0976.389.199
Quy trình chứng nhận ISO diễn ra như thế nào? Gồm những bước nào?

Quy trình chứng nhận ISO diễn ra như thế nào? Gồm những bước nào?

Hầu hết các doanh nghiệp đều không nắm rõ về quy trình chứng nhận ISO. Chủ đề này ISOCERT nêu rõ từng bước chi tiết và có phần diễn giải nội dung liên quan cũng như trách nhiệm thực hiện quy trình chứng nhận.
 • Quy trình là gì? 

Theo điều khoản 3.4.5 của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng, cơ sở và tự vựng có nêu:

Quy trình (thủ tục) là cách thức xác định để thực hiện một hoạt động hay quá trình (tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau, sử dụng đầu vào để cho ra kết quả dự kiến. 

Chú thích 1: Thủ tục có thể được lập thành văn bản hoặc không. 

 • Chứng nhận là gì? 

Chứng nhận là xác nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia. Tổ chức chứng nhận là tổ chức là tổ chức có thẩm quyền hoạt động chứng nhận.

 • Quy trình chứng nhận ISO - Quy trình chứng nhận hệ thống ISO 

Quy trình chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận diễn ra gồm 8 bước sau:

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Bước 1

Đăng ký chứng nhận

Tổ chức đăng ký chứng nhận: Quý tổ chức có nhu cầu đăng ký theo form Đăng ký chứng nhận của ISOCERT.

Bước 2

Xem xét hợp đồng, tạm ứng lần 1 và chuẩn bị đánh giá: ISOCERT dựa trên thông tin đã tiếp nhận ở Bước 1 xem xét, ký kết hợp đồng dịch vụ.   

- ISOCERT: Dựa trên Đăng ký chứng nhận của Khách hàng để xem xét và lên kế hoạch triển khai dự án (sau khi nhận được tạm ứng)

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Thanh toán phần tạm ứng theo hợp đồng đã ký.

Bước 3

Đánh giá giai đoạn 1 (Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống cho cuộc đanh giá chứng nhận)

- Đoàn đánh giá của ISOCERT: Tiến hành đánh giá sơ bộ Hệ thống/Sản phẩm của Khách hàng theo Quy trình đánh giá chứng nhận của ISOCERT.

 - Đại diện Tổ chức đăng ký chứng nhận: Trong quá trình đánh giá, Ban lãnh đạo và các trưởng bổ phận/ người làm việc trực tiếp được ủy quyền phối hợp với Đoàn đánh giá thực hiện công việc.

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có)

Bước 4

Đánh giá giai đoạn 2 (Đánh giá cấp chứng nhận)

- Đoàn đánh giá của ISOCERT: Tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống/Sản phẩm của Khách hàng theo Quy trình đánh giá chứng nhận của ISOCERT.

 - Đại diện Tổ chức đăng ký chứng nhận: Trong quá trình đánh giá, Ban lãnh đạo và các trưởng bổ phận/ người làm việc trực tiếp được ủy quyền phối hợp với Đoàn đánh giá thực hiện công việc.

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có)

Bước 5

Thẩm xét hồ sơ

Bộ phận Kỹ thuật của ISOCERT tiến hành thẩm xét, kiểm tra Hồ sơ đánh giá của Quý tổ chức.

Bước 6

Cấp giấy chứng nhận và Thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng (Trao giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm): Sau khi thẩm xét hồ sơ xong, ISOCERT lên Demo giấy chứng nhận gửi Khách hàng kiểm tra. Khi giấy chứng nhận đã được 2 bên thống nhất, ISOCERT sẽ tiến hành cấp chứng nhận theo thủ tục, quy trình cấp chứng nhận của ISOCERT; đồng thời, phía Tổ chức đăng ký chứng nhận thực hiện thanh toán nốt giá trị còn lại theo hợp đồng đã ký kết để nhận giấy chứng nhận.

- Bộ phận Kế hoạch/ Kỹ thuật của ISOCERT: Gửi demo chứng nhận, chỉnh sửa thông tin (nếu cần thiết) và trình kí chứng nhận.

 - Khách hàng: Kiểm tra các thông tin trên Demo chứng nhận trước khi được cấp; Hoàn thành thanh toán hợp đồng.

Bước 7

Đánh giá giám sát định kỳ (Không quá 12 tháng/1 lần)

- Trong chu kỳ chứng nhận 3 năm, ISOCERT tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, mỗi năm 1 lần không quá 12 tháng kể từ ngày cấp chứng nhận. Tổng cộng 2 lần/3 năm.

Bước 8

Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực)

- Sau khi kết thúc chu kỳ chứng nhận 3 năm, ISOCERT thực hiện đánh giá tái chứng nhận để đảm bảo tính duy trì của Hệ thống/Sản phẩm đã được cấp chứng nhận. ISOCERT liên hệ với khách hàng 02 tháng trước ngày hết hiệu lực chứng nhận.


Tải Form đăng ký chứng nhận 

 1. Form đăng ký chứng nhận ISO 9001
 2. Form đăng ký chứng nhận ISO 22000
 3. Form đăng ký chứng nhận ISO 13485
 4. Form đăng ký chứng nhận ISO 14001
 5. Form đăng ký chứng nhận ISO 27001
 6. Form đăng ký chứng nhận ISO 45001
 7. Form đăng ký chứng nhận GMP
 8. Form đăng ký chứng nhận HACCP
 9. Form đăng ký chứng nhận VietGAP

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan