0976.389.199
Ý nghĩa của tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001 là gì?

Ý nghĩa của tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001 là gì?

Tư duy dựa trên rủi ro là điều cần thiết để đạt được một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001 muốn bạn xem xét sự không chắc chắn (rủi ro) hoặc các hoạt động khi bạn thực hiện chúng, chẳng hạn như chấp nhận hợp đồng hoặc cải thiện quy trình. Cụ thể, điều khoản 6.1 muốn bạn xác định các rủi ro và cơ hội cấp cao nhất cho HTQLCL, chẳng hạn như rủi ro của một nhà cung ứng ngừng cung cấp các nguyên liệu đầu vào quan trọng hoặc cơ hội của nhà cung ứng phát triển một sản phẩm tốt hơn cho bạn sử dụng. Đây không phải là một quá trình để quản lý rủi ro xuyên suốt, mà là một quá trình để đánh giá rủi ro và quyết định xem có cần phải làm gì không.

Tư duy dựa trên rủi ro là điều cần thiết để đạt được một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Khái niệm tư duy dựa trên rủi ro đã được tiềm ẩn trong các phiên bản trước của Tiêu chuẩn quốc tế này. Ví dụ, thực hiện hành động phòng ngừa để loại bỏ các điều không phù hợp tiềm năng, phân tích bất kỳ sự không phù hợp nào xảy ra và hành động để ngăn chặn sự tái diễn phù hợp với tác động của sự không phù hợp.

Tư duy dựa trên rủi ro thúc đẩy một nền văn hóa tổ chức mới dẫn mọi người tìm kiếm cơ hội và giải quyết rủi ro. Khái niệm này khuyên rằng những thay đổi tạo ra cơ hội cũng như hậu quả không lường trước được. Do đó, tổ chức sẽ phân tích và hành động trước để giải quyết các thay đổi có thể ảnh hưởng đến mục tiêu, kỳ vọng của các bên quan tâm hoặc yêu cầu sản phẩm.

Để phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế này, một tổ chức cần lập kế hoạch và thực hiện các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội. Giải quyết cả rủi ro và cơ hội tạo cơ sở để tăng hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, đạt được kết quả cải thiện và ngăn ngừa các tác động tiêu cực.

Tư duy dựa trên rủi ro là một phần không thể thiếu của ISO 9001. Nó vượt ra ngoài quản lý rủi ro truyền thống - thường được giao cho một người quản lý rủi ro chuyên trách - để trở thành một cách suy nghĩ và ra quyết định cơ bản trong toàn bộ tổ chức. Để đạt được chứng nhận ISO, các doanh nghiệp phải chứng minh tư duy dựa trên rủi ro ở tất cả các cấp, từ mục tiêu và chiến lược kinh doanh, thông qua các hệ thống, quy trình và sản phẩm.

Ngày cập nhật: 2021-09-03 13:34:03

Bài viết liên quan