0976.389.199
Checklist câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 22000

Checklist câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 22000

Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 được xem là một công cụ quản lý hữu ích đối với các tổ chức. Trong đó, danh sách kiểm tra đánh giá nội bộ ISO 22000 là một tài liệu vô cùng quan trọng để so sánh các quy trình và thực tiễn của doanh nghiệp với các yêu cầu do tiêu chuẩn ISO 22000 đặt ra. Trong bài viết này, ISOCERT sẽ đưa ra một checklist câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 22000 mà đánh giá viên nội bộ của bạn nên hỏi để đánh giá sự tuân thủ của tổ chức bạn với ISO 22000.

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá chất lượng, an toàn và các quy trình trong các ngành công nghiệp thực phẩm. Nó kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm trên chuỗi cung ứng toàn cầu, ngăn ngừa rủi ro thực phẩm và kiểm soát ô nhiễm thực phẩm.

Danh sách kiểm tra đánh giá nội bộ ISO 22000

Danh sách kiểm tra đánh giá nội bộ ISO 22000 này là một mẫu đánh giá nội bộ toàn diện mà bạn có thể sử dụng để đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm của mình. Nó bao gồm 5 phần chính:

- Yêu cầu chung

- Trách nhiệm quản lý 

- Nguồn lực 

- Lập kế hoạch và hiện thực hóa các sản phẩm an toàn

- Thẩm định, Xác minh và Cải thiện FSMS. 

Danh sách kiểm tra này giúp đánh giá xem tổ chức có thực hiện, thiết lập và duy trì một FSMS hiệu quả hay không. Nó cũng đảm bảo kiểm soát các quá trình thuê ngoài có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm cuối.

Checklist câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 22000

Danh sách kiểm tra đánh giá nội bộ ISO 22000 là công cụ rất tốt để đánh giá viên lập bảng câu hỏi đánh giá trong khi đánh giá và nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện đánh giá ISO 22000. Dưới đây, là checklist câu hỏi cần được xem xét trong đánh giá nội bộ về việc tuân thủ tiêu chuẩn:

Yêu câu chung

 1. Tổ chức đã thiết lập, lập hồ sơ và triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 chưa?
 2. FSMS có được duy trì và cập nhật không?
 3. Phạm vi của FSMS có được xác định không?
 4. Các sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm, quy trình và địa điểm sản xuất có được giải quyết bởi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo phạm vi không?
 5. Các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra một cách hợp lý liên quan đến các sản phẩm trong phạm vi của hệ thống có được xác định, đánh giá và kiểm soát theo cách mà các sản phẩm của tổ chức không, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây hại cho người tiêu dùng không?

Yêu cầu về tài liệu

 1. Các tài liệu - được yêu cầu bởi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - có được kiểm soát không?
 2. Các biện pháp kiểm soát đã thiết lập có đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đề xuất được xem xét trước khi thực hiện để xác định ảnh hưởng của chúng đối với an toàn thực phẩm và tác động của chúng đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 3. Có tồn tại một thủ tục được lập thành văn bản để xác định các kiểm soát cần thiết:

a) Phê duyệt tài liệu cho đầy đủ trước khi phát hành?

b) Để xem xét và cập nhật khi cần thiết và phê duyệt lại các tài liệu?

c) Để đảm bảo rằng các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện tại của tài liệu được xác định?

d) Để đảm bảo rằng các phiên bản liên quan của tài liệu áp dụng có sẵn tại các điểm sử dụng?

e) Để đảm bảo rằng các tài liệu vẫn rõ ràng và dễ nhận dạng?

g) Để ngăn chặn việc sử dụng ngoài ý muốn các tài liệu lỗi thời và áp dụng cách nhận dạng phù hợp cho chúng nếu chúng được giữ lại cho bất kỳ mục đích nào?

Kiểm soát hồ sơ

 1. Các hồ sơ bắt buộc có được thiết lập và duy trì để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và bằng chứng về hoạt động hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 2. Hồ sơ có dễ đọc, dễ nhận dạng và có thể truy xuất được không?
 3. Có tồn tại một thủ tục dạng văn bản để xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết cho việc chỉnh sửa, xác định, lưu trữ, bảo vệ, truy xuất, thời gian lưu giữ và xử lý hồ sơ không?

Trách nhiệm quản lý

 1. Lãnh đạo cao nhất có thể cung cấp bằng chứng về cam kết của mình đối với việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 2. Lãnh đạo cao nhất có thể cung cấp bằng chứng rằng hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm liên tục được cải thiện bằng cách:

a) Cho thấy an toàn thực phẩm được hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh của tổ chức?

b) Thông báo cho tổ chức về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000, mọi yêu cầu luật định và chế định liên quan, cũng như các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm?

c) Xây dựng chính sách an toàn thực phẩm?

d) Tiến hành xem xét quản lý?

e) Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực?

 1. Lãnh đạo cao nhất đã xác định, lập thành văn bản và truyền đạt chính sách an toàn thực phẩm của mình chưa?
 2. Lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng chính sách an toàn thực phẩm:

a) Có phù hợp với vai trò của tổ chức trong chuỗi thức ăn không?

b) Phù hợp với cả các yêu cầu của luật định và chế định và với các yêu cầu về an toàn thực phẩm của các khách hàng đã được hai bên thống nhất?

c) Có được truyền đạt, thực hiện và duy trì ở tất cả các cấp của tổ chức không?

d) Có được xem xét để tiếp tục phù hợp không?

e) Giải quyết đầy đủ thông tin liên lạc?

f) Có được hỗ trợ bởi các mục tiêu có thể đo lường được không?

 1. Ban lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng:

a) Việc hoạch định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu trong điều 4.1, cũng như các mục tiêu của tổ chức hỗ trợ an toàn thực phẩm?

b) Tính toàn vẹn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có được duy trì khi các thay đổi đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được lên kế hoạch và thực hiện không?

 1. Lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng các trách nhiệm, quyền hạn được xác định và thông báo trong tổ chức để đảm bảo sự vận hành và duy trì hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 2. Tổ chức đã thiết lập, thực hiện và duy trì các thỏa thuận hiệu quả để liên lạc với:

a) Các nhà cung cấp và nhà thầu?

b) Khách hàng hoặc người tiêu dùng, đặc biệt liên quan đến thông tin sản phẩm (bao gồm hướng dẫn về mục đích sử dụng, các yêu cầu bảo quản cụ thể và thời hạn sử dụng, nếu thích hợp), các thắc mắc, hợp đồng hoặc xử lý đơn đặt hàng bao gồm các sửa đổi, và phản hồi của khách hàng bao gồm các khiếu nại của khách hàng?

c) Cơ quan quản lý và luật định?

d) Các tổ chức khác có tác động hoặc sẽ bị ảnh hưởng đến tính hiệu quả hoặc cập nhật của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm?

 1. Tổ chức có thiết lập, thực hiện và duy trì các sắp xếp hiệu quả để trao đổi với nhân viên về các vấn đề có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm không?
 2. Tổ chức có đảm bảo rằng đội an toàn thực phẩm được thông báo kịp thời về những thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:

a) Sản phẩm cũ hay sản phẩm mới?

b) Nguyên liệu, thành phần và dịch vụ?

c) Hệ thống và thiết bị sản xuất?

d) Mặt bằng sản xuất, vị trí đặt thiết bị, môi trường xung quanh?

e) Các chương trình làm sạch và vệ sinh?

f) Hệ thống đóng gói, lưu trữ và phân phối?

g) Trình độ chuyên môn của nhân sự và / hoặc phân bổ trách nhiệm và quyền hạn?

h) Các yêu cầu luật định và chế định?

i) Kiến thức về các mối nguy an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm soát?

j) Khách hàng, lĩnh vực và các yêu cầu khác mà tổ chức tuân thủ?

k) Các yêu cầu liên quan từ các bên quan tâm bên ngoài?

l) Khiếu nại chỉ ra các mối nguy về an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm?

m) Các điều kiện khác có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm không?

Nguồn lực

 1. Tổ chức có cung cấp đầy đủ các nguồn lực cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 2. Đội an toàn thực phẩm và các nhân viên khác đang thực hiện các hoạt động có tác động đến an toàn thực phẩm có đủ năng lực trên cơ sở được giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp không?
 3. Tổ chức có cung cấp các nguồn lực để thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 không?
 4. Tổ chức có cung cấp các nguồn lực cho việc thiết lập, quản lý và duy trì môi trường làm việc cần thiết để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 không?

