0976.389.199
Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 là một trong những yêu cầu cơ bản cần có khi triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đây cũng là yêu cầu được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của tổ chức với tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Để hiểu rõ hơn về checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018, hãy cùng ISOCERT tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

ISO 22000:2018 là gì?

ISO 22000 là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá chất lượng, an toàn và các quy trình trong các ngành công nghiệp thực phẩm. Nó kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm trên chuỗi cung ứng toàn cầu, ngăn ngừa rủi ro thực phẩm và kiểm soát ô nhiễm thực phẩm.

ISO 22000:2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000.

Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản, checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 là bảng câu hỏi đánh giá nội bộ hay danh sách những câu hỏi, thông tin mà đánh giá viên cần phải hỏi các nhân viên trong tổ chức đang vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Danh sách những câu hỏi kiểm tra này được sử dụng trong quá trình đánh giá nội bộ nhằm xác định xem tổ chức có thực hiện, thiết lập và duy trì một FSMS hiệu quả hay không. Nó cũng đảm bảo kiểm soát các quá trình thuê ngoài có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm cuối. Từ đó tìm ra những điểm cần khắc phục và có biện pháp cải tiến kịp thời và phù hợp.

Dưới đây là danh sách câu hỏi cần được xem xét trong đánh giá nội bộ ISO 22000:2018:

Về trách nhiệm quản lý

1. Có bằng chứng cho thấy cam kết của ban quản lý đối với việc áp dụng hệ thống An toàn thực phẩm không? Những điều này có được thể hiện trong các mục tiêu liên quan không? Các mục tiêu có thể đo lường được không?

2. Tổ chức có chính sách an toàn thực phẩm không?

3. Kế hoạch HACCP đã được phát triển chưa? Kế hoạch có bao gồm tất cả các sản phẩm cuối cùng không?

4. Đội An toàn thực phẩm đa ngành đã được hình thành chưa?

5. Tổ chức đã chỉ định một trưởng nhóm An toàn thực phẩm và xác định trách nhiệm, quyền hạn chưa?

6. Tổ chức có xác định trách nhiệm và quyền hạn của đội An toàn thực phẩm hay không?

7. Kiến thức của đội An toàn thực phẩm có phù hợp không?

8. Truyền thông nội bộ và bên ngoài được kiểm soát như thế nào và ai là chịu trách nhiệm? Giao tiếp có hiệu quả không?

9. Công ty có sẵn các quy trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp không? Chúng đã được xác minh chưa?

10. Hoạt động giám sát của Ban Giám đốc có được thực hiện theo yêu cầu không? Nó có hiệu quả không?

Về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

1. Sản phẩm hoặc phạm vi sản phẩm đã được mô tả đầy đủ chưa?

2. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm thông tin an toàn (như PH, aw, v.v.) không?

3. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm chi tiết về nguyên liệu và thành phần không?

4. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm loại bao bì không?

5. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm các điều kiện bảo quản không?

6. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm hướng dẫn ghi nhãn không?

7. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm phương pháp phân phối (chi tiết) không?

8. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản không?

9. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm mục đích sử dụng không?

10. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm người tiêu dùng thích hợp không?

11. Đặc điểm kỹ thuật có bao gồm các phương pháp sử dụng cụ thể không?

Về sơ đồ quy trình

1. Sơ đồ quy trình có toàn diện không?

2. Tất cả nguyên liệu, thành phần, vật liệu đóng gói và các hoạt động quy trình / bảo quản có được đưa vào sơ đồ quy trình không?

3. Có những thay đổi nào được thực hiện kể từ khi sơ đồ quy trình được thiết lập không?

4. Làm thế nào để nhóm HACCP nhận được thông báo về những thay đổi đối với quy trình hoặc thông số sản phẩm?

5. Các thay đổi đã được ghi lại và phê duyệt như thế nào?

6. Có bất kỳ thay đổi nào được thảo luận với nhóm HACCP trước khi thực hiện không?

7. Sơ đồ quy trình đã được xác minh tại chỗ về sự phù hợp với hoạt động thực tế chưa?

Về phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa

1. Việc phân tích mối nguy được tiến hành như thế nào?

2. Tất cả các mối nguy đã được đánh giá định tính và / hoặc định lượng chưa?

3. Đã bao gồm tất cả các nguyên liệu thô chưa?

4. Tất cả các bước của quy trình đã được xem xét chưa?

5. Các mối nguy đã được xác định cụ thể hay chỉ nói chung?

6. Nhóm đã đánh giá khả năng xảy ra như thế nào?

7. Những nguồn thông tin nào đã được sử dụng?

8. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp đã được thiết lập cho từng nguy cơ chưa?

