0976.389.199
Chất lượng

Chất lượng


Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp và người tiêu dùng đều quan tâm đến chất lượng. Nhưng khi được hỏi về: Khái niệm chất lượng là gì? thì hầu hết mọi người đều khó giải thích một cách chính xác, các chuyên gia kinh nghiệm lâu năm trong ngành cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về chất lượng. Bởi các quan điểm, góc độ nhìn nhận và cách tiếp cận cũng như sự hiểu biết của mỗi người là khác nhau.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
• ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
• ISO 9004:2018: Quản lý chất lượng - Chất lượng của một tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 

 

Tìm hiểu thêm: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 >


THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 9004, Quản lý tổ chức để thành công bền vững - Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

[2] TCVN ISO 10001, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về quy phạm đạo đức

[3] TCVN ISO 10002, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - hướng dẫn xử lý khiếu nại bên trong tổ chức

[4] TCVN ISO 10003, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

[5] TCVN ISO 10004, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn theo dõi và đo lường

[6] TCVN ISO 10005, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn về kế hoạch chất lượng

[7] TCVN ISO 10006, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý chất lượng dự án

[8] TCVN ISO 10007, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình

[9] TCVN ISO 10003, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

[10] TCVN ISO 10012, Hệ thống quản lý đo lường - Các yêu cầu đối với quá trình đo và thiết bị đo

[11] TCVN ISO/TR 10013, Hướng dẫn về tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

[12] TCVN ISO 10014, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn thực hiện các lợi ích tài chính và kinh tế

[13] TCVN ISO 10015, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn đào tạo

[14] TCVN ISO/TR 10017, Hướng dẫn về kỹ thuật thống kê cho ISO 9001:2000

[15] TCVN ISO 10018, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn về năng lực và sự tham gia của mọi người

[16] TCVN ISO 10019, Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

[17] TCVN ISO 14001, Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

[18] TCVN ISO 19011, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

[19] TCVN ISO 31000, Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn

[20] ISO 37500, Hướng dẫn thuê ngoài

[21] TCVN ISO/IEC 90003, Kỹ thuật phần mềm - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho phần mềm máy tính

[22] IEC 60300-1, Quản lý tính tin cậy - Phần 1: Hướng dẫn quản lý và áp dụng

[23] IEC 61160, Xem xét thiết kế

[24] Các nguyên tắc quản lý chất lượng, ISO1

[25] Lựa chọn và sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO1

[26] ISO 9001 cho doanh nghiệp nhỏ - Những nội dung cần thực hiện, ISO1

[27] Sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý, ISO1