Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Xin lưu ý rằng bạn phải tham dự Khóa đào tạo về Chuyển đổi ISO 45001 của chúng tôi như một điều kiện tiên quyết cho khóa học này vì bạn cần phải hiểu được sự khác biệt về các yêu cầu giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018 từ trước.

Bạn là Chuyên gia đánh giá Nội bộ hoặc Chuyên gia đánh giá trưởng OHSAS 18001:2007 muốn phát triển chuyên môn để đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (OH&S)? Bạn sẽ biết ISO 45001:2018 khác với OHSAS 18001:2007 như thế nào và vì vậy khóa học này sẽ tập trung vào các hoạt động đánh giá để bạn học cách áp dụng điều này vào thực tế để xây dựng kỹ năng đánh giá ISO 45001:2018 của mình.

Đối tượng khóa học này hướng tới?

OHSAS 18001:2007 Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh giá Trưởng cần chuyển sang ISO 45001:2018.

Điều kiện tiên quyết:

 • Bạn nên tham dự Khóa đào tạo về Chuyển đổi ISO 45001
 • Bạn phải là Chuyên gia đánh giá Nội bộ hoặc Chuyên gia đánh giá Trưởng OHSAS 18001:2007 

Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này?

Bạn sẽ học cách:

 • Lập kế hoạch đánh giá theo ISO 45001:2018
 • Xác định rằng phạm vi và tiêu chí đánh giá là phù hợp
 • Chuẩn bị một kế hoạch đánh giá tại chỗ phù hợp với bối cảnh và quy trình của tổ chức
 • Tiến hành đánh giá Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Thể hiện khả năng thu thập và xác minh bằng chứng đánh giá thích hợp, bao gồm cả việc lấy mẫu thích hợp
 • Phát triển kỹ năng đánh giá ISO 45001:2018 của bạn:
 • Thể hiện khả năng quản lý các cuộc họp và kiểm tra các cuộc phỏng vấn một cách hiệu quả với lãnh đạo cao nhất
 • Chứng minh khả năng theo dõi các lộ trình đánh giá với ban lãnh đạo cao nhất

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu sự khác biệt chính giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018 liên quan đến đánh giá
 • Chuẩn bị, tiến hành và phát triển các kỹ năng cho một cuộc đánh giá ISO 45001:2018

 

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo hướng dẫn quán lý An toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản và cách thức thực hiện triển khai quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 45001. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và giám sát OH&S MS của bạn.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá Trưởng Hệ thống quản lý AT&SKNN của chúng tôi dạy các nguyên tắc và thực hành đánh giá cơ bản, phù hợp với các chuẩn mực và quy định được chấp nhận trong nước và quốc tế liên quan đến các yêu cầu AT&SKNN.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo hướng dẫn quán lý An toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản và cách thức thực hiện triển khai quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 45001. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và giám sát OH&S MS của bạn.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá Trưởng Hệ thống quản lý AT&SKNN của chúng tôi dạy các nguyên tắc và thực hành đánh giá cơ bản, phù hợp với các chuẩn mực và quy định được chấp nhận trong nước và quốc tế liên quan đến các yêu cầu AT&SKNN.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo