy công nhận như một cơ chế hiệu quả để cung cấp niềm tin vào hàng hóa và dịch vụ, điều cần thiết để tạo thuận lợi thương mại toàn cầu.

Giới thiệu về IAF MLA

Các thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Cơ quan Công nhận (AB) đầu tư nỗ lực và nguồn lực đáng kể để duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của Thỏa thuận Công nhận Đa phương của IAF (MLA) thông qua quá trình đánh giá ngang hàng. Báo cáo này đưa ra các hoạt động chi tiết được thực hiện như một phần của quá trình đánh giá ngang hàng, để đảm bảo rằng các nhà quản lý, người chỉ định và doanh nghiệp có thể tin tưởng vào MLA.

Cơ quan công nhận và Nhóm công nhận khu vực Các thành viên của IAF chỉ được nhận vào MLA của IAF sau khi một nhóm đánh giá ngang hàng có trách nhiệm đánh giá nghiêm ngặt các hoạt động của họ để đảm bảo rằng người nộp đơn tuân thủ đầy đủ cả các tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu của IAF. Một khi cơ quan công nhận là một bên ký kết của IAF MLA, thì cơ quan đó phải công nhận các chứng chỉ và các tuyên bố xác nhận và xác nhận do các tổ chức đánh giá sự phù hợp được tất cả các bên ký kết khác của IAF MLA cấp, với phạm vi thích hợp.

Mục đích của IAF MLA là cung cấp cho người dùng ở các nền kinh tế có Cơ quan công nhận là người ký kết MLA của IAF với sự đảm bảo rằng các Cơ quan chứng nhận và xác thực/xác minh tương đương ở các nền kinh tế khác hoạt động theo cùng tiêu chuẩn với trong nền kinh tế của chính họ. 

Các công nhận được cấp bởi các bên ký kết MLA AB của IAF được công nhận trên toàn thế giới dựa trên các chương trình công nhận tương đương của họ, do đó giảm chi phí và gia tăng giá trị cho ngành và người tiêu dùng. Do đó, các chứng chỉ trong các lĩnh vực: Hệ thống quản lý, Sản phẩm (bao gồm quy trình và dịch vụ), Nhân sự, Thẩm định và Xác minh và các chương trình tương tự khác về đánh giá sự phù hợp được cấp bởi các cơ quan được các bên ký kết MLA của IAF công nhận trong thương mại quốc tế.

MLA góp phần vào tự do thương mại thế giới bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật. IAF làm việc để tìm ra cách hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất nhằm đáp ứng mục tiêu “Được chứng nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi”.

IAF MLA bao gồm một sự sắp xếp năm cấp, với cấp 2 và 3 tạo thành phạm vi chính và cấp 4 và 5 tạo thành phạm vi phụ. Có thể tìm thêm thông tin về cấu trúc của MLA trong IAF PR 4: Cấu trúc của MLA của IAF và Danh sách các tài liệu quy phạm được xác nhận, và tình trạng hiện tại của IAF MLA có sẵn trong Trạng thái MLA của IAF.

 

Dấu MLA

Dấu công nhận IAF MLA. Nguồn: iaf.nu

Dấu MLA của IAF có thể được sử dụng bởi các tổ chức công nhận để chứng minh tư cách của họ với tư cách là một bên ký kết IAF MLA. Các tổ chức chứng nhận và xác nhận / xác minh được các bên ký kết MLA của IAF công nhận cũng có thể sử dụng Dấu MLA của IAF kết hợp với biểu tượng công nhận trên chứng chỉ hoặc tuyên bố của họ.

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm chứng nhận hoặc xác nhận/xác minh sẽ có thể xem nhanh liệu cơ quan chứng nhận hoặc xác nhận/xác minh cấp chứng chỉ hoặc tuyên bố có được người ký MLA của IAF công nhận hay không. Cơ quan chứng nhận hoặc xác nhận / xác minh phải bao gồm một chỉ dẫn về hoạt động mà việc công nhận có liên quan.

Việc sử dụng Dấu MLA của các tổ chức công nhận và cơ quan đánh giá sự phù hợp là không bắt buộc và do đó các chứng chỉ và tuyên bố từ các cơ quan đánh giá sự phù hợp được công nhận có thể được nhìn thấy có hoặc không có Dấu MLA.

 

Phạm vi

Hiện tại, có năm phạm vi chính của IAF MLA: Chứng nhận Hệ thống Quản lý, Chứng nhận Sản phẩm, Chứng nhận Con người, Kiểm tra và Xác minh Khí nhà kính, Xác nhận và Xác minh.

Phạm vi chính có nghĩa là chứng chỉ 'đáng tin cậy như nhau' vì các cơ quan đánh giá sự phù hợp tuân theo cùng một tiêu chuẩn. Sự kết hợp giữa hoạt động Cấp độ 2 và tài liệu quy phạm liên quan Cấp độ 3 được gọi là phạm vi chính của MLA.

Phạm vi phụ có nghĩa là các chứng chỉ là 'tương đương' vì hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ hoặc con người tuân theo cùng một tiêu chuẩn.

Các phạm vi phụ được chia thành hai loại (Cấp độ 4 và Cấp độ 5), như được mô tả trong phần 4 của IAF PR4: Cấu trúc của IAF MLA và Danh sách các tài liệu quy phạm được phê duyệt của IAF.

IAF MLA Cấp độ 1 - ISO/IEC 17011, quy định các tiêu chí cho các tổ chức công nhận

IAF MLA Cấp độ 2 - Hoạt động công nhận

IAF MLA Cấp độ 3 - Các tài liệu quy chuẩn chung được IAF xác nhận được sử dụng bởi các cơ quan công nhận

IAF MLA Cấp độ 4 - Các tài liệu quy chuẩn dành riêng cho lĩnh vực được IAF chứng thực được các cơ quan công nhận sử dụng

IAF MLA Cấp độ 5 - Các tài liệu quy chuẩn được IAF chứng thực được sử dụng bởi các cơ quan đánh giá sự phù hợp

Ngày cập nhật: 17-09-2021

Bài viết liên quan