0976.389.199
Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Dịch vụ cấp Chứng nhận HACCP - Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn


 Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm
 Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị
 Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm
 Thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 Làm căn cứ xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với lô sản phẩm

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Tải xuống
1 Phiếu Đăng ký chứng nhận HACCP
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận HACCP
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận HACCP
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi chứng nhận HACCP

 

Dịch vụ liên quan