0976.389.199
Vai trò của công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu?

Vai trò của công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu?

Công nhận là việc xác nhận sự phù hợp của tổ chức công nhận đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp (tổ chức chứng nhận,...) thể hiện chính thức rằng tổ chức đó có đủ năng lực để tiến hành các công việc cụ thể về đánh giá sự phù hợp.

Tổ chức công nhận là gì?

Công nhận là việc xác nhận sự phù hợp của tổ chức công nhận đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp (tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định,...) thể hiện chính thức rằng tổ chức đó có đủ năng lực để tiến hành các công việc cụ thể về đánh giá sự phù hợp.

Tổ chức công nhận là tổ chức có thẩm quyền thực hiện hoạt động công nhận. Thẩm quyền của tổ chức công nhận thường được chính phủ giao. 

Tại Việt Nam, Tổ chức Công nhận phải đăng ký hoạt động công nhận theo quy định tại nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ. 

Chứng nhận là xác nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia.

Tổ chức chứng nhận là tổ chức là tổ chức có thẩm quyền hoạt động chứng nhận. Tổ chức chứng nhận có thể là tổ chức thuộc chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ (có hoặc không có thẩm quyền quản lý).

Xem thêm bài viết: Bí quyết lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO uy tín >

Chú ý: Tổ chức công nhận không phải là tổ chức đánh giá sự phù hợp. Tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: Tổ chức chứng nhận; tổ chức giám định; thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn.

Tổ chức công nhận đưa ra một công nhận chính thức rằng một tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực tiến hành đánh giá chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể. 

Công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức chứng nhận thì có thể là công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017.

 chứng chỉ công nhận năng lực tổ chức chứng nhận được ban hành dưới dạng văn bản.

Hiện tại, Việt Nam có 3 tổ chức công nhận gồm: BOA; AOSC; Viện công nhận chất lượng Việt Nam. Nhưng chỉ có duy nhất BOA là tổ chức công nhận quốc tế thuộc thành viên của IAF.


Danh sách các tổ chức công nhận quốc tế uy tín

Tổ chức công nhận quốc tế là thành viên của diễn đàn công nhận thế giới IAF - tập hợp các tổ chức công nhận hàng đầu thế giới. Việt Nam, có duy nhất BOA là tổ chức công nhận quốc tế thuộc thành viên của IAF (Diễn đàn công nhận quốc tế).

Hiện tại, tính đến năm 2020 trên thế giới có hơn 80 tổ chức công nhận, đại diện cho các quốc gia, là thành viên của IAF. 

Xem thêm bài viết: IAF là gì? vai trò của IAF >

Danh sách các Tổ chức Công nhận hàng đầu thế giới thuộc thành viên chính thức của IAF:

 

1. BoA : Văn phòng Công nhận Việt Nam

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm - ISO / IEC 17065 - Ngày 11 tháng 6 năm 2013
Chứng nhận Hệ thống Quản lý - ISO / IEC 17021-1

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 29 tháng 7 năm 2015
MS: ISO / TS 22003 - 21 tháng 10 năm 2015
MS: ISO / IEC 17021-3 - 20 tháng 10 năm 2008
MS: ISO / IEC 17021-2 - 12 tháng 9 năm 2016
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 29/7/2015
MS: ISO 22000 (FSMS) - 21/10/2015
MS: ISO 9001 (QMS) - 20/10/2008
MS: ISO 14001 (EMS) - 12/9/2016

 

2. JAS-ANZ : Hệ thống công nhận chung của Úc và New Zealand

Địa chỉ: Fecca House, 4 Phipps Close, Deakin, ACT 2600, Australia

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 09/10/2004
Chứng nhận Hệ thống Quản lý - Chứng nhận ISO / IEC 17021-1
về Con người - ISO / IEC 17024 - 26/10/2018

Phạm vi phụ

  1. Cấp 4
Sản phẩm: Quy định chung của IFA GlobalG.AP - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 21 tháng 10 năm 2015
MS: ISO / TS 22003, Quy tắc FAMI-QS cho CB - 02 tháng 4 năm 2020
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22 tháng 1 1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27006 - 26/09/2018
MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 18/08/2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 21/10/2015
MS: FAMI-QS Certification Scheme Code - 02/04/2020
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 ( EMS) - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 26/09/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) - 01/04/2020
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 18/08/2020

 

3. UKAS : Dịch vụ Công nhận Vương quốc Anh

Địa chỉ: 2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, United Kingdom

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 09/10/2004
Chứng nhận hệ thống quản lý - ISO / IEC 17021-1
Chứng nhận về con người - ISO / IEC 17024 - 20 tháng 10 năm 2016
Thẩm định và xác minh - ISO 14065 - 11 tháng 5 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22 tháng 1 năm 1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09 tháng 10 năm 2004
MS: ISO / IEC 27006 - 05/04/2018
MS: ISO 50003 -
05/04/2018 MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 05/02/2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22 tháng 5, 2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 (EMS) - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 05/04/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) -
05/04/2018 MS: ISO 50001 (EnMS) - 05/04/2018
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 05/02/2020