9. Các biện pháp có ngăn ngừa hoặc giảm thiểu đến mức có thể chấp nhận được các mối nguy không và các biện pháp đã được xác nhận như thế nào?

10. Tất cả các biện pháp phòng ngừa có được áp dụng ở cấp độ nhà máy không?

Về giới hạn tới hạn

1. Các giới hạn tới hạn đã được thiết lập cho mỗi CCP chưa?

2. Các giới hạn tới hạn được thiết lập như thế nào? Có bằng chứng không? (tiêu chuẩn quốc gia / quốc tế, yêu cầu của pháp luật liên quan, dữ liệu thử nghiệm, tài liệu tham khảo, v.v.)?

3. Xác nhận nào tồn tại để xác nhận rằng các giới hạn tới hạn có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các mối nguy có thể xảy ra?

4. Tổ chức phân biệt các giới hạn tới hạn với các giới hạn hoạt động như thế nào?

5. Các giới hạn tới hạn có được thực hiện ở cấp nhà máy không?

Về thủ tục giám sát

1. Các thủ tục giám sát đã được thiết lập cho tất cả các CCP đã được thiết lập chưa?

2. Có bằng chứng nào cho thấy các thủ tục đang được tuân thủ một cách nhất quán không?

3. Tình trạng của thiết bị giám sát như thế nào?

4. Các kế hoạch lấy mẫu có giá trị thống kê không?

5. Tổ chức có một hệ thống rõ ràng để nhận dạng sản phẩm của sản phẩm để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc nếu xảy ra sai lệch không?

6. Tổ chức có thực hiện bất kỳ hành động nào khi xảy ra sai lệch không?

7. Nhân viên giám sát có được đào tạo và đủ tiêu chuẩn không?

8. Kết quả giám sát đã được ghi lại chưa?

Về hành động khắc phục

1. Các thủ tục hành động khắc phục có được áp dụng không?

2. Có bằng chứng nào để chứng minh rằng các hành động khắc phục hiệu quả được thực hiện trong trường hợp có sự sai lệch của CCP?

3. Trách nhiệm và quyền hạn đối với hành động khắc phục đã được xác định chưa?

4. Sản phẩm không phù hợp được kiểm soát và ghi lại như thế nào?

5. Tổ chức xử lý bất kỳ sản phẩm nào bị ảnh hưởng như thế nào?

6. Hành động khắc phục đã được ghi lại chưa và hiệu quả được xác minh như thế nào?

7. Các hành động khắc phục này có xem xét việc sửa đổi quy trình hoặc kế hoạch HACCP không, nếu giới hạn tới hạn liên tục bị vi phạm

Về thủ tục xác minh

1. Các thủ tục xác minh đã được thiết lập chưa?

2. Các trách nhiệm, thẩm quyền, phương pháp, tần suất và loại hình xác minh đã được xác định trong các thủ tục chưa?

3. Các phương pháp và tần suất có đủ để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác, hiệu quả và tuân thủ các quy định có liên quan không.

