0976.389.199
Những thách thức trong việc thực hiện ISO 45001

Những thách thức trong việc thực hiện ISO 45001

Có rất nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải đối mặt khi có kế hoạch chuyển đổi sang ISO 45001 nhưng để ngắn gọn, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ tập trung vào những vấn đề mà chúng tôi tin là quan trọng nhất.

Sự tham gia của nhân viên và người lao động

Nhân viên hoặc 'người lao động' - người thực hiện các hoạt động liên quan đến công việc hoặc công việc nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức - là cốt lõi của ISO 45001. Công nhân thuộc mọi tầng lớp và loại hình công việc, từ văn thư đến quản lý, hợp đồng đến giám đốc đều thuộc tiêu chuẩn ISO về An toàn và Sức khỏe mới. Điều này là do hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp bao gồm tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn tìm cách bảo vệ tất cả 'công nhân' để loại trừ rủi ro.

Như trường hợp của các tiêu chuẩn khác, ISO 45001 chứa một phần về Lãnh đạo. Tuy nhiên, bao gồm trong phần đó là các từ "sự tham gia của công nhân" làm cho nó trở nên độc đáo trong số các tiêu chuẩn trước đó. Mặc dù OHSAS 18001 có một phần về phần "Tham gia và Tham vấn", nhưng nó không rõ ràng như các yêu cầu theo ISO 45001.

Ngoài ra, tổ chức "phải xác định và loại bỏ những trở ngại hoặc rào cản để tham gia và giảm thiểu những trở ngại không thể loại bỏ."

Yêu cầu này bao gồm các trở ngại như rào cản ngôn ngữ hoặc xóa mù chữ, có thể được coi là một thách thức của một số tổ chức. Tuy nhiên, đối với những người coi trọng nhân viên của họ, nó sẽ hoạt động như một động lực bổ sung để đảm bảo sự tham gia và chung tay của mọi nhân viên. Và đó chắc chắn là một điều tốt..   

 

Clip: Những thách thức trong việc thực hiện ISO 45001

 

Cường độ

ISO 45001 có cường độ lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp trước đó. Tiêu chuẩn ISO mới có 18 trang yêu cầu; một số không bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa và hướng dẫn. Tuy nhiên, so với các tiêu chuẩn trong các ngành khác, nó có kích thước tương tự - ISO 9001 ở 17 trang, ISO 14001 ở 11 trang.

Tại sao? Bởi vì cùng với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và môi trường được cập nhật, ISO 45001 phải tuân theo định dạng của Cấu trúc cấp cao (HLS).

Cấu trúc cấp cao

ISO 45001 bao gồm mười phần sau:

  1. Phạm vi
  2. Tài liệu tham khảo quy phạm
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Bối cảnh của tổ chức
  5. Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động
  6. Kế hoạch
  7. Truyền thông
  8. Hoạt động
  9. Đánh giá hiệu suất
  10. Cải thiện

ISO 45001 là một phiên bản 'dễ dàng hơn'. Đối với những người dự tính tích hợp các hệ thống quản lý, định dạng hợp lý của các tiêu chuẩn mới và sửa đổi giúp tổ chức dễ dàng phát triển và thực hiện hơn.

 

Các mối nguy hiểm xã hội

Quá trình xác định rủi ro hoặc mối nguy hiểm hiện nay cũng bao gồm tính đến các yếu tố xã hội như khối lượng công việc, giờ làm việc, bắt nạt và nạn nhân, v.v. Trong khi trước đây đã được thể hiện vững chắc trong các tiêu chuẩn hiện có, bắt nạt và nạn nhân là mới, và mặc dù thường không phổ biến trong hầu hết các tổ chức, chúng tồn tại ở các mức độ khác nhau trong các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Các công ty hàng đầu cũng được ủy quyền thể hiện sự lãnh đạo theo yêu cầu này bằng cách phát triển, lãnh đạo và thúc đẩy một nền văn hóa hỗ trợ kết quả dự định của hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp.

Loại bỏ các mối nguy hiểm

Ngoài việc xác định các mối nguy hiểm bao gồm các mối nguy hiểm xã hội, 'tiềm ẩn các mối nguy hiểm và giảm rủi ro về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp' cũng thuộc phạm vi của ISO 45001, với trọng tâm là 'loại bỏ'.

Bao gồm trong các tiêu chuẩn trước đây mặc dù không ở cùng mức độ, các yêu cầu 'quản lý rủi ro' của ISO 45001 bắt buộc "xác định mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro và kiểm soát nhất định". Điều này thúc đẩy các tổ chức tích cực loại bỏ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc thay vì dựa vào các yếu tố chính của quy trình an toàn và hướng dẫn An toàn và Sức khỏe, và/hoặc thêm PPE cồng kềnh hơn vào hệ thống tích hợp.

Thông tin liên lạc hai chiều rõ ràng và cởi mở

"Tổ chức sẽ tính đến các khía cạnh đa dạng (ví dụ như giới tính, ngôn ngữ, văn hóa, xóa mù chữ, khuyết tật) khi xem xét nhu cầu giao tiếp của mình."

Tiêu chuẩn Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp mới chứa một phần đầy đủ về thông tin liên lạc bao đã nói ở trên là một bổ sung quan trọng. Hy vọng rằng, điều này sẽ giúp các tổ chức vượt qua 'thách thức truyền thông' và chấm dứt những ngày của các hướng dẫn và tài liệu chính sách dài hạn, lan man.

 

Hợp tác liên công ty, liên bộ phận và/hoặc đa trang web

Nhiều dự án được thực hiện bởi một hoặc nhiều bộ phận hoặc nhà thầu, thường làm cho nó trở thành một thách thức để quản lý sức khỏe và an toàn cũng như các thủ tục.

Nhận ra rằng đây là một vấn đề đang diễn ra, ISO 45001 đã đưa ra những điều sau đây vào các yêu cầu của nó:

"Tại nơi làm việc nhiều chủ lao động, tổ chức sẽ phối hợp các bộ phận liên quan của hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp với các tổ chức khác."

Để đáp ứng yêu cầu này, bây giờ các tổ chức có trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống của họ hoạt động cùng nhau hoặc, nói một cách đơn giản hơn, rằng tất cả họ đều đọc từ cùng một trang thủ tục!

Để kết thúc

Mặc dù có một số thay đổi với các yêu cầu mới được thêm vào tổng hợp các nguyên lý cơ bản của ISO 45001 vẫn giống như tiêu chuẩn về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp trước đó - tăng cường sức khỏe, đảm bảo an toàn, hạnh phúc của nhân viên là tối quan trọng.

Mặc dù tiêu chuẩn này là tự nguyện về bản chất pháp lý, do đó tuân thủ là một vấn đề được lựa chọn, nhưng nó mang tính quốc tế có nghĩa là ở các quốc gia mà luật y tế và an toàn chưa đạt tiêu chuẩn toàn cầu của chúng tôi, văn hóa hạnh phúc của nhân viên có cơ hội mạnh mẽ để được thúc đẩy.

Ngày cập nhật: 2021-08-24 08:56:17

Bài viết liên quan