0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Học viện đào tạo ISOCERT có thể dạy cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết mà chuyên gia đánh giá nội bộ cần, cùng với các lĩnh vực mà Tổ chức chứng nhận (TCCN) của bạn thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan.

Việc áp dụng HTQL AT&SKNN nhằm giúp một tổ chức liên tục cải thiện hiệu suất AT&SKNN của mình, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, đồng thời đạt được các mục tiêu AT&SKNN của mình. Đánh giá nội bộ là một yếu tố cần thiết để một HTQL AT&SKNN hoạt động hiệu quả. Do đó, khi tham dự khóa học này, bạn sẽ được gặt hái được những lợi ích mong muốn hướng tới trong quá trình học và phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc đạt được những kết quả dự kiến ​​này.

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Đối tượng khóa học này hướng tới?

Bất kỳ ai tham gia đánh giá, duy trì hoặc giám sát hệ thống quản lý ISO 45001:2018

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về ISO 45001 và các nguyên tắc chính của OH&S MS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức chung về ISO 45001 của chúng tôi

Bạn sẽ học được những gì trong khóa đào tạo này?

Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Việc áp dụng các hướng dẫn này để đánh giá ISO 45001:2018

Có các kỹ năng để:

 • Bắt đầu kiểm tra
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành đánh giá
 • Kiểm tra theo dõi

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Nhận biết các khu vực mà các Tổ chức Chứng nhận (TCCN) thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan
 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 45001:2018
 • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 45001:2018
 • Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc quản lý các rủi ro và cơ hội AT&SKNN (và HTQL AT&SKNN), đồng thời đạt được các kết quả dự kiến ​​cho AT&SKNN của tổ chức đó
 • Viết báo cáo kiểm toán thực tế và đề xuất các hành động khắc phục.

Liên hệ đặt lịch đào tạo

icon zalo
ajax-loader