0976.389.199
Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Dịch vụ cấp Chứng nhận HACCP - Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn


 Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm
 Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị
 Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm
 Thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 Làm căn cứ xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với lô sản phẩm

Mẫu giấy chứng nhận

Video về chứng nhận haccp - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Mẫu giấy chứng nhận HACCP

Cấp Giấy Chứng Nhận ISO14001:2015 | Uy Tín Tiết Kiệm - Giá Trị Quốc Tế

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận HACCP tiếng Việt

chứng nhận ISO 14001

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận HACCP tiếng Anh

 

Dấu chứng nhận HACCP

 

Dịch vụ liên quan