0976.389.199
Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) theo ISO 22000.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm theo ISO 22000:2018

Có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả một HTQL ATTP phù hợp với các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận hoặc thể hiện cam kết của bạn đối với việc thực hiện an toàn thực phẩm bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá hiện có sang ISO 22000. Khóa học này sẽ cho phép bạn củng cố kiến ​​thức chuyên môn của mình với những phát triển mới nhất và đóng góp liên tục cải tiến của doanh nghiệp.

Bạn sẽ nắm được các nguyên tắc và thực tiễn chính của đánh giá HTQL ATTP hiệu quả phù hợp với ISO 22000 và ISO 19011 về “Hướng dẫn hệ thống quản lý đánh giá”.

Sau khóa học này, bạn sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành công; sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn trong toàn bộ quy trình kiểm tra từ khi bắt đầu cho đến khi theo dõi.

Tìm hiểu cách mô tả mục đích của đánh giá ISO 22000 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba cũng như nắm được các nguyên tắc và thực hành chính của đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả theo ISO 22000:2018 bao gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với:

 • ISO 22000:2018 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm '
 • ISO/TS 22002-1:2009 về ‘Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm, Phần 1- Sản xuất thực phẩm’

Có được các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQL ATTP nhằm thiết lập sự phù hợp, tăng cường tuân thủ an toàn thực phẩm và hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Đối tượng của khóa học này?

Bất kỳ ai có nhu cầu kiểm tra HTQL ATTP của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của HTQL ATTP. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức chung về ISO 22000:2018 của chúng tôi. Nó cũng sẽ hữu ích nếu bạn đã tham gia khóa học Đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018 hoặc Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng HTQLATTP theo ISO 22000:2018 hoặc có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên biết trước về các nguyên tắc và khái niệm quản lý An toàn Thực phẩm sau:

 • Thực hiện hoặc vận hành hệ thống quản lý trong bối cảnh ngành thực phẩm. Điều này bao gồm các chương trình tư nhân như BRC, GLOBALGAP, FSSC và/hoặc các chương trình khác bao gồm các thành phần của hệ thống quản lý.
 • Luật an toàn thực phẩm chính có liên quan (điều này có thể dành riêng cho bối cảnh và địa điểm ngành thực phẩm của các đại biểu).
 • Kiến thức về các chương trình tiên quyết như được quy định trong ISO/TS 22002-1.
 • Hướng dẫn Thực hành Tốt cho Nông nghiệp (GAP), Thú y (GVP), Sản xuất (GMP), Vệ sinh (GHP), Sản xuất (GPP), Phân phối (GDP) và/hoặc Thương mại (GTP) tùy thuộc vào phân khúc của chuỗi thực phẩm trong đó hoạt động.
 • Các nguyên tắc của HACCP do Ủy ban Codex Alimentarius xác định.
 • Kiến thức về các yêu cầu của ISO 22000 hoặc tương đương có thể chấp nhận được, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa học Nhận thức chung về ISO 22000:2018

Bạn sẽ đạt được những gì?

Bạn sẽ có được kiến ​​thức để:

 • Mô tả mục đích của HTQL ATTP, của các tiêu chuẩn HTQL ATTP, của các cuộc đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận của bên thứ ba
 • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá HTQL ATTP phù hợp với ISO 19011 (và ISO 22003 bao gồm cả ISO / IEC 17021, nếu thích hợp)

Bạn sẽ đạt được các kỹ năng để:

 • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá một HTQL ATTP nhằm thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 22000 theo ISO 19011 (và ISO 22003 bao gồm cả ISO/IEC 17021, nếu thích hợp)
 • Áp dụng khái niệm rủi ro sản phẩm và quá trình cho các phát hiện đánh giá

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 22000
 • Giải thích các yêu cầu của ISO 22000 đối với việc áp dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị thực
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro vào các sản phẩm và quy trình, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng lòng tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader