0976.389.199
Điều chỉnh các dự án của bạn để phù hợp với HTQLCL được chứng nhận

Điều chỉnh các dự án của bạn để phù hợp với HTQLCL được chứng nhận

Các ràng buộc của ISO 9001 được xác định trong phần giới thiệu chỉ ra rằng mặc dù ISO 9001 hoạt động khi giải quyết các mối quan tâm của tổ chức cấp cao, nhưng vẫn cần có một hệ thống quản lý xử lý các dự án và tích hợp chúng vào chiến lược tổ chức.

Một nghiên cứu được thực hiện cho thấy rằng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 đã được hơn một triệu tổ chức trên 187 quốc gia thực hiện kể từ khi được ra đời vào năm 1987. Theo nghiên cứu, việc thực hiện ISO 9001 đảm bảo lợi ích hoạt động và thị trường cho các tổ chức trong đa số các trường hợp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những lợi ích mà ISO 9001 mang lại khác nhau dựa trên khoảng thời gian kể từ khi tổ chức được cấp chứng nhận, phiên bản tiêu chuẩn, vị trí địa lý, lĩnh vực công nghiệp và quy mô công ty. Ngoài ra, sự khác biệt giữa các quốc gia, đặc biệt là trình độ phát triển kinh tế và văn hóa quốc gia, ảnh hưởng đến những lợi ích thu được từ việc thực hiện ISO 9001. Người ta cũng thấy rằng không phải tất cả nhân viên trong một công ty đều sử dụng ISO 9001 trong công việc hàng ngày của họ. Có thái độ tích cực đối với ISO 9001, nhận thức được điều đó, tin rằng ISO 9001 là hữu ích và dễ thực hiện cũng như cảm thấy có trách nhiệm đối với việc áp dụng ISO 9001 là những yếu tố xây dựng nền tảng của một hệ thống quản lý chất lượng bền vững.

 

Clip: Điều chỉnh các dự án của bạn để phù hợp với HTQLCL được chứng nhận

 

Bên trong một tổ chức được cấp phép ISO 9001

Một nhận thức chung của các tổ chức là một khi bạn thực hiện ISO 9001, bạn được coi là tuân thủ các nguyên tắc quản lý chất lượng đó là: 

(i) tập trung vào khách hàng; 

(ii) khả năng lãnh đạo; 

(iii) sự tham gia của mọi người; 

(iv) cách tiếp cận theo quy trình; 

(v) cải tiến; 

(vi) ra quyết định dựa trên bằng chứng; và 

(vii) quản lý mối quan hệ. 

Tổ chức phải thiết lập tài liệu về bối cảnh tổ chức, danh sách tất cả các bên quan tâm, xác định phạm vi của HTQLCL, chứng minh sự ủng hộ của lãnh đạo và đảm bảo rằng các mục tiêu của HTQLCL là phù hợp với chiến lược của công ty. Hơn nữa, tổ chức phải đảm bảo kiểm soát có hệ thống thông tin dạng văn bản, hoạt động của tổ chức, quá trình phát triển và các nhà cung cấp bên ngoài bằng cách tham gia vào các hoạt động báo cáo và đo lường liên tục. Cũng cần xem xét cấu trúc cải cách của Hệ thống quản lý ISO có thể áp dụng cho tất cả các loại ISO. Sau đó đề cập đến Hệ thống quản lý tích hợp - một cấu trúc chung của các tiêu chuẩn ISO. Cấu trúc này cung cấp cho:

(1) mục tiêu của Hệ thống quản lý

(2) chính sách của hệ thống quản lý

(3) lãnh đạo và cam kết

(4) thông tin dạng văn bản

(5) đánh giá nội bộ

(6) cải tiến liên tục, và

(7) xem lại việc quản lý.

Theo đó, mục tiêu chính là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý kết hợp khuôn khổ quy chuẩn cho một tổ chức.

Sự phù hợp của ISO 21500 với ISO 9001

Các ràng buộc của ISO 9001 được xác định trong phần giới thiệu chỉ ra rằng mặc dù ISO 9001 hoạt động khi giải quyết các mối quan tâm của tổ chức cấp cao, nhưng vẫn cần có một hệ thống quản lý xử lý các dự án và tích hợp chúng vào chiến lược tổ chức. Năm 1997, ISO đã xuất bản ISO 10006 cung cấp các hướng dẫn về Quản lý chất lượng trong các dự án. Tuy nhiên, theo Edward Moller, giáo sư tại Đại học Island, tiêu chuẩn này chưa bao giờ trở nên phổ biến như bộ tiêu chuẩn ISO 9000, cũng như các tiêu chuẩn khác như hướng dẫn PMBOK hoặc Prince 2. Henry Granroth, trong luận văn thạc sĩ của mình về các phương pháp quản lý dự án chuẩn hóa lập luận rằng “ISO 10006 - Hướng dẫn quản lý chất lượng trong các dự án” và “ISO 21500 - Hướng dẫn quản lý dự án” tập trung nhiều hơn vào các dự án và quản lý dự án. Theo John Roose, ISO 21500 quen thuộc với quản lý dự án quốc tế và bao gồm PRINCE2, Đường cơ sở năng lực quốc tế (ICB) và PMI, đồng thời nó cũng tương thích với ISO/IEC 27001, ISO 55000, ISO 9001 và ISO 31000. Các bộ ISO này tương thích với cơ chế kiểm soát dự án, chính sách, quản trị kinh doanh, cơ chế kiểm soát chu trình PDCA, sàng lọc, nhận thức và tính liên tục/vệ sinh của dự án và công ty. Đây chỉ là một số điểm mạnh nhất của việc điều chỉnh ISO 21500 kết hợp với ISO/IEC 27001.

Làm thế nào để liên kết các dự án với các mục tiêu của tổ chức?

ISO 21500 cung cấp mô tả chi tiết về các khái niệm và quy trình được coi là thực hành tốt trong quản lý dự án. Dự án được đặt trong bối cảnh của chương trình và danh mục dự án. Tiêu chuẩn này được thừa nhận rằng không cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc quản lý các chương trình và danh mục dự án. Theo đó, các chủ đề liên quan đến quản lý chung chỉ được đề cập trong bối cảnh quản lý dự án. Hình vẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm quản lý dự án và mối quan hệ của chúng. Chiến lược tổ chức xác định các cơ hội. Các cơ hội sau đó được đánh giá và ghi lại. Các cơ hội đã chọn được phát triển thêm trong một trường hợp kinh doanh hoặc tài liệu tương tự khác và có thể dẫn đến một hoặc nhiều dự án cung cấp sản phẩm. Những sản phẩm đó có thể được sử dụng để tạo ra lợi ích, trong đó những lợi ích này có thể là yếu tố đầu vào để phát triển thêm chiến lược tổ chức. Một thành phần cho các dự án thành công là việc xác định các bên liên quan của dự án, xác định vai trò và trách nhiệm của họ cũng như xác định sự tham gia của họ.

Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong một chương trình là xác định mục đích chiến lược của nó. Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống được sử dụng trong việc lập kế hoạch chiến lược. Các yếu tố thành công quan trọng và các chỉ số hoạt động chính, cùng với mức độ ưu tiên tương đối của chúng, được xác định dựa trên các chủ đề chiến lược mà ban lãnh đạo điều hành lựa chọn. Các chiến lược này được phát triển và mô tả dựa trên ý định chiến lược của ban lãnh đạo điều hành. Các nhà quản lý danh mục đầu tư và chương trình áp dụng cách tiếp cận linh hoạt đối với các mục tiêu của tổ chức và tập trung vào việc thực hiện những điều đúng đắn. Mục tiêu trước đây là nhằm đạt được các kết quả định trước với ít nguồn lực nhất có thể, trong khi các nhà quản lý chương trình hướng tới việc sử dụng các nguồn lực tốt nhất có thể để đạt được lợi ích tổ chức tối đa có tầm quan trọng chiến lược. Người quản lý danh mục đầu tư và chương trình đóng vai trò hỗ trợ, tập trung vào các mục tiêu chiến lược của tổ chức cần đạt được. Để có hiệu quả hoạt động tối ưu của tổ chức, bắt buộc cấu trúc chương trình của các danh mục đầu tư khác nhau phải hoạt động đồng bộ, bất kể mô hình kinh doanh được tổ chức áp dụng.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Ngày cập nhật: 2021-08-24 15:28:27

Bài viết liên quan