4. Tổ chức đã tiến hành xác nhận ban đầu của kế hoạch HACCP như thế nào

5. Các thủ tục có bao gồm việc xem xét hồ sơ không?

6. Có đánh giá thường xuyên về lỗi CCP và loại bỏ sản phẩm không?

7. Các thủ tục có bao gồm hiệu chuẩn thiết bị giám sát và đo lường không?

8. Nhân viên chịu trách nhiệm xác minh đã được đào tạo chưa?

9. Các thủ tục có bao gồm đánh giá các khiếu nại của khách hàng và người tiêu dùng không?

10. Có thường xuyên đánh giá kết quả của các quy trình kiểm soát vệ sinh không?

11. Dữ liệu từ xác minh được sử dụng như thế nào để cải thiện hệ thống HACCP?

Về tài liệu và lưu trữ hồ sơ

1. Tổ chức tuân theo thủ tục nào để quản lý tài liệu hệ thống?

2. Tài liệu có bao gồm tất cả hoạt động của hệ thống HACCP không?

3. Các tài liệu đã được phê duyệt bởi người có thẩm quyền trước khi phát hành chưa?

4. Tài liệu được kiểm soát như thế nào?

5. Tổ chức đã có được các mã, tiêu chuẩn, luật pháp và quy định liên quan đến sản phẩm thực phẩm chưa?

6. Tổ chức kiểm soát tài liệu thay đổi như thế nào? Tất cả các tài liệu có hiện hành không?

7. Các hồ sơ có thể truy cập được không?

8. Các hồ sơ HACCP có được xác định rõ ràng không?

9. Hệ thống kiểm soát hồ sơ và tài liệu đã được thiết lập có xem xét đến quy mô và bản chất của tổ chức không?

10. Các hồ sơ HACCP có được lưu giữ trong điều kiện thích hợp để ngăn ngừa hư hỏng, hư hỏng hoặc mất mát không?

11. Tổ chức lưu giữ hồ sơ trong bao lâu?

Về đào tạo

1. Họ đã xây dựng quy trình đào tạo để xác định nhu cầu đào tạo và đào tạo nhân sự chưa?

2. Tổ chức có kế hoạch đào tạo không?

3. Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo về các nguyên tắc HACCP và các luật cũng như các quy định liên quan?

4. Có bao nhiêu nhân sự đã được đào tạo để thực hiện đánh giá nội bộ?

5. Tổ chức đào tạo nhân viên về kiểm soát vệ sinh như thế nào?

6. Tổ chức xác minh tính hiệu quả của việc đào tạo như thế nào?

Về thu hồi sản phẩm

1. Tổ chức có thủ tục quản lý việc thu hồi sản phẩm không?

2. Sản phẩm cần thu hồi trong trường hợp nào?

3. Trách nhiệm và quyền hạn đã được xác định chưa?

4. Đã có thu hồi toàn bộ hoặc một phần sản phẩm chưa?

5. Có bao nhiêu sản phẩm đã được quan tâm?

6. Lý do là gì?

7. Tổ chức đã xử lý những sản phẩm này như thế nào?

8. Tổ chức đã làm thế nào để đảm bảo tất cả sản phẩm bị ảnh hưởng được xác định và thu hồi?

Về khiếu nại

1. Tổ chức có quy trình giải quyết tất cả các khiếu nại của người tiêu dùng và khách hàng không?

2. Trách nhiệm và quyền hạn đã được xác định chưa?

3. Các khiếu nại có liên quan đến an toàn của sản phẩm không?

4. Tổ chức đã thực hiện những hành động nào?

5. Những khiếu nại này đã được ghi lại chưa?

6. Những khiếu nại này có được sử dụng để xác minh hệ thống không?

Về kiểm soát vệ sinh

1. Tổ chức có các thủ tục kiểm soát vệ sinh được lập thành văn bản không?

2. Tổ chức đã kiểm tra chất lượng nước chưa, tần suất như thế nào và bởi ai?

3. Các thủ tục kiểm soát vệ sinh có bao gồm tất cả các khía cạnh của vệ sinh và vệ sinh không?

4. Tình trạng bề mặt tiếp xúc với thực phẩm có đảm bảo yêu cầu vệ sinh không?

5. Các quy trình vệ sinh đã được kiểm chứng về tính hiệu quả chưa?

6. Cách bố trí, dòng nguyên liệu và nhân sự có đủ để ngăn ngừa ô nhiễm chéo không?

7. Tổ chức đã thực hiện những hành động nào khi các thủ tục bị vi phạm?

8. Tổ chức duy trì các cơ sở này như thế nào?

9. Vật liệu đóng gói có được bảo quản trong tình trạng tốt không?

10. Tổ chức đã chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm về các hợp chất độc hại chưa?

11. Có bất kỳ thủ tục nào để kiểm soát tình trạng sức khỏe và vệ sinh của nhân viên không?

12. Tổ chức có kế hoạch / hệ thống kiểm soát dịch hại không?

13. Tường và sàn có trong tình trạng tốt không?

14. Tổ chức kiểm soát chất thải như thế nào?

Về kiểm tra HACCP nội bộ

1. Tổ chức có kế hoạch đánh giá nội bộ cho HACCP không?

2. Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ với tần suất nào?

3. Mục đích, tiêu chí, phạm vi và phương pháp kiểm toán đã được xác định chưa?

4. Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng chương trình bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ thống HACCP?

5. Các kiểm toán viên đã được đào tạo chưa?

6. Các trách nhiệm và yêu cầu đánh giá đã được xác định chưa?

7. Làm thế nào để tổ chức đảm bảo tính độc lập và công bằng của các hoạt động?

8. Các mục đích của kiểm toán đã đạt được chưa?

9. Dữ liệu đánh giá có được sử dụng để cải tiến hệ thống HACCP không?

10. Kết quả kiểm toán đã được lập thành văn bản chưa?

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018. Nếu Quý doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất!

Ngày cập nhật: 25-10-2021

Bài viết liên quan