0976.389.199
Chứng Nhận ISO 14001:2015

Chứng Nhận ISO 14001:2015

Chứng Nhận ISO 14001:2015

Đánh Giá và Cấp Giấy Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ Thống Quản Lý Môi Trường


 Chứng nhận được công nhận hợp pháp;
Thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp đến môi trường;
 Tiết kiệm nguyên liệu đầu vào;
 Gia tăng lợi thế cạnh tranh;
 Khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác và thị trường mới;
 Cải thiện danh tiếng và sự hài lòng của khách hàng;
 Cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý;

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải phiếu Đăng ký chứng nhận  Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận  Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị  Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi chứng nhận  Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận Tải xuống

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader