0976.389.199
Giải đáp thắc mắc thường gặp về các điều khoản của ISO 45001

Giải đáp thắc mắc thường gặp về các điều khoản của ISO 45001

Các câu hỏi thường gặp về ISO 45001:2018

Điều khoản 3: Điều khoản và Định nghĩa

Hỏi: 

Về thuật ngữ “sức khỏe nghề nghiệp”. Một ủy ban soạn thảo quốc gia đề xuất thuật ngữ này được dịch là “vệ sinh lao động” (hoặc “vệ sinh công nghiệp”).

Có ý định đặc biệt nào đối với việc sử dụng thuật ngữ “sức khỏe nghề nghiệp” thay vì “vệ sinh lao động” (hoặc “vệ sinh công nghiệp”) trong ISO 45001 không, hoặc chúng có thể được sử dụng thay thế?

Đáp: 

Sức khỏe nghề nghiệp” không phải là một thuật ngữ được xác định trong ISO 45001, tuy nhiên có sáu thuật ngữ trong ISO 45001 bao gồm “sức khỏe nghề nghiệp” trong tiêu đề của chúng.

ISO 45001 sử dụng thuật ngữ chấn thương và sức khỏe kém (3.18) được định nghĩa là ảnh hưởng có hại đến tình trạng thể chất, tinh thần hoặc nhận thức của một người và điều này có mối quan hệ trực tiếp đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, trong đó các thuật ngữ chung sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến sức khỏe kém liên kết an toàn với thương tích.

Trong khi “sức khỏe nghề nghiệp” nói chung liên quan đến việc thúc đẩy và duy trì sức khỏe và hạnh phúc của một người, thì “vệ sinh lao động hoặc vệ sinh công nghiệp” liên quan cụ thể hơn đến việc nhận biết và kiểm soát các mối nguy đối với sức khỏe và các điều kiện tại nơi làm việc với mục tiêu ngăn ngừa sức khỏe kém.

Tóm lại, thuật ngữ “vệ sinh lao động” (hay “vệ sinh công nghiệp”) có nghĩa hẹp hơn so với “sức khỏe nghề nghiệp” và do đó không đồng nghĩa.

Đối với các quốc gia nơi ISO 45001 được xuất bản bằng ngôn ngữ quốc gia của họ thay vì tiếng Anh, cần cố gắng sử dụng ngôn ngữ quốc gia phù hợp nhất với định nghĩa của thuật ngữ này với sự giải thích rõ ràng (nếu được coi là cần thiết) trong Lời nói đầu.


Điều khoản 4.1, 4.2, 4.3: Phạm vi của hệ thống quản lý AT&SKNN

H: Một tổ chức có hai hoặc nhiều địa điểm có thể chọn giới hạn phạm vi của mình trong một địa điểm không?

Đ: Có. Nó có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các địa điểm, tùy thuộc vào những gì tổ chức cho là phù hợp.

Nếu hệ thống quản lý AT&SKNN chỉ bao gồm một phần của tổ chức, thì phải có một cấp quản lý cao nhất có quyền đối với những gì được bao gồm trong phạm vi của hệ thống quản lý.

Nếu phạm vi của hệ thống quản lý AT&SKNN được giới hạn ở các địa điểm cụ thể, nó vẫn phải bao gồm tất cả các hoạt động hoặc chức năng liên quan đến các hoạt động tại địa điểm đó.

Một tổ chức có thể thiết lập hệ thống quản lý AT&SKNN với một phạm vi hạn chế - chẳng hạn như một địa điểm - ban đầu và theo thời gian sẽ mở rộng phạm vi đó cho toàn tổ chức.

 

H: Phạm vi của ISO 45001: 2018 có bao gồm hình ảnh của tổ chức không?

Đ: Điều khoản 4.1 của ISO 45001: 2018 nêu rõ: “Tổ chức phải xác định các vấn đề… bên ngoài… liên quan đến mục đích của mình và ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý AT&SKNN”. Điều khoản 4.2 của ISO 45001: 2018 nêu rõ: “Tổ chức phải xác định nhu cầu và mong đợi (tức là các yêu cầu) của người lao động và các bên quan tâm khác.


Điều khoản 6: Hoạch định

H: Đoạn cuối trong 6.1.2.2 nói:

(Các) phương pháp và tiêu chí của tổ chức để đánh giá rủi ro AT&SKNN phải được xác định theo phạm vi, bản chất và thời gian của chúng để đảm bảo chúng mang tính chủ động thay vì phản ứng và được sử dụng một cách có hệ thống. Thông tin dạng văn bản sẽ được duy trì và lưu giữ về (các) phương pháp và tiêu chí

Câu hỏi 1: Yêu cầu “sẽ được xác định theo phạm vi, bản chất và thời gian của chúng” có đề cập đến các rủi ro AT&SKNN không?

Câu hỏi 2: Cụm từ “để đảm bảo họ chủ động thay vì phản ứng và được sử dụng một cách có hệ thống” có đề cập đến phương pháp luận của tổ chức không?

Đ: 

Đ1: Trong điều khoản 6.1.2.2 “sẽ được định nghĩa theo phạm vi, bản chất và thời gian của chúng” đề cập đến (các) phương pháp và tiêu chí để đánh giá rủi ro AT&SKNN.

Đ2: Trong điều khoản 6.1.2.2, cụm từ “để đảm bảo chúng mang tính chủ động thay vì phản ứng và được sử dụng một cách có hệ thống” liên quan đến cả (các) phương pháp của tổ chức và các tiêu chí để đánh giá rủi ro AT&SKNN và cách thức áp dụng điều này. (ví dụ: phạm vi, bản chất và thời gian)

 

Câu hỏi về Công việc theo quy trình so với Công việc không theo quy trình

Câu hỏi 1: Sự khác biệt giữa các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên là gì?

Câu hỏi 2: Sự khác biệt này nên chuyển dịch / tác động như thế nào đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro?

Câu hỏi 3: Các nhiệm vụ thông thường có giống như những gì ISO 14001 đề cập đến như các điều kiện hoạt động bình thường không?

Câu hỏi 4: Các nhiệm vụ không thường xuyên có giống như những gì ISO 14001 đề cập đến là các điều kiện hoạt động bất thường không?

Đ1: Theo A.6.1.2.1 trong ISO 45001, các hoạt động và tình huống thường ngày là những hoạt động và tình huống tạo ra mối nguy hiểm thông qua các hoạt động hàng ngày và các hoạt động công việc bình thường trong khi các hoạt động và tình huống không thường xuyên là không thường xuyên, không thường xuyên hoặc không có kế hoạch.

Đ2: Cách tiếp cận đối với việc xác định mối nguy và đánh giá rủi ro liên quan đến các hoạt động và tình huống thường xuyên hoặc không thường xuyên về cơ bản phải giống nhau, tuy nhiên về bản chất các hoạt động và tình huống không thường xuyên là không thường xuyên, không thường xuyên hoặc không có kế hoạch bằng cách suy ra tần suất hoặc độ dài của tiếp xúc có thể ít hơn. Tuy nhiên, việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các hoạt động không thường xuyên có thể khó khăn hơn, vì việc duy trì năng lực của người lao động đối với các hoạt động mà họ hiếm khi thực hiện có thể khó hơn, sự không thường xuyên của hoạt động có thể làm tăng khả năng mắc lỗi của con người, và có thể có rủi ro lớn hơn liên quan đến chính hoạt động đó, ví dụ như nếu bộ phận bảo vệ máy móc phải được dỡ bỏ để thực hiện các hoạt động bảo trì không thường xuyên.

Đ3: Nhìn chung, các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn tương ứng trong lĩnh vực này tương tự nhau, tuy nhiên, các yêu cầu của ISO 45001 liên quan cụ thể đến các mối nguy & rủi ro AT&SKNN phát sinh từ các hoạt động, tình huống và nhiệm vụ thông thường, trong khi các yêu cầu của ISO 14001 liên quan đến các khía cạnh môi trường và tác động liên quan đến điều kiện hoạt động bình thường, có thể có những khác biệt quan trọng giữa các hoạt động, tình huống, nhiệm vụ và điều kiện hoạt động bình thường.

Đ4: Nhìn chung, các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn tương ứng trong lĩnh vực này tương tự nhau, tuy nhiên, các hoạt động và tình huống không theo quy trình là do chúng không thường xuyên, không thường xuyên hoặc không có kế hoạch, ví dụ các nhiệm vụ bảo trì, trong khi các điều kiện bất thường trong ISO 14001 liên quan cụ thể đến các điều kiện vận hành không bình thường, ví dụ như khi khởi động hoặc đóng một quy trình.


 

H: Về các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội, ISO 14001: 2015 chỉ rõ rằng tổ chức “… xác định rủi ro và cơ hội, liên quan đến các khía cạnh môi trường của tổ chức (xem 6.1.2), nghĩa vụ tuân thủ (xem 6.1.3) và các vấn đề khác và các yêu cầu, được xác định trong 4.1 và 4.2 cần được giải quyết ”, do đó, rõ ràng là rủi ro liên quan đến 4.1, 4.2, 6.1.2 và 6.1.3 phải được xác định, nhưng ISO 45001: 2018 không quy định theo cách tương tự -

a) Lý do đằng sau nó là gì?

b) Ngoài ra, ý nghĩa của “rủi ro khác” - nó có liên quan đến rủi ro 4.1, 4.2 không?

Đ:

a) Mặc dù hầu hết các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO bao gồm ISO 14001 và ISO 45001 được xây dựng dựa trên khuôn khổ chung và văn bản cấp cao được cung cấp trong Phụ lục SL của chỉ thị ISO, luôn có sự linh hoạt đối với người viết tiêu chuẩn về cách họ xây dựng dựa trên khuôn khổ này, và vì vậy người viết theo các tiêu chuẩn khác nhau có thể chọn các cách khác nhau để mô tả các yêu cầu mà khi phân tích kỹ, trên thực tế, có thể rất giống nhau.

b) Thuật ngữ "rủi ro khác" trong 6.1.2.2 có nghĩa cụ thể là "bất kỳ rủi ro nào khác" (ngoài "rủi ro AT&SKNN") liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, vận hành và duy trì hệ thống quản lý AT&SKNN, được xác định có tính đến các vấn đề được đề cập trong 4.1 và các yêu cầu đề cập trong 4.2.


Khoản 8.1.4 Mua sắm

H: Khi một tổ chức thuê ngoài một phần chức năng hoặc quy trình của mình cho một tổ chức bên ngoài để thực hiện, thì tổ chức bên ngoài có được coi như một nhà thầu không?

Đ: Có, tổ chức bên ngoài đang cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả cho tổ chức và các yêu cầu của 8.1.4.2 và 8.1.4.3 đều có thể áp dụng được. Các định nghĩa trong tiêu chuẩn cho nhà thầu (3.7) và thuê ngoài (3.29) làm rõ các mối quan hệ này

 

Hỏi: Giả sử có một nhà máy sản xuất sản phẩm phải trải qua quá trình nhiệt luyện, nhưng trong nhà máy này không có thiết bị và công nghệ xử lý nhiệt liên quan nên quá trình nhiệt luyện được thuê ngoài nhà máy nhiệt luyện. Nhà máy xử lý nhiệt này là một công ty độc lập và nằm cách xa nhà máy này. Quá trình xử lý nhiệt thuê ngoài này có những tác động gì đến hiệu suất AT&SKNN của tổ chức?

Đáp: Các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý AT&SKNN là ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém cho người lao động và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh - (Xem 3.11 Chú thích 1 đầu vào).

Khi một quy trình được thuê ngoài, rủi ro AT&SKNN đối với chính công nhân của tổ chức vẫn có thể phát sinh từ các hoạt động liên quan, ví dụ: đóng gói, bốc xếp và vận chuyển sản phẩm đến và đi từ cơ sở của tổ chức cung cấp quy trình thuê ngoài.

