0976.389.199
Thử nghiệm hàn-NDT

Thử nghiệm hàn-NDT

NDT là viết tắt của Non Destructive Testing hay Kiểm tra không phá hủy, Đánh giá không phá hủy. Nó đề cập đến một loạt các phương pháp kiểm tra cho phép người kiểm tra đánh giá và thu thập dữ liệu về vật liệu, hệ thống hoặc thành phần mà không cần thay đổi hay hư hại vật cần kiểm tra.

Thử nghiệm Hàn - NDT là các phương pháp kiểm tra không phá hủy mối hàn nhằm xác định khuyết tật trên bề mặt mối hàn và những khuyết tật gần bề mặt mối hàn. (các mối hàn góc, các mối hàn giáp mối…)

Yêu cầu với Phòng thử nghiệm Hàn - NDT

Phòng thử nghiệm Hàn – NDT được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA)