Sản phẩm tiêu dùng

Sản phẩm tiêu dùng

Ngoài ra, các nhà sản xuất/phân phối tại Việt Nam cũng liên hệ với ISOCERT và tìm hiểu các thông tin liên quan đến các khóa đào tạo và chứng nhận các tiêu chuẩn về Quản lý hệ thống liên quan đến sẩn phẩm tiêu dùng như: