0976.389.199
ISO 50001:2018

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 50001 ✔️ Hệ thống quản lý năng lượng


 Giấy chứng nhận ISO 50001:2018 
 Đáp ứng yêu cầu khách hàng, quy trình nhất quán
 Đội ngũ chuyên gia thân thiện, nhiệt tình
 Đấu thầu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
 Đáp ứng yêu cầu pháp luật, nâng cao năng lực quản lý

Lợi ích

Lợi ích của quản lý năng lượng theo ISO 50001 là gì?

  • Xác định và quản lý rủi ro về việc cung cấp năng lượng trong tương lai
  • Đo lường và giám sát năng lượng nhằm xác định vị trí cần cải tiến hiệu quả năng lượng
  • Cải tiến kết quả hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng và cước phí
  • Giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu của chính phủ
  • Trình bày thông tin về môi trường để tăng cơ hội đấu thầu

Dịch vụ liên quan