Sản phẩm tiêu dùng

Sản phẩm tiêu dùng

Tiêu chuẩn về Sản phẩm tiêu dùng

Tiêu chuẩn Quốc tế

  • TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU VỀ SẢN PHẨM TIÊU DÙNG CỦA BRC - LẦN 4

Tiêu chuẩn được phát triển bởi các nhóm chuyên gia trong ngành để đảm bảo chúng chặt chẽ và chi tiết nhưng tập trung rõ ràng vào các vấn đề chính để sản xuất các sản phẩm an toàn, hợp pháp, phù hợp với yêu cầu chất lượng của khách hàng. Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ để quản lý tính an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp và chất lượng của sản phẩm cũng như các biện pháp kiểm soát hoạt động đối với các tiêu chí này.

Tiêu chuẩn Toàn cầu của BRC cho Sản phẩm Tiêu dùng bao gồm nhiều hệ thống Quản lý Chất lượng của Tiêu chuẩn ISO nhưng được mở rộng để cung cấp một khuôn khổ chặt chẽ hơn cho việc đánh giá rủi ro, vấn đề vệ sinh và kiểm soát quá trình. Báo cáo chi tiết cung cấp thông tin cho khách hàng để chứng minh cách trang web tuân thủ tiêu chuẩn.

  • ISO 10377:2013 An toàn sản phẩm tiêu dùng - Hướng dẫn cho nhà cung cấp:

ISO 10377:2013 cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà cung cấp về việc đánh giá và quản lý sự an toàn của các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm tài liệu hiệu quả về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu hiện hành.

ISO 10377:2013 mô tả cách:

- Xác định, đánh giá, giảm thiểu hoặc loại bỏ các mối nguy;

- Quản lý rủi ro bằng cách giảm chúng xuống mức có thể chấp nhận được;

- Cung cấp cho người tiêu dùng những cảnh báo hoặc hướng dẫn về mối nguy hiểm cần thiết để sử dụng hoặc vứt bỏ sản phẩm tiêu dùng một cách an toàn.

ISO 10377:2013 hướng tới áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng, nhưng cũng có thể áp dụng cho các quyết định liên quan đến an toàn trong các lĩnh vực sản phẩm khác.

  • ISO 10393:2013 Thu hồi sản phẩm tiêu dùng - Hướng dẫn dành cho nhà cung cấp:

ISO 10393:2013 cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà cung cấp về việc thu hồi sản phẩm tiêu dùng và các hành động khắc phục khác sau khi sản phẩm đã rời khỏi cơ sở sản xuất. Các hành động khắc phục khác bao gồm, nhưng không giới hạn, hoàn lại tiền, trang bị thêm, sửa chữa, thay thế, thải bỏ và thông báo công khai.

ISO 10393:2013 hướng tới áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng, nhưng cũng có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác.

  • ISO/IEC Hướng dẫn 14:2003 - Thông tin mua hàng về hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng 

ISO/IEC Guide 14:2003 được áp dụng cho việc cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ trước khi mua. Nó đưa ra các nguyên tắc và khuyến nghị chung về nội dung, phương pháp, định dạng và thiết kế sao cho thông tin sẽ cho phép người tiêu dùng so sánh và lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ. Hơn nữa, tiêu chuẩn này đưa ra quy tắc chung để tạo và triển khai hệ thống thông tin mua hàng và cơ quan thông tin mua hàng.

ISO/IEC Guide 14:2003 không liên quan đến đánh giá sự phù hợp hoặc hướng dẫn sử dụng. Nó không đưa ra hướng dẫn chi tiết về thông tin được cung cấp bằng lời nói hoặc điện tử.


Tiêu chuẩn Việt Nam

Một số các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm tiêu dùng nói chung:

TCVN 10425:2014

Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan - Nguyên tắc chung

TCVN 10426:2014

Thông tin mua hàng về hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng

TCVN 10430:2014

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng

TCVN 10578:2014

An toàn sản phẩm tiêu dùng - Hướng dẫn người cung ứng

TCVN 10579:2014

Thu hồi sản phẩm tiêu dùng - Hướng dẫn người cung ứng