0976.389.199
ODS Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001 Và ISO 27001

ODS Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001 Và ISO 27001

Công ty Cổ phần ODS đã tăng tỉ llệ chốt đơn hàng thành công tăng từ 60% lên 85% nhờ việc chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu tối đa sai sót sau khi áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 và Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO 27001.

ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 27001 cho ODS. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan