0976.389.199
Hệ thống quản lý HSE là gì? Xây dựng hệ thống quản lý HSE

Hệ thống quản lý HSE là gì? Xây dựng hệ thống quản lý HSE

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE). Mặc dù có nhiều khía cạnh khác nhau để tạo ra và duy trì một môi trường làm việc an toàn, nhưng điều cốt yếu là phát triển và xây dựng hệ thống quản lý HSE an toàn hiệu quả.

Hệ thống quản lý HSE là một cách tiếp cận tích hợp trong cả 3 yếu tố HSE được quản lý hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc. Các mục tiêu của một hệ thống quản lý an toàn là để cung cấp một cách tiếp cận quản lý cấu trúc rủi ro an toàn kiểm soát. Các thành phần chính để giảm thiểu rủi ro HSE là cam kết và lãnh đạo, thực hiện chính sách mới và quản lý rủi ro.

Hệ thống quản lý HSE là gì?

Một hệ thống hoặc khuôn khổ quản lý chính thức giúp quản lý sức khỏe và an toàn. Các ví dụ được cung cấp bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác nhau bao gồm:

  • ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  • BS EN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Bất kể bạn đang ở trong ngành nào, tất cả các tổ chức đều cần một hệ thống quản lý an toàn toàn diện, được ghi chép đầy đủ để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được an toàn. Hệ thống quản lý an toàn phải được viết ra, truyền đạt và thực hành. Các yếu tố chính của một hệ thống quản lý HSE thành công bao gồm:

Kế hoạch an toàn và danh sách kiểm tra

Một kế hoạch an toàn là một kế hoạch hành động chiến lược mà nêu ra tất cả những rủi ro hiện tại và tiềm năng cho một công ty. Nó cung cấp một phân tích về tất cả các rủi ro hiện tại, với một phác thảo về cách loại bỏ các rủi ro đã nêu. Nó cũng đặt ra lịch trình cho hệ thống quản lý, với ngân sách được phân bổ tại chỗ. Kế hoạch an toàn này giúp thiết lập một khuôn khổ để tất cả người lao động tuân theo và chịu trách nhiệm duy trì hồ sơ an toàn của nơi làm việc. Kế hoạch an toàn cũng bao gồm danh sách kiểm tra kiểm tra an toàn và kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tất cả đều giúp ghi lại các quy trình an toàn và cung cấp dữ liệu để ban quản lý tham khảo.

Đánh giá và giám sát rủi ro

Ngoài kế hoạch an toàn, đánh giá rủi ro ghi lại tất cả các rủi ro tại nơi làm việc. Điều này giúp bảo vệ tất cả người lao động khỏi các mối nguy tiềm ẩn, cũng như tổ chức khỏi các vụ kiện có thể xảy ra. Tất cả các lĩnh vực không tuân thủ an toàn đều được nêu trong đánh giá và hỗ trợ trong việc đảm bảo đưa ra các giải pháp phù hợp. Sau khi đánh giá, điều quan trọng đối với ban quản lý và duy trì sự an toàn thông qua giám sát rủi ro. Nhìn chung, rủi ro càng cao thì việc theo dõi rủi ro càng thường xuyên và chi tiết.

Đào tạo và giới thiệu

Bất kể đó là ngành rủi ro thấp hay rủi ro cao, tất cả công nhân trong tổ chức cần được đào tạo đầy đủ về các quy tắc và quy trình an toàn khác nhau của công trường. Một chương trình đào tạo kỹ lưỡng bao gồm khía cạnh đào tạo an toàn, trong đó bao gồm các cuộc diễn tập, chữa cháy, kích thích tai nạn và quản lý chất thải nguy hại. Cách tốt nhất là giữ một tài liệu về các khóa đào tạo này, cũng như yêu cầu phản hồi từ người lao động để có một hệ thống quản lý HSE thành công.

