0976.389.199
Biểu mẫu ISO 9001:2015 Mới Nhất Chính Xác Nhất

Biểu mẫu ISO 9001:2015 Mới Nhất Chính Xác Nhất

Biểu mẫu ISO 9001:2015 là một trong những tài liệu đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Các biểu mẫu là những bảng biểu được thống nhất về hình thức để đảm bảo sự nhất quán trong hệ thống. Mỗi biểu mẫu sẽ được thiết lập như một bản hướng dẫn công việc chi tiết tương ứng với những hoạt động cần thiết trong quá trình quản lý chất lượng. Dưới đây là một biểu mẫu cho hoạt động báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 mà doanh nghiệp có thể tham khảo.

 TÊN DOANH NGHIỆP                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mã số:.........                                                                                                       ...……, ngày……tháng……năm……

 BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015

Từ ngày ......đến ngày …... (thời hạn gửi báo cáo đến Ban ISO … giờ … ngày ….)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả quản lý, tổ chức vận hành, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015

1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

1.2. Kết quả rà soát hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo quy trình dùng chung

1/ Quy trình “……..”, có …. biểu mẫu kèm theo, trong đó đã chỉnh sửa … biểu mẫu.

2/ Quy trình “……..”, có …. biểu mẫu kèm theo, trong đó đã chỉnh sửa … biểu mẫu.

3/………………………………………………………………..……………………………....

4/………………………………………………………………..……………………………....

5/………………………………………………………………..……………………………....

1.3. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng đơn vị

Mục tiêu số

Nội dung mục tiêu theo từng hạng mục

Minh chứng

Tỷ lệ đạt được (%)

Tỷ lệ chung của mục tiêu (%)

A

B

C

D

E

1

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

….

 

 

2

2.1

 

 

 

….

 

 

….

 

 

 

 

2. Những thủ tục, quy trình thực hiện mục tiêu chất lượng ISO 9001 của đơn vị

1/ ………………………………………………………………..……………………………....

2/ ………………………………………………………………..……………………………....

3. Kết quả thực hiện hành động khắc phục các lỗi sau khi đánh giá giám sát của công ty…. theo Báo cáo số…ngày…/…/…

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

4. Kết quả thu thập, lưu giữ hồ sơ minh chứng theo công văn …ngày…/…./…

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

II. TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

- Số NC (Non-Conformity: sự không phù hợp) đã thực hiện thực hiện hành động khắc phục trong tháng:...........

- Có hồ sơ lưu trữ hành động khắc phục:             Có             ;      Không    ☐

- Những tài liệu, hồ sơ đề nghị chỉnh sửa (làm theo mẫu hồ sơ của TTQT kiểm soát tài liệu, TTQT kiểm soát hồ sơ).

* Những khó khăn

………………………………………………………………..……………………………….

* Tỷ lệ:   

  • Làm theo cái đã viết: ………………………………..……………………………%
  • Viết lại cái đã làm: ……………………………..………………………………….%

* Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa: ………………………………………………………………..

* Ý kiến đề xuất :………………………………………………………………..………….. 

 

 ...……, ngày……tháng……năm……

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                               CÁN BỘ KSTL

(ký ghi rõ họ tên)                                                                                                   (ký ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn thực hiện bảng tại mục 1.3:

Cột A: Số thứ tự mục tiêu chất lượng của đơn vị; 

Cột B: Nội dung chi tiết theo từng tiểu mục của mục tiêu (viết đầy đủ);

Cột C: Số lượng thực hiện và tên hồ sơ minh chứng đã thực hiện được;

Cột D: Tỷ lệ % đạt được của từng tiểu mục;

Cột E: Tỷ lệ % chung của cả mục tiêu.

Tin tức liên quan