0976.389.199
ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục


 Giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy trong kinh doanh

 Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng của tổ chức

 Lợi thế cạnh tranh

 Cải tiến liên tục

 Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, quản lý mạnh mẽ hơn

 Tiết kiệm chi phí nội bộ và bên ngoài

 Nâng cao danh tiếng của tổ chức

Tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan đến chứng nhận ISO 22301:2019 mà bạn nên biết?

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Phiếu Đăng ký chứng nhận ISO 22301:2019  Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận ISO 22301:2019 Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận ISO 22301:2019 Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi chứng nhận ISO 22301:2019 Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận ISO 22301:2019 Tải xuống

 

Dịch vụ liên quan