Điều khoản 8.1.4.3 yêu cầu rằng ‘các chức năng và quy trình thuê ngoài được kiểm soát’ và mức độ kiểm soát ‘được xác định trong hệ thống quản lý AT&SKNN’. Tổ chức tùy thuộc vào việc cân nhắc những gì có thể chấp nhận được đối với họ, xác định cách kiểm soát rủi ro AT&SKNN khi nhà cung cấp bên ngoài làm việc thay mặt cho tổ chức và sau đó đảm bảo rằng các yêu cầu này được đáp ứng.
 

Hỏi: Có đúng khi tuyên bố rằng không cần xem xét các hoạt động liên quan đến quy trình thuê ngoài diễn ra tại cơ sở của tổ chức được thuê ngoài không?

Đ: Phát biểu trên là không chính xác. Điều khoản 8.1.4.3 của ISO 45001: 2018 nêu rõ:

Tổ chức phải đảm bảo rằng các chức năng và quy trình thuê ngoài được kiểm soát.” Và rằng “loại và mức độ kiểm soát… sẽ được xác định trong hệ thống quản lý AT&SKNN”.

 

H: Sự khác biệt giữa nhà thầu và người thuê ngoài là gì? Để thuê ngoài dường như cũng giống như sử dụng một nhà thầu. Hoặc, một nhà thầu có thể bao gồm việc thuê ngoài cho một tổ chức bên ngoài khác.

Đ: Điều này là chính xác. Nếu một chức năng hoặc quá trình được thực hiện bởi một tổ chức bên ngoài thay mặt cho tổ chức, thì nó đã được thuê ngoài. Tổ chức bên ngoài thực hiện chức năng hoặc quá trình đang cung cấp một dịch vụ và do đó cũng là một nhà thầu.

Tuy nhiên, nếu dịch vụ do nhà thầu cung cấp không thuộc "chức năng hoặc quy trình" của tổ chức thì dịch vụ đó không được "thuê ngoài".

Các định nghĩa trong ISO 45001: 2018 là:

 3.7 Nhà thầu

Tổ chức bên ngoài cung cấp dịch vụ cho tổ chức theo các thông số kỹ thuật, điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận

CHÚ THÍCH 1: Các dịch vụ có thể bao gồm các hoạt động xây dựng trong số những hoạt động khác

3.29

Thuê ngoài (động từ)

Sắp xếp trong đó một tổ chức bên ngoài thực hiện một phần chức năng hoặc quy trình của tổ chức

CHÚ THÍCH 1: tổ chức bên ngoài nằm ngoài phạm vi của hệ thống quản lý, mặc dù chức năng hoặc quy trình được thuê ngoài nằm trong phạm vi

 

H: Nếu một bên thuê ngoài giống như một nhà thầu hoặc có thể được coi như một nhà thầu, thì tại sao ISO 45001: 2018 lại sử dụng hai điều khoản 8.1.4.2 & 8.1.4.3 để chỉ rõ các yêu cầu? Tại sao ISO 45001: 2018 không tích hợp hai điều khoản 8.1.4.2 & 8.1.4.3 này thành một điều khoản?

Đ: ‘Thuê ngoài’ là một thuật ngữ thường được định nghĩa trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO. ISO 45001: 2018 đã thêm thuật ngữ 'nhà thầu' vì thuật ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh AT&SKNN, thường cho các dịch vụ cần được cung cấp tại nơi làm việc của tổ chức (Xem ISO 45001: 2018 A.8.1.4.2.).

Các khu vực khác nhau trên thế giới có cách hiểu khác nhau về hai thuật ngữ này, vì vậy, điều rất quan trọng là các định nghĩa kỹ thuật trong ISO 45001: 2018 phải được hiểu và sử dụng, thay vì cách hiểu cục bộ về các thuật ngữ. Dựa trên các định nghĩa, bất kỳ tổ chức nào mà các chức năng hoặc quy trình được thuê ngoài đều là một nhà thầu.

 

H: Một nhà cung cấp chắc chắn không phải là bên gia công hoặc nhà thầu, nhưng có vẻ như nó không được đề cập trong các yêu cầu của 8.1.4. Ví dụ về các nhà cung cấp bao gồm nhà cung cấp nguyên liệu thô, nhà cung cấp bộ phận, nhà cung cấp lắp ráp, nhà cung cấp hóa chất, nhà cung cấp thiết bị, nhà cung cấp thiết bị, v.v. Bạn có thể cho chúng tôi biết điều khoản nào đề cập đến yêu cầu của nhà cung cấp?

Đáp: Các yêu cầu đối với nhà cung cấp được nêu trong điều 8.1.4.1, trong đó nêu rõ:

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quy trình để kiểm soát việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo chúng phù hợp với hệ thống quản lý AT&SKNN của mình.

Có hướng dẫn thêm được cung cấp trong A.8.1.4.1, bao gồm:

 “Tổ chức nên xác minh rằng thiết bị, lắp đặt và vật liệu an toàn cho người lao động sử dụng bằng cách đảm bảo

Thiết bị được giao theo đặc điểm kỹ thuật và được kiểm tra để đảm bảo nó hoạt động như dự kiến

Vật liệu được giao theo thông số kỹ thuật của chúng…


Điều khoản 10 Cải tiến

Hỏi: Trong tiêu chuẩn mới ISO 45001: 2018, có một thuật ngữ mới “Cơ hội” được đề cập hai lần,

• Một là Cơ hội AT&SKNN

• Khác là cơ hội liên quan đến hệ thống quản lý AT&SKNN

H1: Sự khác biệt giữa chúng là gì, với ví dụ nếu có thể?

H2: Có khuôn mẫu cụ thể nào để ghi lại cơ hội AT&SKNN và các cơ hội liên quan đến hệ thống quản lý không?

Đ: 

Đ1. - Cơ hội AT&SKNN là một thuật ngữ được xác định trong tiêu chuẩn (3.22) và liên quan cụ thể đến việc cải thiện hiệu suất AT&SKNN trong khi đối với các cơ hội khác, những cơ hội này liên quan cụ thể đến việc cải tiến hệ thống quản lý OH&S.

Ví dụ:

Cơ hội AT&SKNN để cải thiện hiệu suất AT&SKNN (xem 6.1.2.3 a)) có thể bao gồm:

1) xem xét các nguy cơ và rủi ro khi lập kế hoạch và thiết kế một cơ sở mới, mua thiết bị hoặc giới thiệu một quy trình mới và các thay đổi đã được lên kế hoạch khác;

2) giảm bớt công việc đơn điệu hoặc công việc theo tỷ lệ công việc xác định trước bằng cách đảm bảo người lao động được luân chuyển sang các hoạt động khác; và

3) sử dụng công nghệ để cải thiện hiệu suất OH&S, ví dụ: tự động hóa các hoạt động rủi ro cao.

Các cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý OH&S (xem 6.1.2.3 b)) có thể bao gồm:

1) làm cho sự hỗ trợ của lãnh đạo cao nhất đối với hệ thống quản lý OH&S rõ ràng hơn, ví dụ: thông qua các phương tiện truyền thông như mạng xã hội hoặc nêu bật hiệu suất OH&S trong các kế hoạch kinh doanh chiến lược;

2) cải thiện văn hóa tổ chức liên quan đến an toàn và đào tạo;

3) tăng cường các quá trình điều tra sự cố;

4) tăng cường sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định OH&S; và

5) cộng tác với các tổ chức khác trong các diễn đàn tập trung vào OH&S.

 

Đ2. - Không


Điều 10.2 Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục 

Hỏi: Trong khoản 10.2 a) 2) có yêu cầu “giải quyết hậu quả”. Bạn có thể vui lòng cung cấp một ví dụ?

Đ: Hãy xem xét một sự cố chẳng hạn như một đám cháy nhỏ ở nơi làm việc:

10.2 a) 1) có thể bao gồm phát ra âm thanh báo động, sơ tán khu vực bị ảnh hưởng, kiểm soát và dập tắt đám cháy.

10.2 a) 2) có thể bao gồm các hành động cần thiết sau khi đám cháy được dập tắt, chẳng hạn như kiểm tra nơi làm việc, xác định xem khu vực bị ảnh hưởng có thể được đưa trở lại sử dụng, sửa chữa thiết bị bị hư hỏng, bố trí sản xuất thay thế, v.v.

Trong trường hợp không phù hợp, ví dụ khi người ta đã xác định được rằng công việc trong không gian hạn chế đang diễn ra mà không có giấy phép làm việc tại chỗ: 

10.2 a) 1) có thể đề cập đến việc dừng bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc sắp xảy ra và loại bỏ bất kỳ công nhân nào trong một không gian hạn chế được kiểm soát đầy đủ.

10.2 a) 2) có thể đề cập đến việc sắp xếp để công việc tiếp tục lại trong các điều kiện giấy phép đã được ban hành một cách chính xác và đối phó với bất kỳ thương tích hoặc sức khỏe kém nào của người lao động trong không gian hạn chế được kiểm soát không đầy đủ.

 

H: Trong điều 10.2 b) 3) có một yêu cầu về “xác định xem các sự cố tương tự đã xảy ra chưa, nếu sự không phù hợp tồn tại, hoặc nếu chúng có thể xảy ra”.

Bạn có thể vui lòng cung cấp một ví dụ?

 

Đ: Hãy xem xét lại sự cố xảy ra một đám cháy nhỏ tại nơi làm việc:

10.2 b) 3) có thể bao gồm việc xác định xem bảo quản không đúng cách các vật liệu dễ cháy có góp phần gây ra đám cháy nhỏ hay không và yếu tố này có phổ biến đối với các sự cố khác trước đó hay không. Điều này cần được giải quyết để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Trong trường hợp không phù hợp, ví dụ khi người ta đã xác định được rằng công việc trong không gian hạn chế đang diễn ra mà không có giấy phép làm việc tại chỗ:

Điều này có thể ngụ ý kiểm tra xem giấy phép khác cho các hệ thống làm việc, chẳng hạn như giấy phép làm việc trên cao hoặc làm việc điện áp cao, có đang được áp dụng chính xác hay không. Hoặc, nếu sự không phù hợp liên quan đến công việc không gian hạn chế do một nhà thầu cụ thể đảm nhận, hãy kiểm tra xem các nhà thầu khác đảm nhận công việc không gian hạn chế có đang vận hành hệ thống giấy phép một cách chính xác hay không.

 

H: Trong điều khoản 10.2, c) có yêu cầu “xem xét các đánh giá hiện có về rủi ro OH&S và các rủi ro khác, nếu thích hợp (xem 6.1)”.

Ở đây có yêu cầu xem xét là xem xét rủi ro và cơ hội, hoặc xem xét xác định các mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro (HIRAC), hay cả hai?

Đáp: Yêu cầu là xem xét các đánh giá hiện có về rủi ro AT&SKNN và các rủi ro khác.

Quá trình điều tra cần xem xét:

  • mối nguy có được xác định trong các hoạt động lập kế hoạch (khoản 6) không? Nếu không, tai sao không?
  • nếu mối nguy đã được xác định, các biện pháp kiểm soát được thực hiện để giải quyết các rủi ro liên quan
  • các biện pháp kiểm soát đã đầy đủ, hiểu rõ và được thực hiện đúng chưa? (Khoản 8)
  • có bất kỳ rủi ro nào bị bỏ qua hoặc đánh giá không chính xác không?

Hãy xem xét lại sự cố xảy ra một đám cháy nhỏ tại nơi làm việc:

10.2 c) có thể bao gồm việc xác định xem các đánh giá hiện có về nguy cơ cháy đã ước tính chính xác khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của đám cháy hay không.

Trong ví dụ về làm việc trong một không gian hạn chế mà không có giấy phép:

10.2 c) có thể bao gồm việc xác định xem các đánh giá hiện có liên quan có nhận ra sự cần thiết phải có giấy phép làm việc cho các hoạt động cụ thể hay không và việc sử dụng giấy phép có được giám sát thường xuyên hay không và thực hiện hành động thích hợp.

 

Ngày cập nhật: 13-11-2021

Bài viết liên quan