0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá Trưởng Hệ thống quản lý AT&SKNN của chúng tôi dạy các nguyên tắc và thực hành đánh giá cơ bản, phù hợp với các chuẩn mực và quy định được chấp nhận trong nước và quốc tế liên quan đến các yêu cầu AT&SKNN.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001:2018

Bằng cách tham dự khóa học này, các đại biểu cũng sẽ đạt được các kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua học tập dựa trên hoạt động và kinh nghiệm đánh giá thực tế với huấn luyện, hội thảo nhóm và thảo luận trên diễn đàn mở. Các trợ giảng có kinh nghiệm của ISOCERT sẽ hướng dẫn các đại biểu trong toàn bộ quá trình đánh giá; từ khi bắt đầu đến khi thực hiện theo dõi đánh giá.

Việc hoàn thành tốt khóa đào tạo này, bằng cách vượt qua kỳ kiểm tra và đánh giá kỹ năng liên quan, sẽ chứng minh kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện và lãnh đạo một cuộc đánh giá hệ thống quản lý.

Đối tượng khóa học này hướng tới?

Bất kỳ ai có nhu cầu đánh giá hệ thống quản lý OH&S của tổ chức

Điều kiện tiên quyết:

Các đại biểu phải có những kiến ​​thức trước sau đây:

 • Hệ thống quản lý:
  • Chu trình Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA)
  • Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm quản lý cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục
 • Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp:
  • Các khái niệm về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp thông qua xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
  • Mối quan hệ giữa quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, phòng ngừa thương tích và sức khỏe do lao động gây ra, và chủ động cải thiện hiệu quả sức khỏe và an toàn
  • Các ví dụ phổ biến về pháp luật và yêu cầu OH&S quốc gia và địa phương có liên quan
 • ISO 45001:
  • Kiến thức về các yêu cầu của ISO 45001 và các thuật ngữ và định nghĩa quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thường được sử dụng, như được nêu trong ISO 45001, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa đào tạo Yêu cầu ISO 45001 của chúng tôi hoặc tương đương

Bạn sẽ học được những gì trong khóa đào tạo này?

Sau khi hoàn thành, các đại biểu thành công sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng để:

 • Hiểu biết:
  • Giải thích mục đích của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đánh giá hệ thống quản lý, chứng nhận của bên thứ ba và lợi ích kinh doanh của việc cải thiện hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  • Giải thích vai trò của đánh giá viên để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với ISO 19011 và ISO / IEC 17021, nếu thích hợp
 • Kỹ năng:
  • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 45001 và phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021 khi thích hợp

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 45001
 • Giải thích các yêu cầu của ISO 45001 đối với việc áp dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị thực
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách dẫn đầu các hoạt động kiểm toán phù hợp với các yêu cầu mới nhất

Liên hệ đặt lịch đào tạo

icon zalo
ajax-loader