0976.389.199
Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018

Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018

Tìm hiểu về cấu trúc ISO cấp cao mới và sự khác biệt giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018.

Đào tạo Chuyển đổi ISO 22000:2018

Bạn đã quen thuộc với ISO 22000:2005 và muốn tìm hiểu về ISO 22000:2018? Khóa học toàn diện này giới thiệu cho bạn cấu trúc ISO cấp cao (HLS) mới cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và khám phá những thay đổi giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018.

Tham dự khóa học này bạn sẽ có thể xác định các lỗ hổng trong Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (HTQL ATTP) hiện tại của mình và bắt đầu lập kế hoạch chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới được sửa đổi.

Đối tượng của khóa học này?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện hoặc giám sát quá trình chuyển đổi ISO 22000:2018, cũng như các chuyên gia đánh giá ISO 22000:2005 cần chuyển đổi sang ISO 22000:2018.

Bạn sẽ đạt được những gì?

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Giải thích mục đích và việc sử dụng Phụ lục SL Phụ lục 2 và khuôn khổ cho cấu trúc ISO cấp cao mới
  • Mô tả các yêu cầu mới liên quan đến bối cảnh, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ và vận hành
  • Giải thích các khái niệm chính như cách tiếp cận quy trình và tư duy dựa trên rủi ro
  • Thông báo các thay đổi yêu cầu FSMS cụ thể từ ISO 22000:2005
  • Xác định các thuật ngữ và định nghĩa mới và sửa đổi áp dụng cho ISO 22000:2018

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Có được sự hiểu biết về HLS
  • Xem cách HLS có thể được sử dụng với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác
  • Tìm hiểu cách chuyển đổi từ ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018, sử dụng ISO 22000:2018 làm cơ sở cho những thay đổi đối với tiêu chuẩn trước khi công bố vào năm 2018
  • Xác định các khu vực cần thay đổi trong HTQL ATTP hiện tại của bạn
  • Thông báo cho người khác về các yêu cầu của ISO 22000:2018

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >