0976.389.199
Nội dung Nghị định 15 về An toàn thực phẩm - Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 15 về An toàn thực phẩm - Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Nghị định 15 về An toàn thực phẩm - Nghị định 15/2018/NĐ-CP giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo vấn đề vệ sinh An toàn thực phẩm.

 

Nội dung Nghị định 15 về An toàn thực phẩm - Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh thực phẩm thì cần:

 • Bảo đảm thực phẩm an toàn để sử dụng,
 • Đảm bảo rằng doanh nghiệp bạn không thêm, bớt hoặc xử lý thực phẩm theo cách gây hại cho việc sử dụng,
 • Đảm bảo sản phẩm thực phẩm có chất lượng giống như bạn đã công bố,
 • Đảm bảo rằng doanh nghiệp bạn không đánh lừa người tiêu dùng bằng cách dán nhãn, quảng cáo hoặc tiếp thị thực phẩm,
 • Lưu hồ sơ về nơi cơ sở bạn lấy thực phẩm và hiển thị thông tin này theo yêu cầu - được gọi là truy xuất nguồn gốc,
 • Thu hồi thực phẩm không an toàn và hoàn thành báo cáo sự cố,
 • Cho người dùng biết lý do thực phẩm bị thu hồi hoặc thu hồi, chẳng hạn bằng cách sử dụng tờ rơi hoặc áp phích,
 • Hiển thị xếp hạng vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp bạn (nếu doanh nghiệp bạn bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng),
 • ...

Nếu doanh nghiệp bạn sử dụng chất phụ gia trong thực phẩm, cần phải:

 • Chỉ sử dụng chất phụ gia đã được phê duyệt,
 • Chỉ sử dụng nó nếu nó được chấp thuận để sử dụng trong thực phẩm đó,
 • Phụ gia thực phẩm không được vượt quá mức tối đa cho phép,
 • ...

Hiện nay có nhiều yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến khâu phân phối cho người tiêu dùng. Tuy nhiên tất cả yêu cầu đều hướng đến 1 mục đích chung là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm thực phẩm cũng chính là bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng.

Nghị định 15 về An toàn thực phẩm hướng các doanh nghiệp đến mục tiêu thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và được áp dụng tại tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm cũng như các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Tin tức liên quan