Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) phù hợp với thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao. ISO 45001 giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, bằng cách ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém liên quan đến công việc; cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất OH&S.

Ai nên tham dự?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát một ISO 45001 OH&S MS
Điều kiện tiên quyết: Bạn nên có kiến thức tốt về ISO 45001 và các nguyên tắc chính của OH&SMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Yêu cầu ISO 45001 của chúng tôi

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm các mục tiêu học tập cụ thể sau:

Hiểu biết

  • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 45001 theo chu trình PDCA
  • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 45001 từ góc độ triển khai
  • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc thực hiện một OH&S MS hiệu quả

Kỹ năng

  • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 45001
  • Thực hiện các khái niệm chính của ISO 45001
  • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO 45001

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo hướng dẫn quán lý An toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản và cách thức thực hiện triển khai quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá Trưởng Hệ thống quản lý AT&SKNN của chúng tôi dạy các nguyên tắc và thực hành đánh giá cơ bản, phù hợp với các chuẩn mực và quy định được chấp nhận trong nước và quốc tế liên quan đến các yêu cầu AT&SKNN.

Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Xin lưu ý rằng bạn phải tham dự Khóa đào tạo về Chuyển đổi ISO 45001 của chúng tôi như một điều kiện tiên quyết cho khóa học này vì bạn cần phải hiểu được sự khác biệt về các yêu cầu giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018 từ trước.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo hướng dẫn quán lý An toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản và cách thức thực hiện triển khai quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá Trưởng Hệ thống quản lý AT&SKNN của chúng tôi dạy các nguyên tắc và thực hành đánh giá cơ bản, phù hợp với các chuẩn mực và quy định được chấp nhận trong nước và quốc tế liên quan đến các yêu cầu AT&SKNN.

Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Xin lưu ý rằng bạn phải tham dự Khóa đào tạo về Chuyển đổi ISO 45001 của chúng tôi như một điều kiện tiên quyết cho khóa học này vì bạn cần phải hiểu được sự khác biệt về các yêu cầu giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018 từ trước.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo