ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Dịch vụ đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 22301:2019 - Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục:


 Giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy trong kinh doanh

 Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng của tổ chức

 Lợi thế cạnh tranh

 Cải tiến liên tục

 Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, quản lý mạnh mẽ hơn

 Tiết kiệm chi phí nội bộ và bên ngoài

 Nâng cao danh tiếng của tổ chức

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22301

Dịch vụ liên quan