 

4. BELAC : Cơ quan công nhận của Bỉ

Địa chỉ: BELAC secretariat, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Brussels, Belgium

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 09/10/2004
Chứng nhận hệ thống quản lý - ISO / IEC 17021-1
Chứng nhận về con người - ISO / IEC 17024 - 20 tháng 10 năm 2016
Thẩm định và xác minh - ISO 14065 - 11 tháng 5 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 29 tháng 9 năm 1999
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09 tháng 10 năm 2004
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 29/09/1999
MS: ISO 14001 (EMS) - 09/10/2004
MS: ISO 13485 (MDMS) ) - 05/04/2018

 

5. DANAK : Công nhận của Đan Mạch

Địa chỉ: Dyregårdsvej 5 B, 2740 Skovlunde, Denmark

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 09/10/2004
Chứng nhận hệ thống quản lý - ISO / IEC 17021-1
Chứng nhận về con người - ISO / IEC 17024 - 20 tháng 10 năm 2016
Thẩm định và xác minh - ISO 14065 - 11 tháng 5 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22 tháng 1 năm 1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09 tháng 10 năm 2004
MS: ISO 50003 -
05/04/2018 MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 05/02/2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 (EMS) - 09 Oct 2004
MS: ISO 13485 (MDMS) ) -
05/04/2018 MS: ISO 50001 (EnMS) - 05/04/2018
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 05/02/2020

 

6. DPA : Tổng cục công nhận Albania

Địa chỉ: Rruga e Durresit, Nr 27, 1001, Tirana, Albania

Phạm vi chính

Chứng nhận Hệ thống Quản lý - ISO / IEC 17021-1

Phạm vi phụ

Cấp 4
MS: ISO / TS 22003 - 14/10/2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 14/10/2018
MS: ISO / IEC 17021-2 - 14/10/2018
MS: ISO / IEC 27006 - 14/10/2018
MS: ISO 50003 - 14 Tháng 10 năm 2018
MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 05 tháng 2 năm 2020
Cấp 5
MS: ISO 22000 (FSMS) - 14/10/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 14/10/2018
MS: ISO 14001 (EMS) - 14/10/2018
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 14/10/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) - 14 tháng 10 năm 2018
MS: ISO 50001 (EnMS) - 14 tháng 10 năm 2018
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 05 tháng 2 năm 2020

 

7. ACCREDIA: Cơ quan Công nhận Ý

Địa chỉ: Via Guglielmo Saliceto, 7/9, 00161 Rome, Italy

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 09/10/2004
Chứng nhận hệ thống quản lý - ISO / IEC 17021-1
Chứng nhận về con người - ISO / IEC 17024 - 20 tháng 10 năm 2016
Thẩm định và xác minh - ISO 14065 - 11 tháng 5 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / TS 22003, FAMI-QS Quy tắc cho CB - 04 tháng 10 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22 tháng 1 1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27006 - 05/04/2018
MS: ISO 50003 -
05/04/2018 MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 05 Feb 2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: FAMI-QS Certification Scheme Code - 04/10/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 ( EMS) - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 05/04/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) -
05/04/2018 MS: ISO 50001 (EnMS) - 05/04/2018
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 05 Tháng 2 năm 2020
Người: IPC-PL-11-006 - 04 tháng 10 năm 2018

 

8. ANAB : Ban công nhận quốc gia Mỹ 

Địa chỉ: 330 E. Kilbourn Avenue, Suite 925, Milwaukee Wisconsin 53202, United States of America

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm - Chứng nhận
Hệ thống Quản lý ISO / IEC 17065 - 20 tháng 10 năm 2008 - Chứng nhận ISO / IEC 17021-1
về Con người - ISO / IEC 17024 - 26 tháng 10 năm 2018
Thẩm định và Xác minh - ISO 14065 - 26 tháng 10 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22 tháng 1 năm 1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09 tháng 10 năm 2004
MS: ISO / IEC 27006 - 05/04/2018
MS: ISO 50003 - 19/02/2019
MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 18/08/2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 (EMS) - 09 Oct 2004
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 05/04/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) -
05/04/2018 MS: ISO 50001 (EnMS) - 19/02/2019
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 18/08/2020

 