Báo cáo

Một doanh nghiệp đều dựa vào các chỉ số đo lường hiệu suất hoặc các chỉ số hiệu suất chính để cải thiện lợi nhuận của họ và các bộ phận HSE cũng không ngoại lệ. Các chỉ số này giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, cũng như xu hướng theo thời gian. Các chỉ số hoạt động chính về sức khỏe, an toàn và môi trường bao gồm:

  • Tỷ lệ thời gian bị mất
  • Tổng tỷ lệ tai nạn
  • Tỷ lệ mức độ nghiêm trọng của tai nạn
  • Tổng số thương tích có thể ghi lại
  • Ngày làm việc kể từ sự cố cuối cùng

Mọi hệ thống quản lý HSE cần được xem xét lại để xác minh rằng các mục tiêu hiện tại đang được đáp ứng và các sáng kiến mới được thực hiện. Việc đánh giá hệ thống quản lý và đội ngũ của bạn bởi lãnh đạo cấp cao nên được tiến hành thường xuyên. Điều này giúp nhân viên và hệ thống có trách nhiệm giải trình và tạo cơ hội thỏa thuận giữa nhân viên an toàn và quản lý cấp trên.

Nhìn chung, đối với bất kỳ Hệ thống quản lý HSE thành công nào, ban quản lý đóng một vai trò quan trọng trên phương diện lãnh đạo và truyền đạt các khía cạnh an toàn này cho toàn tổ chức. Thông báo về ý định của ban quản lý trong việc cam kết thực hiện tốt các thực hành tốt của HSE là điều cần thiết.

Xây dựng hệ thống quản lý HSE

Việc xây dựng Hệ thống quản lý HSE tại doanh nghiệp là một phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống giữa các nội dung của công tác quản lý ATVSLĐ, pháp luật sở tại và thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm quản lý tối đa các rủi ro về tai nạn, bệnh nghề nghiệp và tổn hại tới môi trường xung quanh. Từ đó, góp phần vào việc gia tăng giá trị nhân văn, về thương hiệu, sản phẩm dịch vụ và mang tới cho doanh nghiệp sự phát triển bền vững.

Để xây dựng một hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại doanh nghiệp hiệu quả và vận hành tối ưu, cần chú trọng đến 9 yếu tố dưới đây:

1. Trước tiên, phải xác định được rõ ràng về bối cảnh, các điều kiện an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và định hướng, chiến lược phát triển thực tế tại doanh nghiệp. Định hướng này được thiết lập, thể hiện bằng văn bản và là nền tảng của việc thiết lập và quản lý hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (OHS&E) sau này. Hay gọi cách khác đó chính là “chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường”. Trong bản chính sách này phải giúp người sử dụng lao động và cấp quản lý thấu hiểu được rằng việc tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phải là một trong số những tiêu chí được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh, cùng với quản lý sản xuất/thi công, quản lý chi phí, quản lý chất lượng...

2. Dựa trên chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, doanh nghiệp cần phải thiết lập tài liệu về chương trình quản lý OHS&E như sổ tay hệ thống quản lý hệ thống OHS&E, cuốn sổ tay này đề cập một cách tổng quát về những nội dung quan trọng của hệ thống quản lý OHS&E mà doanh nghiệp mong muốn thiết lập và sau đó là phát triển thành hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình làm việc, thủ tục hướng dẫn và các quy định nhằm phát triển, hướng dẫn việc thực hiện hóa các tiêu chí đã nêu ra trong chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường.

3. Thiết lập mục tiêu của chương trình quản lý OHS&E và lên kế hoạch rõ ràng những việc cần làm để đạt được những mục tiêu đó. Sau khi đã lên được một kế hoạch rõ ràng và thống nhất thì phải được truyền đạt, thấu hiểu, tự giác và cam kết thực hiện bởi tất cả thành viên liên quan về nội dung và phương pháp nhằm đạt được mục tiêu. Ví dụ trong mỗi bản kế hoạch triển khai công tác HSE cho dự án, đều đề cập tới mục tiêu HSE mong muốn đạt được của dự án đó và có sự thông qua của người quản lý dự án (có thể là giám đốc dự án, quản lý dự án) và cuối cùng là phát hành tới tất cả thành viên dự án để mọi người cùng thấu hiểu. Các mục tiêu tại dự án đều được chi tiết hóa dựa trên mục tiêu mà bộ phận hoặc cán bộ HSE thiết lập cùng Ban giám đốc hằng năm.

