0976.389.199
Hiệu suất năng lượng (EE)

Hiệu suất năng lượng (EE)

Hiệu suất năng lượng (HSNL): là một chỉ số có trong nhãn năng lượng so sánh được dán trên các đồ dùng tiêu thụ điện dân dụng. HSNL đánh giá khả năng tiết kiệm điện thực tế của sản phẩm được kiểm định và đánh giá theo chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

ISOCERT cung cấp dịch vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Dưới đây là chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm:

icon zalo
ajax-loader