0976.389.199
Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 45001. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và giám sát OH&S MS của bạn.

ISO 45001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) phù hợp với thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao. ISO 45001 giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, bằng cách ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém liên quan đến công việc; cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất OH&S.

Ai nên tham dự?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát một ISO 45001 OH&S MS
Điều kiện tiên quyết: Bạn nên có kiến thức tốt về ISO 45001 và các nguyên tắc chính của OH&SMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Yêu cầu ISO 45001 của chúng tôi

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm các mục tiêu học tập cụ thể sau:

Hiểu biết

  • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 45001 theo chu trình PDCA
  • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 45001 từ góc độ triển khai
  • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc thực hiện một OH&S MS hiệu quả

Kỹ năng

  • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 45001
  • Thực hiện các khái niệm chính của ISO 45001
  • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO 45001