0976.389.199
ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục


 Giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy trong kinh doanh

 Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng của tổ chức

 Lợi thế cạnh tranh

 Cải tiến liên tục

 Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, quản lý mạnh mẽ hơn

 Tiết kiệm chi phí nội bộ và bên ngoài

 Nâng cao danh tiếng của tổ chức

Tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan đến chứng nhận ISO 22301:2019 mà bạn nên biết?

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Phiếu Đăng ký chứng nhận ISO 22301:2019 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận ISO 22301:2019
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận ISO 22301:2019
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi chứng nhận ISO 22301:2019

 

Dịch vụ liên quan