9. JAB : Ban Công nhận Nhật Bản

Địa chỉ: NMF Shiba BLDG.2F, 2-3 Shiba,4-CHOME, MINATO-KU, Tokyo 108-0014, Japan

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 22 tháng 10 năm 2010
Chứng nhận hệ thống quản lý -
Kiểm tra và xác nhận ISO / IEC 17021-1 - ISO 14065 - 26 tháng 10 năm 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
MS: ISO / TS 22003 - 21/10/2015
MS: ISO / IEC 17021-3 - 22/1/1998
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27006 - 21/10/2015
MS: ISO 50003 - 05 Tháng 4 năm 2018
Cấp 5
MS: ISO 22000 (FSMS) - 21/10/2015
MS: ISO 9001 (QMS) - 22/01/1998
MS: ISO 14001 (EMS) - 09/10/2004
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 21/10/2015
MS: ISO 50001 (EnMS) - 05/04/2018

 

10. KAB : Ủy ban Công nhận Hàn Quốc

Địa chỉ: 1302 World Meridian Venture Center 1, 254, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

Phạm vi chính

Chứng nhận Hệ thống Quản lý - Chứng nhận ISO / IEC 17021-1
về Con người - ISO / IEC 17024 - 26/10/2018

Phạm vi phụ

Cấp 4
MS: ISO / TS 22003 - 21 tháng 10 năm 2015
MS: ISO / IEC 17021-3 - 29 tháng 9 năm 1999
MS: ISO / IEC 17021-2 - 09 tháng 10 năm 2004
MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 20 tháng 5 năm 2020
Cấp 5
MS: ISO 22000 (FSMS) - 21/10/2015
MS: ISO 9001 (QMS) - 29/9/1999
MS: ISO 14001 (EMS) - 09/10/2004
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 20/5/2020

 

11. TURKAK : Cơ quan Công nhận Thổ Nhĩ Kỳ

Địa chỉ: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1, 06530 Çankaya / Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

Phạm vi chính

Chứng nhận sản phẩm - ISO / IEC 17065 - 20 tháng 10 năm 2008
Chứng nhận hệ thống quản lý - ISO / IEC 17021-1
Chứng nhận về con người - ISO / IEC 17024 - 20 tháng 10 năm 2016
Xác nhận và xác nhận - ISO 14065 - 15 tháng 10 năm 2019

Phạm vi phụ

Cấp 4
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA Quy định chung - 22 tháng 5 năm 2014
MS: ISO / TS 22003 - 05 tháng 4 năm 2018
MS: ISO / IEC 17021-3 - 26 tháng 10 năm 2007
MS: ISO / IEC 17021-2 - 20 tháng 10 năm 2008
MS: ISO / IEC 27006 - 05/04/2018
MS: ISO 50003 - 08/01/2020
MS: ISO / IEC TS 17021-10 - 05 Feb 2020
Cấp 5
Sản phẩm: GlobalG.AP IFA CPCCs - 22/05/2014
MS: ISO 22000 (FSMS) - 05/04/2018
MS: ISO 9001 (QMS) - 26/10/2007
MS: ISO 14001 (EMS) - 20 Oct 2008
MS: ISO / IEC 27001 (ISMS) - 05/04/2018
MS: ISO 13485 (MDMS) -
05/04/2018 MS: ISO 50001 (EnMS) - 08/01/2020
MS: ISO 45001 (OH & SMS) - 05/02/2020

...


Các thành viên của IAF thông qua thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA). Tôn chỉ hoạt động của IAF là: ​"Certified once, accepted everywhere”

Có nghĩa là “Cấp 1 chứng chỉ - Được thừa nhận ở mọi nơi". Nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của họ bằng cách đảm bảo rằng chứng chỉ được công nhận có thể tin cậy ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

Giá trị sử dụng công nhận của BoA; UKAS, JAS-ANZ; JAB; ANAB;... là như nhau. Kết quả đánh giá được thừa nhận giống nhau. 

Các tổ chức chứng nhận được BoA công nhận hay UKAS công nhận thì kết quả đánh giá và giá trị sử dụng chứng chỉ công nhận thừa nhận là giống nhau và được chấp nhận ở mọi nơi.

Nếu một tổ chức chứng nhận được một trong các tổ chức công nhận thuộc thành viên chính thức của IAF ở trên công nhận thì giấy chứng nhận mà tổ chức chứng nhận đó cấp cho doanh nghiệp có giá trị toàn cầu và được chấp nhận ở mọi nơi:  "Đánh giá 1 lần - Cấp 1 chứng chỉ - Được chấp nhận ở mọi nơi".


Lợi ích của việc chọn tổ chức chứng nhận được công nhận là gì?

Việc chọn tổ chức chứng nhận đã được công nhận bởi tổ chức công nhận là một bên ký kết Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) đã chứng minh rằng tổ chức đó tuân thủ các thông lệ tốt nhất. Nó có đủ năng lực để cung cấp một dịch vụ nhất quán đáng tin cậy, khách quan và chính xác, đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp, được quốc tế công nhận. 

Sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận được công nhận có thể:

•    Giảm rủi ro cho việc đăng ký dịch vụ chứng nhận cho doanh nghiệp bạn bằng cách cho bạn sự tự tin rằng bạn sẽ nhận được dịch vụ đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu của bạn;

•    Giành được công việc kinh doanh mới đặc biệt vì việc sử dụng các dịch vụ đánh giá sự phù hợp đã được công nhận ngày càng trở thành một quy định của những người chỉ định trong cả khu vực công và tư;

•    Tiếp cận thị trường nước ngoài vì các chứng chỉ được cấp bởi các cơ quan được công nhận bởi một bên ký kết MLA của IAF được công nhận và chấp nhận trên toàn thế giới;

•    Giúp xác định thông lệ tốt nhất vì tổ chức chứng nhận được yêu cầu phải có kiến ​​thức phù hợp về lĩnh vực kinh doanh của bạn;

•    Đưa ra sự khác biệt và dẫn đầu thị trường bằng cách cho người khác thấy bằng chứng đáng tin cậy về việc thực hành tốt;

•    Giảm bớt thủ tục giấy tờ và tăng hiệu quả bằng cách giảm nhu cầu đánh lại doanh nghiệp của bạn. 

•     Đánh giá chứng nhận 1 lần => Cấp 1 chứng chỉ => Được chấp nhận ở mọi nơi. 

Nếu không lựa chọn tổ chức chứng nhận được công nhận thì khi xuất khẩu hàng hóa sang nước ngoài rất có thể hàng hóa của doanh nghiệp bạn bị trả lại và doanh nghiệp bạn sẽ phải đăng ký cấp chứng nhận lại. Do đó, để tránh tốn tiền và tốn thời gian doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về tổ chức chứng nhận ISO trước khi đăng ký chứng nhận ISO. 


Vai trò của tổ chức công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu

Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) - tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới. Tổ chức công nhận có vai trò to lớn trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu, các vai trò chính của nó bao gồm:

  • Duy trì và mở rộng Thỏa thuận Công nhận Đa phương (MLA), giữa các thành viên của cơ quan công nhận, với mục đích giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình và đảm bảo rằng chứng chỉ được công nhận có thể được tin cậy ở bất kỳ đâu trên thế giới;
  • Phát triển và hài hòa các thực hành công nhận trên toàn thế giới
  • Thúc đẩy công nhận như một cơ chế hiệu quả để cung cấp niềm tin vào hàng hóa và dịch vụ, điều cần thiết để tạo thuận lợi thương mại toàn cầu. 
  • Các Tổ chức Công nhận thành viên chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.
  • Thiết lập Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.
  • MLA góp phần vào tự do thương mại thế giới bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại. Được chứng nhận một lần - được chấp nhận ở mọi nơi.

Tôn chỉ hoạt động của IAF là: "Đánh giá 1 lần - Cấp 1 chứng chỉ - Được chấp nhận ở mọi nơi".

BOA Việt Nam là một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1995 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (STAMEQ). Thỏa thuận chính thức BOA - cùng với các Tổ chức Công nhận khác như UKAS (Anh), RvA (Hà lan), JAB (Nhật bản), ANAB (Mỹ), JAS-ANZ... - là thành viên sáng lập Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF). BOA đồng thời là thành viên sáng lập Tổ chức công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Một trong những mục tiêu cơ bản của BOA là thiết lập liên kết quốc tế sao cho Giấy chứng nhận mang dấu công nhận của BOA sẽ được khách hàng thừa nhận ở các thị trường khác thông qua thỏa thuận thừa nhận, đặc biệt là thị trường Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tìm hiểu thêm về BoA tại đây >


Có thể bạn chưa biết? 

Hoạt động chứng nhận của ISOCERT được BOA công nhận và thừa nhận quốc tế: 

  • Ngày 24/09/2020, ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017 được cấp số VICAS 067 - QMS.
  • Ngày 15/09/2020, ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013 cho tất cả các lĩnh vực và được cấp số VICAS 067 - FSMS. Hiện nay, tại Việt Nam, ISOCERT là một trong hai tổ chức được công nhận đầy đủ (full) các lĩnh vực chứng nhận đối với Hệ thống An toàn thực phẩm (FSMS) được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận.
  • Ngày 15/09/2020, ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2016 và được cấp số VICAS 067 - EMS.

Điều đó khẳng định được năng lực đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015; Chứng nhận ISO 22000:2018; Chứng nhận ISO 14001:2015 của ISOCERT được công nhận và thừa nhận quốc tế. Giấy chứng nhận mà ISOCERT cấp cho doanh nghiệp cũng được công nhận và thừa nhận quốc tế thông qua dấu IAF và dấu công nhận của BOA.

Hà Đỗ

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan