ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý An toàn Trang thiết bị y tế


 Giấy chứng nhận được công nhận
 Tiếp cận gần hơn thị trường toàn cầu
 Cơ hội xem xét và cải tiến quy trình trong tổ chức
 Tăng hiệu quả, giảm chi phí và theo dõi hoạt động đánh giá chuỗi cung ứng
 Nâng cao uy tín với khách hàng và các bên quan tâm
 Đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật
 Dịch vụ gắn với văn hóa "Hài hòa cùng thịnh vượng"

Quy trình chứng nhận

 

Dịch vụ liên quan