4. Giúp cán bộ quản lý các cấp của phòng ban/dự án hiểu được sự quyết tâm thực hiện thông qua sự tham gia rõ ràng của Top Management. Những hành động thực tế sẽ có ảnh hưởng lớn hơn lời nói (tôi muốn nhắc tới khả năng leadership). Nếu lãnh đạo thực hiện được thì nhân viên cũng sẽ có xu hướng thực hiện theo. Nếu không làm được như vậy, dù cho sức khỏe, an toàn và môi trường có được ưu tiên nhất trong văn bản, thì nhân viên cũng sẽ không tin tưởng làm theo.Và điều đó cũng tương tự như mối tương quan giữa Đội ngũ quản lý với người lao động cấp dưới.

5. Tổ chức các chương trình/ hoạt động để khuyến khích nhằm tăng cường sự tham gia của Người lao động. Bởi những quyết định của Người lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề an toàn, sức khỏe của bản thân và môi trường xung quanh trong suốt quá trình thi công. Thành công của chương trình/ hoạt động này phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch thực hiện, cách tiếp cận của cấp quản lý và xu hướng tiếp nhận của Người lao động. Thành công của các chương trình/ hoạt động khuyến khích này thể hiện thông qua việc cải thiện hiệu suất làm việc, phản hồi, báo cáo về các vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường và sự ảnh hưởng tới những người xung quanh về việc thực hiện và cải thiện theo xu hướng tích cực về công tác HSE. Qua đó, cũng thể hiện được sự quan tâm tới việc thực hiện hệ thống quản lý HSE từ phía người lao động. Có thể nói Văn hóa an toàn được đo lường bằng việc Người lao động họ sẽ làm gì khi không có giám sát ở đó? Họ tự giác hay lại có hành vi không chuẩn mực?

6. Làm rõ trách nhiệm trong tất cả Người lao động liên quan. Trong một chương trình quản lý HSE, nếu giao trách nhiệm cho 1 cá nhân hoặc 1 nhóm nào đó thì những người khác có xu hướng phát sinh thái độ ỷ lại. Do đó quan trọng nhất là phải để tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Qua đó hình thành một mạng lưới “trách nhiệm” về việc thực hiện, vận hành quản lý hệ thống HSE.

7. Trao cho những Người lao động liên quan Quyền lực và Nguồn lực thích hợp giúp họ có thể đảm bảo thực hiện được toàn bộ trách nhiệm liên quan. Nếu không có quyền lực và nguồn lực thích hợp, sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm. Ví dụ: Một công nhân thi công và sử dụng máy hàn, cắt, thì phải cho họ quyền quyết định dừng hoạt động để kiểm tra thiết bị đó. Nguồn lực ở đây không chỉ là tài chính, nhân lực hỗ trợ, mà còn là đào tạo và trang thiết bị phù hợp.

8. Thiết lập các tiêu chí nhằm đánh giá mức độ hoàn thành công việc, từ đó đưa ra các kế hoạch và hướng tiếp cận cho các chương trình khuyến khích. Nâng cao sự tham gia của người lao động trong các chương trình về OHS&E tại nơi làm việc.

9. Phải thường xuyên thực hiện đánh giá nội bộ để xem lại lộ trình thực hiện và đạt được mục tiêu chưa? Nếu chưa đạt được mục tiêu hoặc sự không phù hợp trong quá trình thực hiện. Phải thực hiện tìm được nguyên nhân gốc và tìm phương án cải tiến. Việc này sẽ áp dụng các chương trình Đánh giá nội bộ hằng năm, nhắm vào 1 dự án hoặc 1 nơi làm việc bất kỳ để đánh giá sự tuân thủ và sự vận hành hiệu quả của hệ thống OHS&E.

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về hệ thống quản lý HSE và xây dựng hệ thống quản lý HSE. Hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về vấn đề này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến hotline 0976.389.199 hoặc để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.

Ngày cập nhật: 08-12-2021

Bài viết liên quan