0976.389.199
ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục


 Giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy trong kinh doanh

 Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng của tổ chức

 Lợi thế cạnh tranh

 Cải tiến liên tục

 Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, quản lý mạnh mẽ hơn

 Tiết kiệm chi phí nội bộ và bên ngoài

 Nâng cao danh tiếng của tổ chức

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 22301

Lợi ích của Quản lý liên tục trong kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 22301

Chứng nhận ISO 22301 mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

  • Mở rộng kiến thức của bạn về cách Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh
  • Có được kiến thức cần thiết để quản lý một nhóm trong việc thực hiện ISO 22301
  • Tăng cường quản lý danh tiếng của bạn
  • Tăng độ tin cậy của khách hàng
  • Xác định rủi ro và giảm thiểu tác động của sự cố
  • Cải thiện thời gian phục hồi
  • Đạt được sự công nhận quốc tế

Dịch vụ liên quan