0976.389.199
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)


 Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được công nhận quốc tế thông qua dấu BoA và IAF
 Đáp ứng yêu cầu khách hàng, quy trình nhất quán
 Đội ngũ chuyên gia thân thiện, nhiệt tình
 Đấu thầu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
 Đáp ứng yêu cầu pháp luật, nâng cao năng lực quản lý

Quy trình chứng nhận

 

 

Dịch vụ liên quan