0976.389.199
ICT Việt

ICT Việt

IEC và ISO bao gồm những lĩnh vực CNTT-TT nào?

  1.  Bảo mật thông tin
  2. Trí tuệ nhân tạo
  3. Internet vạn vật
  4. Thành phố thông minh
  5. Thẻ thông minh
  6. Kỹ thuật hệ thống và phần mềm
  7. Công nghệ mới và sự sáng tạo
  8. Blockchain
  9. In và quét 3D 
  10. Điện toán cạnh (biên)

Ai là người phát triển các tiêu chuẩn IEC và ISO cho CNTT-TT?

Các tiêu chuẩn IEC và ISO được phát triển bởi các nhóm chuyên gia trong các ủy ban kỹ thuật (TCs). TCs bao gồm các đại diện và chuyên gia quốc tế từ các ngành công nghiệp, tổ chức phi chính phủ, chính phủ và các bên liên quan khác do các thành viên IEC và ISO từ khắp nơi trên thế giới đưa ra. Mỗi TC đề cập đến một chủ đề hoặc lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Ủy ban kỹ thuật chung ISO/IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, là trung tâm phát triển các tiêu chuẩn cho CNTT-TT và có thể được sử dụng bởi các TC IEC và ISO khác.

Nó bao gồm hơn 4500 chuyên gia từ 99 quốc gia, được nhóm lại trong 22 tiểu ban bao gồm các lĩnh vực chuyên môn từ sinh trắc học, an ninh mạng đến trí tuệ nhân tạo. ISO/IEC JTC 1 đã xuất bản 3175 tiêu chuẩn, với 517 tiêu chuẩn bổ sung đang được phát triển. 
Các IEC/TC khác phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến CNTT-TT bao gồm IEC / TC 65, đo lường quy trình công nghiệp, điều khiển và tự động hóa, và Ủy ban Hệ thống IEC cho các thành phố thông minh (SyC Smart Cities).
Các ISO/TC khác tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến CNTT-TT bao gồm ISO/TC 307, Công nghệ sổ cái phân tán và chuỗi khối, và ISO / TC 268, Các thành phố và cộng đồng bền vững.


Về IEC

IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) quy tụ 171 * quốc gia và gần 20 000 * chuyên gia hợp tác trên nền tảng IEC toàn cầu để đảm bảo rằng các sản phẩm hoạt động an toàn ở mọi nơi với nhau. IEC là tổ chức hàng đầu thế giới chuẩn bị và xuất bản các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan trên toàn cầu cho toàn bộ chuỗi năng lượng, bao gồm tất cả các công nghệ, thiết bị và hệ thống điện, điện tử và liên quan. IEC cũng hỗ trợ tất cả các hình thức đánh giá sự phù hợp và quản lý bốn Hệ thống Đánh giá Sự phù hợp chứng nhận rằng các bộ phận, thiết bị và hệ thống được sử dụng trong gia đình, văn phòng, cơ sở chăm sóc sức khỏe, không gian công cộng, giao thông, sản xuất, môi trường dễ cháy nổ và sản xuất năng lượng phù hợp với chúng.


Về ISO

ISO (International Organization for Standardization) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ với số lượng thành viên là 164 * cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên, tổ chức này tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến ​​thức và phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, dựa trên sự đồng thuận, phù hợp với thị trường nhằm hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp cho các thách thức toàn cầu. ISO đã xuất bản hơn 22 Tiêu chuẩn quốc tế 500 * và các tài liệu liên quan bao gồm hầu hết các ngành, từ công nghệ đến an toàn thực phẩm, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.