Lập kế hoạch và hiện thực hóa các sản phẩm an toàn

 1. Tổ chức có lập kế hoạch và phát triển các quá trình cần thiết để tạo ra các sản phẩm an toàn không?
 2. Tổ chức có thực hiện, vận hành và đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động đã được lên kế hoạch hay không và bất kỳ thay đổi nào đối với các hoạt động đó? Lưu ý: Điều này bao gồm các PRP cũng như các PRP hoạt động và / hoặc kế hoạch HACCP.
 3. Tổ chức có xem xét và sử dụng thông tin thích hợp khi lựa chọn và / hoặc thiết lập (các) PRP không?
 4. Việc xác minh các PRP có được lên kế hoạch không?
 5. Các PRP có được sửa đổi khi cần thiết không?
 6. Các tài liệu có chỉ rõ cách thức quản lý các hoạt động trong các PRP không?
 7. Tất cả các thông tin liên quan - cần thiết để tiến hành phân tích mối nguy - có được thu thập, duy trì, cập nhật và lập thành văn bản không?
 8. Các thành viên của nhóm an toàn thực phẩm có cung cấp sự kết hợp của kiến ​​thức và kinh nghiệm đa lĩnh vực trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không? Lưu ý: Điều này bao gồm, nhưng không cần giới hạn, các sản phẩm, quá trình, thiết bị và các mối nguy an toàn thực phẩm của tổ chức trong phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 9. Tổ chức có xác định các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo luật định và quy định liên quan đến nguyên liệu, thành phần và vật liệu tiếp xúc với sản phẩm không?
 10. Tổ chức có xác định các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo luật định và quản lý liên quan đến các đặc tính của sản phẩm cuối cùng không?
 11. Nhóm an toàn thực phẩm có tiến hành phân tích mối nguy để xác định mối nguy nào cần được kiểm soát, mức độ kiểm soát cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm và cần có sự kết hợp của các biện pháp kiểm soát nào không?
 12. Việc đánh giá mối nguy có được tiến hành để xác định, đối với mỗi mối nguy an toàn thực phẩm được xác định, liệu việc loại bỏ hoặc giảm mối nguy xuống mức có thể chấp nhận được có cần thiết cho việc sản xuất thực phẩm an toàn hay không và liệu có cần kiểm soát để đáp ứng các mức chấp nhận được đã xác định hay không?
 13. Kế hoạch HACCP có được lập thành văn bản không?
 14. Các giới hạn tới hạn có được xác định cho việc giám sát được thiết lập cho mỗi CCP không?
 15. Các sửa chữa theo kế hoạch và các hành động khắc phục - được thực hiện khi vượt quá các giới hạn tới hạn - có được quy định trong kế hoạch HACCP không?
 16. Tất cả các lô sản phẩm - có thể đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng không phù hợp - có được tổ chức kiểm soát cho đến khi chúng được đánh giá không?

Xác thực, xác minh và cải tiến FSMS

 1. Nhóm an toàn thực phẩm có lập kế hoạch và thực hiện các quy trình cần thiết để xác nhận các biện pháp kiểm soát và / hoặc kết hợp các biện pháp kiểm soát, và để xác minh và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không?
 2. Tổ chức có xác nhận (trước khi thực hiện các biện pháp kiểm soát được đưa vào các PRP hoạt động và kế hoạch HACCP và sau bất kỳ thay đổi nào trong đó) rằng:

a) Các biện pháp kiểm soát đã chọn có khả năng đạt được mục đích kiểm soát (các) mối nguy an toàn thực phẩm mà chúng được chỉ định không?

b) Các biện pháp kiểm soát có hiệu quả và có khả năng kết hợp đảm bảo kiểm soát (các) mối nguy an toàn thực phẩm đã xác định để thu được sản phẩm cuối cùng đáp ứng các mức chấp nhận được xác định không?

 1. Biện pháp kiểm soát và / hoặc sự kết hợp của chúng có được sửa đổi và đánh giá lại khi kết quả của việc xác nhận cho thấy không thể xác nhận một hoặc cả hai yếu tố trên không?
 2. Có bằng chứng cho thấy các phương pháp và thiết bị theo dõi và đo lường được chỉ định có đủ để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục theo dõi và đo lường không?
 3. Hồ sơ về kết quả hiệu chuẩn và kiểm định có được duy trì không?
 4. Tổ chức có đánh giá tính hợp lệ của các kết quả đo trước đó khi thiết bị hoặc quá trình được phát hiện không phù hợp với yêu cầu không?
 5. Một chương trình đánh giá có được lập kế hoạch, có xem xét tầm quan trọng của các quá trình và lĩnh vực được đánh giá, cũng như bất kỳ hành động cập nhật nào từ các cuộc đánh giá trước đó không?
 6. Các tiêu chí, phạm vi, tần suất và phương pháp đánh giá có được xác định không?
 7. Việc lựa chọn kiểm toán viên và tiến hành kiểm toán có đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình kiểm toán không?
 8. Nhóm an toàn thực phẩm có đánh giá một cách có hệ thống các kết quả riêng lẻ của việc xác minh theo kế hoạch không?
 9. Lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng tổ chức liên tục cải tiến hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc sử dụng:

- thông tin liên lạc

- xem xét của lãnh đạo

- đánh giá nội bộ, - đánh giá kết quả xác minh cá nhân

- phân tích kết quả của các hoạt động xác minh

- xác nhận kiểm soát các biện pháp đo lường

- hành động khắc phục và

- cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm?

 1. Lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được cập nhật liên tục không?
 2. Nhóm an toàn thực phẩm có đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo định kỳ để đạt được rằng FSMS được cập nhật liên tục không?
 3. Nhóm có xem xét liệu có cần thiết phải xem xét lại bản phân tích mối nguy, các PRP hoạt động đã thiết lập và kế hoạch HACCP hay không?
 4. Các hoạt động cập nhật hệ thống có được ghi lại và báo cáo, theo cách thích hợp, làm đầu vào cho việc xem xét của ban quản lý không?

Ngày cập nhật: 15-09-2021

Bài viết liên quan