0976.389.199
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường


 Chứng nhận được công nhận hợp pháp;
 Thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp đến môi trường;
 Tiết kiệm nguyên liệu đầu vào;
 Gia tăng lợi thế cạnh tranh;
 Khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác và thị trường mới;
 Cải thiện danh tiếng và sự hài lòng của khách hàng;
 Cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý;

  Bình luận

Dịch vụ liên quan