Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá theo dõi đánh giá nội bộ khi giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của HTQL ATTP (ISO 22000).

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 22000

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) nhằm cho phép một tổ chức cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm (ATTP) và quản lý các rủi ro về ATTP của mình. Đánh giá nội bộ là một yếu tố cần thiết đối với một HTQL ATTP hiệu quả. Do đó, khi tham dự khóa học này, bạn sẽ được hưởng lợi nhờ học hỏi và phát triển các kỹ năng để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động ATTP của tổ chức mình.

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 22000. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.

Đối tượng của khóa học này?

Bất kỳ ai tham gia vào việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát HTQL ATTP theo ISO 22000.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của HTQL ATTP. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức về ISO 22000 của chúng tôi hoặc khóa học Chuyển đổi ISO 22000 (nếu trước đó bạn đã tham gia khóa học Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cũ).

Bạn sẽ đạt được những gì?

Bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Giải thích các hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Xác định việc áp dụng các hướng dẫn của ISO 19011 để đánh giá ISO 22000

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Bắt đầu kiểm tra
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ
 • Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành việc đánh giá
 • Kiểm tra theo dõi

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 22000
 • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 22000
 • Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý HTQL ATTP của một tổ chức
 • Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader